Khamis, September 28, 2023

Salam Mawlid

 Khamis, September 21, 2023

Mawlid al-`Azb

Bulan Rabi`ul Awwal datang lagi, bulan yang disambut penuh kegembiraan kerana dimuliakan bulan ini dengan kelahiran Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam.  Amatlah janggal dan pelik, jika seseorang yang mengaku dirinya umat Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam, namun tidak terdetik di hatinya kegembiraan dengan peristiwa kelahiran baginda. Anak kita lahir pun kita gembira, kenapa kelahiran Nabi yang membawa hidayah menunjuk dan membimbing kita ke syurga tidak terasa apa - apa di hati kita? Apakah mungkin ada kekurangan sinar cahaya di hati? Allahumma shalli wa sallim `alan Nuuril Anwaar.....

Pada bulan mawlid yang diberkati, kita lihat sikit kepada satu lagi karya mawlid yang tidak kurang kemasyhurannya di dunia Islam. Karangan tersebut dikenali sebagai Mawlid al-`Azb sempena nama pengarangnya iaitu al-Imam al-Faqih al-Fadhil an-Nabiil Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-`Azb al-Dimyathi al-Madani asy-Syafie rahimahullah. Beliau adalah seorang tokoh ulama kenamaan yang menjadi guru besar dalam Masjid Nabawi di Madinah al-Munawwarah. Beliau bermazhab Syafie.

Syaikh Muhammad al-`Azb dilahir di Mesir pada bulan Rabi`ul Awwal, kurun yang ke-13H. Beliau membesar dalam menuntut dan menekuni ilmu pengetahuan sehingga menjadikan beliau seorang yang cemerlang dalam berbagai disiplin ilmu. Syaikh Abdus Sattar bin Abdul Wahhab al-Bakri ash-Shiddiqi al-Hindi al-Makki al-Hanafi dalam karya beliau Faidhul Malik al-Wahhab al-Muta`ali bi abnaa-i awaa-il al-Qarnits Tsalits `Asyr wat tawaali memuji Syaikh Muhammad al-`Azb antaranya sebagai berikut: ...."Beliau telah mencapai kemuncak segala disiplin ilmu. Beliau adalah lautan ilmu yang dalam dengan pesisir yang tiada permulaan dan tidak berpenghujung (yakni ibarat bagi betapa luas dan besarnya lautan yang dalam tersebut)." Keunggulan ini membolehkan beliau untuk mengajar kitab - kitab yang besar seperti al-Mawahib, al-Ihya`, asy-Syifa`, at-Tohfah dan lain - lain lagi. Beliau juga biasa mengajar kitab - kitab hadis yang enam (sunnan sittah), Syamail dan lain - lain lagi. Di antara guru - guru beliau adalah Syaikh Ahmad ad-Damhuji, Syaikh Muhammad Fathullah bin `Umar as-Samdisi, Syaikh Musthafa al-Budairi, Syaikh Musthafa al-Bawlaqi, Syaikh Ibrahim al-Bajuri, Syaikh Ibrahim as-Saqa` dan lain - lain lagi.

Syaikh Muhammad al-`Azb juga mempunyai kedudukan yang tinggi dalam sastera Arab. Beliau memiliki karangan - karangan, antaranya berupa syair -syair yang bermutu lagi luarbiasa, risalah - risalah, kitab - kitab seperti kitab mawlid yang indah dan kitab mengenai shalawat, juga menulis hawamisy (notakaki/ catatan pinggir) bagi beberapa kitab yang besar. Syaikh Muhammad al-`Azb wafat di kota suci Madinah al-Munawwarah pada tanggal 9 DzulHijjah, iaitu hari wuquf, tahun 1293H. Semoga Allah mencucuri rahmat dan kasihan belas ke atas beliau sentiasa dan sepanjang masa...rahimahullah.

Sehingga kini Mawlid al-`Azb masih terus dibaca dan diperdengarkan terutama dalam bulan Rabi`ul Awwal. Antara keistimewaan mawlid ini adalah pernyataan tegas pengarangnya mengenai berimannya ayahanda dan bonda Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam. Beliau menyatakan dengan penuh keyakinan dan ketegasan bahawa kedua ibubapa Junjungan shallaAllahu `alaihi wa sallam, iaitu Sayyid `Abdullah dan Sayyidah Aminah radhiyaAllahu `anhuma, bukanlah ahli neraka, bahkan mereka berdua adalah orang yang beriman dan terselamat dari api neraka. Syaikh Muhammad al-`Azb menjelaskan lagi bahawa sesiapa yang menyatakan sebaliknya, dia adalah orang yang telah tersasar dan menjauhi jalan kebenaran. Begitulah juga dengan segala leluhur, nenek datuk baginda shallaAllahu `alaihi wa sallam, mereka semuanya adalah penghuni - penghuni syurga. Mudah - mudahan keberkatan si pengarang dan kitab mawlidnya dapat kita kecap sehingga ianya menjadi antara sebab kita memperolehi keselamatan di dunia dan di akhirat...Allahumma aamiin.

Mawlid al-`Azb Majlis Guru SekumpulBacaan Mawlid `Azb Majlis Sidi Ali Jum`ah.

Isnin, September 04, 2023

`Ataaqah Kubra - Tuhfatul Murid

Dalam tradisi ulama kita, ada berbagai amalan yang dinamakan sebagai `ataaqah (pemerdekaan) iaitu zikir - zikir yang diamalkan dengan harapan agar ianya menjadi wasilah bagi mendapatkan pengampunan, kebebasan dan pemerdekaan Allah dari api neraka. Namun, yang terkenal dan termasyhur adalah `ataaqah dengan membaca kalimah tawhid (tahlil) sebanyak 70,000 kali yang dinamakan sebagai `Ataaqah Shughra dan `ataaqah dengan membaca Suratul Ikhlas sebanyak 100,000 kali yang dinamakan sebagai `Ataaqah Kubra. Faqir tidak berminat untuk membahas ikhtilaf ulama mengenai amalan - amalan ini. Bila kita tahu bahawa wujudnya ikhtilaf dan tsabit sebahagian ulama mengamalkannya bahkan menganjurkannya, maka terpulanglah bagi kita untuk memilih samada untuk mengamalkannya atau tidak. 

Di antara ulama yang menyebut tentang amalan ini adalah Syaikhul Islam Ibrahim al-Baijuri rahimahullah. Dalam karangan beliau yang masyhur dalam Ilmu Tawhid, Tuhfatul Murid yang merupakan hasyiah beliau atas nazam Jawharatut Tawhid karya Imam al-Laqqani rahimahullah, pada halaman 104 beliau menyatakan, antara lain, sebagai berikut:-

...Adapun dosa - dosa yang berkait dengan hak - hak sesama manusia, maka tidak dapat tidak untuk menebusnya adalah dengan al-muqashah (diqishash / ambil balas) dengan mengambil pahala kebajikan pelaku kezaliman untuk diberikan kepada orang yang dia zalimi. Apabila tidak ada lagi pahala kebajikan pelaku kezaliman untuk diberikan kepada orang yang dia zalimi, maka diambillah dosa kesalahan orang yang dizalimi untuk ditanggung oleh si pelaku kezaliman. Akan tetapi telah diriwayatkan oleh al-Bazzar daripada Anas bin Malik secara marfu`: "Sesiapa yang membaca `Qul Huwa Allahu Ahad' (yakni Suratul Ikhlas) 100,000 kali, maka dia telah menebus dirinya daripada Allah, lalu menyerulah satu penyeru (yakni malaikat) bagi pihak Allah di (segenap penjuru) langit dan bumi (dengan seruan): "Ketahuilah bahawa sifulan adalah `atiqullah (yakni orang yang dimerdekakan Allah), maka sesiapa yang mempunyai hak tuntutan terhadapnya hendaklah dia mengambil hak tersebut daripada Allah `azza wa jalla." Melihat secara zahir (yakni melihat kepada zahir riwayat tersebut semata-mata) yang sedemikian tadi (yakni ganjaran membaca 100,000 kali Suratul Ikhlas) menjadi kaffarah (penebus) bagi (sebahagian) dosa - dosa besar juga. Dan inilah amalan yang dinamakan sebagai al-`Ataaqatul Kubra (pemerdekaan yang agung).....

Ulama kita juga tidak sepakat mengenai `ataaqah kubra sebagai kaffarah bagi dosa - dosa besar atau sebahagian daripadanya. Ada yang berpandangan seperti yang diutarakan oleh Sidi Baijuri rahimahullah, namun tidak kurang pula yang berpendapat sebaliknya. Untuk mengakhiri entri ini, faqir tutup dengan mendatangkan fatwa Syaikh `Athiyyah Shaqr rahimahullah mengenai persoalan "`al-`ataaqah lil mayyit" yang difatwakan pada bulan Mei, 1997 yang telah dibukukan dalam himpunan fatwa Darul Ifta` al-Mishriyyah, juga boleh dibaca dalam berbagai laman fatwa. Dalam fatwa tersebut, dinyatakan, antara lain, sebagai berikut:- ...Telah diriwayatkan oleh al-Bazzar dengan sanad yang dhaif bahawa Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam bersabda: " Sesiapa yang membaca Qul Huwa Allahu Ahad 100,000 kali, maka dia telah menebus dirinya daripada Allah. Maka menyeru satu penyeru (yakni malaikat) bagi pihak Allah ta`ala di langit dan di bumi: "Ketahuilah bahawa sifulan adalah `atiqullah (orang yang dimerdekakan Allah)." Imam ash-Shawi dalam hasyiah beliau bagi Tafsir al-Jalalain menyatakan bahawa inilah `ataaqah (pemerdekaan) dari api neraka asalkan dia tidak menanggung hak - hak yang berkaitan dengan manusia (huququl `ibaad) atau ada baginya tanggungan hak manusia namun dia lemah atau tidak mampu untuk menyelesaikannya (yakni bukan dia sengaja tidak mahu menyelesaikan atau melangsaikan hak manusia yang dia tanggung). Adapun orang yang sengaja tidak mahu menyelesaikan tuntutan atau tanggungannya atas hak - hak manusia, sedangkan dia mampu melakukannya, maka dia seperti orang yang mempersendakan Tuhannya (yakni jika hanya mengandalkan `ataaqah kubra semata-mata untuk menggugurkan hak manusia tersebut, tanpa berusaha mencari penyelesaian bagi melunaskan hak - hak manusia yang dipikulnya seperti dengan mengembalikan hak orang yang telah diambilnya atau meminta kemaafan atau meminta halal dan seumpamanya). Syaikh al-Hifni menukilkan daripada Syaikh al-`Iyaasy dalam Mishbahul Zhalam, j.2, halaman 161, bahawa sesiapa yang membaca 100,000 kali Surah al-Ikhlas, ia menjadi kaffarah bagi dosa - dosa kecil dan dosa - dosa besar. Ini adalah pendapat yang tidak dapat dijadikan sandaran berbanding pendapat yang menyatakan bahawa dosa - dosa besar tidak ada kaffarah baginya selain bertaubat nashuha di mana antara syarat taubat nashuha adalah menunaikan / melunaskan / melangsaikan / menyelesaikan hak - hak hamba  (yakni hak manusia lain yang ditanggungnya). Berdasarkan kepada hadis tadi, yang boleh beramal dengannya dalam bab fadhail al-a'maal, sekelompok ulama mutaakhir daripada Mazhab Maliki berpendapat mustahab (elok / bagus) untuk mengamalkan `Ataaqah ash-Shamadiyyah (yakni `Ataaqah Kubra dengan membaca 100,000 kali Surah al-Ikhlas). Perkara ini telah disebut oleh al-Muhaddits Abdullah Shiddiq al-Ghumari dalam kitabnya Fadhail al-Quran....

Begitulah sedikit tentang `Ataaqah Kubra atau `Ataaqah ash-Shamadiyyah. Mudah - mudahan dapat kita lazimkan membaca sebanyak - banyaknya Surah al-Ikhlas dan semoga ianya menjadi bekalan yang berharga bagi kita di sana nanti dan menjadi sebab meraih rahmat dan keredhaan Allah sehingga kita menjadi `atiqullah yang mendapat kebebasan dari neraka yang amat dahsyat..Allahumma aamiin.

Khamis, Ogos 31, 2023

Doa Perlindungan


 

Khamis, Ogos 24, 2023

Syaikh Shalih Kamal

Ulama kita Nusantara, al-`Alim al-`Allaamah Syaikh Muhammad Mukhtar Bogor rahimahullah ada meninggalkan beberapa karya tulis. Di antaranya berupa karya terjemahan dan saduran yang beliau lakukan bagi karangan seorang ulama dan mufti Hanafi Mekah yang diberi jodol al-Wahbatul Ilahiyyah dan dipinggirnya satu risalah mengenai `ataqah al-kubra. Kitab al-Wahbatul Ilahiyyah itu berisikan kaedah bagi melaksanakan fidyah sembahyang bagi orang mati, sebagaimana masyhur menurut mazhab Hanafi dan satu pendapat (qil) dalam mazhab  Syafie. Masalah fidyah sembahyang bagi orang mati ini adalah satu perkara yang menjadi ikhtilaf muktabar di kalangan para ulama Ahlus Sunnah wal Jama`ah. Dari itu berlapang dadalah dalam perkara ini, jangan mudah - mudah menyalahkan orang yang membuatnya dan jangan sekali - kali mencaci mereka kerana mereka juga mempunyai dalil dan panutan daripada kalangan para ulama yang benar. Sesiapa yang tidak melakukannya, mereka juga berada atas jalan yang benar, jalan para ulama yang `amilin mukhlashin. Manakala Risalah `Ataqah al-Kubra pula adalah risalah ringkas mengenai amalan membaca Suratul Ikhlas 100,000 kali sebagai sarana wasilah mendapatkan pembebasan Allah daripada api neraka.

Almarhum Ustaz Wan Muhammad Shaghir pernah menulis mengenai Syaikh Mukhtar Bogor dan biografi ulama ini telah tersebar dan mudah untuk kita baca. Di sini faqir ingin menulis sikit mengenai Mufti Hanafi Mekah tersebut, iaitu Syaikh Muhammad Shalih Kamal. Tulisan ini faqir kutip dari karangan `Umar Abdul Jabbar yang berjodol Siyar wa Tarajim ba`adh ulama-ina fi qarni ar-rabi` `asyr lil hijrah. Nama penuh beliau adalah Muhammad Shalih bin al-`Allaamah Shiddiq bin al-`Allaamah `Abdul Rahman Kamal al-Hanafi. Beliau dilahirkan di Mekah dalam bulan Rabi`ul Awwal 1263H. Keluarga beliau terdiri daripada kalangan alim ulama besar dan di situlah beliau memulai pendidikannya. Beliau menghafal al-Quran di usia dini dan biasa diangkat untuk menjadi imam bagi Shalat Tarawih. Selain ayahandanya sendiri, beliau berguru dengan ulama - ulama Tanah Haram, antaranya dengan Syaikh `Abdul Qadir Khauqir di mana dengannya beliau mendalami fiqh Hanafi, Sidi Ahmad Zaini Dahlan dan Syaikh Rahmatullah, pengarang kitab Idzharul Haq dan pengasas Madrasah ash-Shaulatiyyah, Mekah. Setelah dipandang layak dan mumpun ilmunya, beliau telah diberi kebenaran untuk menjadi tenaga pengajar di Masjidil Haram. 

Pada tahun 1297H, Syaikh Muhammad Shalih Kamal telah dilantik menjadi qadhi di Jeddah. Namun, jawatan tersebut terpaksa beliau tinggalkan kerana hatinya sangat rindu pada Masjidil Haram dan Ka`batullah al-Musyarrafah. Di Mekah, beliau terus mengabdikan dirinya untuk mengajar dan menyebarkan ilmu. Syarif `Abdul Muthallib bin Ghalib, amir / gabenor Mekah ketika itu, amat menghormati dan menyanjungi beliau, bahkan sering bertanyakan pendapat beliau dalam pelbagai kemusykilan. Ketika almarhum amir tersebut wafat, beliau telah dimandikan serta dikafankan oleh Syaikh Muhammad Shalih sesuai dengan wasiat sang amir.

Pengganti Syarif `Abdul Muthallib, Syarif `Aun, telah memberi kebenaran untuk Syaikh Muhammad Shalih berfatwa, menjadi imam dan khatib di Masjidil Haram. Sekitar tahun 1305, beliau dilantik pula menjadi naib qadhi yang beliau laksanakan tanggungjawabnya dengan penuh keikhlasan dan amanah. Segala lantikan sebagai naib qadhi dan qadhi tidak menghalang beliau untuk terus mengajar. Para murid sentiasa mendatangi beliau untuk mengambil manfaat daripada ketinggian ilmunya sehingga beliau diangkat sebagai mufti bagi para pengikut Mazhab Hanafi. Di antara murid - murid beliau adalah Syaikh Muhammad al-Marzuqi, Syaikh Ali Kutbi, Syaikh Sa`dullah al-Hindi, Syaikh `Ali Badri dan Syaikh Amanullah, yang semuanya adalah alim ulama Masjidil Haram.

Syaikh Muhammad Shalih Kamal bin Shiddiq Kamal tutup usia pada tahun 1332H di Kota Mekah. Jenazah beliau telah dibawa ke Masjidil Haram untuk disembahyangkan di sisi Multazam dengan diimamkan oleh Syaikh Sulaiman Hasbullah al-Makki asy-Syafie. Syaikh Sulaiman ketika menyaksikan jenazah Syaikh Shalih Kamal mengungkapkan kata - kata: "Pada hari ini telah mati fiqh Abu Hanifah", yakni hilangnya seorang pakar rujuk dan faqih Mazhab Hanafi. Selain murid - murid, Syaikh Shalih Kamal turut meninggalkan beberapa karangan, antaranya:- Tabshiratush Shibyan wa Tadzkiratul Ikhwan, `Uqudud Durrin Nadhid fi manaqib Sayyidinal Husain asy-Syahid, al-Wahbatul Ilahiyyah dan Risalah `Ataqah al-Kubra. Semoga Allah sentiasa merahmati Syaikh Muhammad Shalih Kamal dan menempatkan beliau di kalangan para awliya` dan shalihin bi jiwari as-Sayyidil Amin `alaihi afdhalus shalah wa azkas salaam.

Jumaat, Ogos 04, 2023

Sebab Musabbab - "Ramuan Rapi"

Shahibus Samahah al-`Alim Dato Haji Muhammad Nor bin Ibrahim (1905 - 1987) rahimahullah adalah antara tokoh ulama tanahair. Beliau dilahirkan di Kota Bharu, Kelantan Darun Na`im. Ayahandanya adalah seorang ulama tersohor yang menjadi mufti Kelantan yang terkenal dengan gelaran Mufti Haji Ibrahim Tok Raja dari keturunan Tuan Padang @ Haji Ahmad bin Haji Yusuf bin Haji Abdul Halim al-Yunani. Dato Haji Muhammad Nor menuntut ilmu agama sehingga ke Makkah al-Mukarramah dan antara guru beliau adalah Tok Senggora  @ Syaikh Muhammad bin Abdullah, Syaikh Hasan Masyath, Sidi Amin Kutbi, Syaikh Muhammad Nur al-Fathani, TG Pak Da `Eil al-Fathani dan ramai lagi ulama Makkah ketika itu.

Di antara karya tulis Dato Muhammad Nor adalah sebuah kitab tafsir ringkas bagi Surah al-Kahfi yang diberi jodol "Ramuan Rapi Dari Arti Surah al-Kahfi". Kitab ini telah diterbit pertama kalinya pada tahun 1957 dengan tulisan jawi sekitar 53 halaman. Di antara isi kandungan yang dibahaskan dalam kitab tersebut adalah persoalan ikhtiar usaha dan sebab musabbab. Beliau menegaskan betapa pentingnya kita menjalankan sebab bagi menghasilkan musabbab. Namun ini tidaklah bererti bahawa segala sebab itu memberi bekas, hanyasanya yang memberi bekas hanya Allah, Zat yang menjadikan segala sebab tersebut dan musabbabnya. Oleh itu, kita diperintahkan untuk menjalankan sebab tanpa melupai bahawa yang memberi bekas hanya Allah, Tuhan yang Maha Pencipta. Hal ini mengingatkan faqir kepada pengajian tauhid satu ketika dahulu dengan almarhum guru faqir, Ustaz Adnan Nasution (nota: tidak ada hubungan dengan Saifudin Nasution mungkin hanya satu marga, ini guru faqir bermarga Nasution yang berasal dari Tapanuli Selatan), yang menyatakan bahawa alam dunia ini adalah alam hikmah di mana Allah yang Maha Bijaksana menjadikan sesuatu itu melalui proses sebab musabbab. Maka penampakan Qudrat kekuasaan Allah dilindung / ditapok / dihijab / disamar / di"camouflage" dengan berbagai sebab, contoh seperti terhasilnya buah - buahan dari pohon yang hidup subur tumbuh di tanah, turunnya hujan turun dari awan yang gelap dan sebagainya. Semua ini dijadikan Allah antara hikmahnya untuk menguji keimanan dan makrifat hamba - hambaNya. Maka ada daripada mereka yang hanya melihat atau terhenti pada sebab sehingga lupakan Allah yang Maha Berkuasa, Zat yang memberi bekas dan yang menjadikan segala sebab dan musabbab. Berbeza dengan alam akhirat, di sana jelas nampak Qudratullah semata, tamsilannya seperti wujudnya buah - buahan tidak memerlukan pepohon atau terbit dari pohon yang tumbuh menyongsang, akarnya ke langit tergantung manakala ranting dan buahnya ke tanah sehingga mudah dipetik. Maka alam akhirat itu disebut sebagai alam qudrah, yakni alam di mana Qudratullah itu nampak dengan jelas tanpa dihijab oleh sebarang sebab.... Allahu ...Allah.

Berbalik kepada persoalan sebab musabbab, maka sekelumitnya faqir petik dari halaman 4 -5 kitab Ramuan Rapi tersebut, di mana Dato Muhammad Nor menulis berkenaan sebab musabbab dan tawakkal, antaranya beliau menyatakan sebagai berikut:- ....Ghazali dalam Ihya` menegaskan masalah ini dengan keterangan maksudnya: "Orang yang tidak hendak menggunakan satu - satu sebab yang dengannya terikat satu - satu musabbab, maka ialah orang yang hendak melawan hikmah Tuhan dan ialah orang yang jahilkan sunnatullah atau upacara Tuhan pada kejadianNya." Kalau orang yang lapar hanya menanti Tuhan jadikan kenyang diperutnya dengan tak payah benda yang mengenyang atau hanya menanti Tuhan menyampaikan makanan ke dalam ma`idahnya dengan alasan kalau ia menjalankan sebabnya seperti menyuap, mengunyah dan menelan makanan itu, nescaya hilanglah erti wajib bertawakkal dan berserah kepada Tuhan yang menjadikan segala-gala, - Kalau ada orang semacam itu, kata Ghazali, maka itulah orang yang gila atau bebal juga orang yangjahilkan sunnatullah dan tidak fahamkan erti tawakkal.  ...... Hendaklah diingat bahawa ketetapan satu - satu sebab menerbitkan musabbabnya, juga ketetapan terbit satu musabbab dari satu sebab yang khas itu ialah ketetapan yang semata - mata ditentukan oleh Tuhan yang Maha Bijak lagi Maha Kuasa sebagai undang - undang am bagi kejadianNya. Maka orang yang ingat dan percaya begitu tentu berpendapatan bahawa undang-undang itu - pada suatu masa yang istimewa atau peristiwa yang khas - mungkin dan boleh juga terpinda dan terubah menurut hikmah dan perintah Tuhan yang Maha Kuasa; Mungkin terbit musabbab dari satu sebab yang luarbiasa, mungkin satu sebab tidak menerbitkan musabbabnya yang biasa dan mungkin pula tidak menerbitkan musabbab langsung. Dengan kerana kemungkinan yang tersebut maka diwajibkan seseorang bertawakkal dan berserah kepada Tuhan, Pencipta segala - gala, menyempurnakan maksudnya setelah ia usaha mencukupkan sebab maksud itu, dan pada perkara yang tidak diketahuikan sebabnya disuruh pula berdoa sama, mudah - mudahan beroleh petunjuk dan jalan yang betul.....

Dato Muhammad Nor membahaskan perkara ini dengan panjang lebar dalam kitab beliau tersebut, silalah tuan puan rujuk ke sana dan baca dengan cermat. Sebagai kesimpulan ringkas, kita sewajarnya menjalankan segala sebab sebagaimana yang diperintahkan agama, namun jangan sesekali bergantung dengan sebab sehingga lupa berserah dan bertawakkal kepada Allah yang menciptakan segala sebab musabbab dan hanya Dia sahajalah yang Maha Berkuasa dan yang memberi bekas. Sebagai catatan, Dato Muhammad Nor mengakhiri kitabnya tersebut dengan Shalawat Badawi Shughra @ Shalawat Nuril Anwari yang berkat.

Khamis, Julai 27, 2023

Kaffarah Dosa Besar???

Sebagaimana yang telah sedia dimaklumi, puasa - puasa sunat seperti Puasa Arafah dan Puasa `Asyura  antara kelebihannya adalah menjadi kaffarah yakni penebus atau penghapus bagi dosa kesalahan kepada Allah `azza wa jalla. Mengenai kelebihan berpuasa pada hari `Asyura, misalnya, maka ada sabdaan Junjungan shallaAllahu `alaihi wa sallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menyatakan berpuasa pada hari tersebut akan menjadi kaffarah bagi dosa setahun sebelumnya. Jumhur ulama berpandangan bahawa dosa kesalahan yang dapat dikaffarahkan dengan ganjaran puasa - puasa tersebut hanyalah dosa - dosa kecil, sedangkan bagi dosa - dosa besar jalan untuk mendapat keampunannya hanyalah dengan melakukan taubat nashuha. 

Para ulama turut menjelaskan bahawa pengampunan dosa adalah hak mutlak Allah ta`ala, maka boleh sahaja bagiNya untuk memberikan keampunan kepada sesiapa sahaja yang Dia kehendaki bagi apa jua jenis dosa, samada kecil atau besar, semata - mata atas kemurahan dan belas ihsanNya, walaupun tanpa apa - apa sebab seperti kaffarah atau taubat. Hanya dosa syirik sahaja yang tidak Dia ampunkan melainkan dengan taubat dan kembali mentauhidkanNya. Inilah mafhum yang dijelaskan oleh sebahagian ulama tentang firman Allah pada ayat 48 Surah an-Nisa`. Contohnya, dalam The Meanings of The Noble Quran karya Mufti Muhammad Taqi Usmani hafizahullah di notakaki mengenai ayat tersebut pada halaman 159 dinyatakan sebagai berikut: This means that Allah may forgive any sin, even without repentance, at His discretion, except the sin of ascribing partners to Him, which cannot be forgiven unless one repents and believes in Tauhid (Oneness of Allah). Namun, jangan pula kita alpa bahawa Allah selain Maha Pemurah, Maha Pengasih, juga Maha Adil, Maha Mengetahui, Maha Bijaksana, Maha Penerima Taubat, Maha Pemberi Balasan, rahmatNya luas tidak bertepi namun azabNya juga teramatlah pedih. Maka hendaklah kita sentiasa ada khauf dan raja`, harapkan rahmatNya  takutkan azab balasanNya

Berbalik kepada ganjaran puasa sunat yang menjadi kaffarah bagi dosa, walaupun jumhur atau kebanyakan ulama berpandangan seperti di atas tadi, yakni yang dikaffarahkan hanyalah dosa - dosa kecil, namun segelintir ulama berpendapat bahawa sebahagian dosa - dosa besar juga dapat dikaffarahkan dengan Puasa `Arafah dan Puasa `Asyura. Pendapat minoriti ini telah dirajihkan oleh Syaikh al-Imam al-Hafiz Ahmad bin Muhammad bin ash-Shiddiq al-Hasani al-Ghumari rahimahullah ulama hadits yang terkemuka. Dalam karangannya Lubbul Akhbar al-Ma'tsurah dinyatakan:- ...Apakah yang dikehendaki dengan dosa - dosa yang dikaffarahkan sebagaimana disebut dalam hadis (yakni hadis Puasa `Arafah dan Puasa `Asyura)? Apakah al-kabair dan ash-shaghair (yakni kedua - duanya, dosa besar dan dosa kecil)? Atau hanya ash-shaghair (dosa - dosa kecil) sahaja? Perbezaan pendapat mengenai hal ini masyhur dan telah aku bentangkan dalam kitabku Tanwirul Abshar wal Bashair bi takfir ma taqaddama wa ma taakhkhara minal kabair wash shaghair. Dan yang rajih ( di sisi beliau) adalah yang pertama (yakni menjadi kaffarah kabair dan shaghair), walaupun jumhur berpegang dengan yang kedua (yakni kebanyakan ulama berpegang bahawa dosa - dosa yang dikaffarah itu hanyalah dosa - dosa kecil sahaja.)

Allahu ... Allah, walau apa pun perbezaan pendapat di kalangan ulama tersebut, tetap berpuasa pada hari `Arafah dan `Asyura mempunyai keistimewaan luarbiasa, iaitu menjadi sebab bagi rahmat Allah untuk mengkaffarahkan dosa - dosa kita. Kecil besar, itu hak mutlak Allah, jangan sesekali berputus asa, walau sebesar mana pun dosa yang telah dilakukan. Selagi jasad masih bernyawa, pintu amal dan taubat sentiasa terbuka. Maka lakukan segala amalan yang diwajibkan dan semampunya lakukanlah yang disunnatkan, dengan disertai keinsafan dan taubat yang sesungguhnya. Mudah - mudahan amalannya dan taubatnya diterima Allah dan dijadikan sebab melayakkan diri mendapat rahmat Allah menjadi penghuni syurga yang abadi.