Ahad, September 04, 2005

Imam asy-Syafi`i

Sempena akhir Rajab, mari kita peringatkan kewafatan Imam kita asy-Syafi`i yang wafat di Mesir pada Hari Jumaar akhir Rajab tahun 204.
  • Beliau adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'iy Al-Mutholliby. Nasab beliau bertemu dengan Nabi SAW pada nenda beliau Abdu Manaf. Beliau dilahirkan di kota Ghazzah pada tahun 150 H dan kemudian dibawa pindah ke kota Makkah. Di sana beliau menuntut ilmu pada guru-gurunya yaitu pada Al-Imam Khalid Muslim Az-Zanji, Fudhail bin 'Iyadh, Sufyan bin Uyainah dan lain-lain. Pada saat umur beliau menginjak 18 tahun, beliau pergi menuju kota Madinah. Untuk mempersiapkan diri berguru pada Al-Imam Malik, beliau menghafalkan seluruh isi kitab Al-Muwaththo' dalam jangka waktu 9 hari. Baru setelah itu beliau berguru pada Al-Imam Malik sampai akhirnya beliau menjadi murid yang paling pandai. Selain itu, beliau juga berguru kepada ulama Madinah dan Makkah. Pada saat usia beliau masih 15 tahun, beliau sudah menjadi seorang mufti. Disaat itu beliau juga sudah menguasai syair-syair arab dan ilmu-ilmu bahasa Arab sampai-sampai Al-Asma'iy (seorang periwayat syair-syair Arab) mendapat manfaat dari beliau dan mengambil dari beliau syair-syair kabilah Bani Hudzail. Kemudian berpindahlah beliau ke kota Iraq. Disana beliau berguru kepada Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibany (murid Al-Imam Abu Hanifah). Dari gurunya itu, beliau Al-Imam Asy-Syafi'iy mendapatkan ilmu dan membacakan kitab-kitabnya. Beliau juga sempat berguru kepada beberapa teman gurunya tersebut. Disinilah beliau Al-Imam Asy-Syafi'iy menulis sebuah kitab yang berjudul Al-Hujjah yang menghimpun madzhab beliau yang pertama (al-madzhab al-qodim). Banyak para ulama besar yang mengambil madzhab beliau itu, di antaranya adalah Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Abu Tsur. Dari Iraq beliau kemudian pindah ke kota Mesir. Disini seringkali ijtihad beliau berbeda dari sebelumnya pada banyak masalah. Hal itulah yang menyebabkan beliau akhirnya menarik madzhabnya yang pertama (al-madzhab al-qodim) dan mengokohkan madzhabnya yang baru (al-madzhab al-jadid). Di kota Mesir, beliau mendiktekan kitabnya yang bernama Al-Um. Beliau juga mengarang sebuah kitab dalam ilmu ushul fiqih yang berjudul Ar-Risalah. Kitab inilah yang menjadi peletak dasar ilmu ushul fiqih dan kunci pembuka kesulitan-kesulitan di dalamnya. Al-Imam Asy-Syafi'iy dianggap sebagai pembaharu (mujaddid) abad kedua. Hal ini tidak lain disebabkan oleh karena beliau mampu menggabungkan ilmu hadits dan ilmu logika. Beliau telah mengokohkan kaidah-kaidah ilmu ushul figih. Selain itu beliau juga seorang pakar hadits, riwayat-riwayat dan perawi-perawinya. Beliau juga menguasai Al-Qur'an dan ilmu-ilmunya. Ditambah lagi beliau adalah seorang ahli sejarah, penyair, sastrawan dan pakar bahasa. Dan yang tak kalah pentingnya beliau adalah seorang yang sangat wara', takwa dan zuhud di dunia. Sampai akhirnya beliau menghembuskan napas yang terakhir di kota Kairo pada tahun 204 H. Berkata Al-Imam Ahmad tentang Al-Imam Asy-Syafi'iy, "Keberadaan Al-Imam Asy-Syafi'iy bagaikan keberadaan matahari bagi dunia, dan bagaikan keberadaan kesehatan bagi tubuh." Beliau Al-Imam Ahmad juga berkata, "Dahulu ilmu fiqih ini sudah tertutup bagi manusia, sampai akhirnya Allah membukanya kembali dengan Asy-Syafi'iy." Berkata Al-Imam Abu Zur'ah, "Tidak ada orang alim yang sangat diagung-agungkan oleh umat Islam seperti Asy-Syafi'iy, semoga Allah memberi rahmat kepada mereka semua dan merestuinya."
    Radhiyallohu anhu wa ardhah..........al-Fatihah

Tiada ulasan: