Khamis, Disember 31, 2015

Mustika Ajaib - Qadhi Abu Bakar

"Mustika 'Ajaib" adalah satu kutaib atau risalah yang dikarang oleh seorang alim yang menjadi qadhi di Muar, Johor.  Beliau adalah Haji Abu Bakar bin Haji Hasan rahimahullah yang dilahirkan pada  tahun 1292H/ 1875M dan kembali ke rahmatullah pada tahun 1357H / 1938HM. Ketika berusia 6 tahun, beliau telah dibawa ke Mekah dan tetaplah beliau membesar dan menuntut ilmu beliau di sana selama 34 tahun lamanya sehingga beliau kembali ke tanahair dalam tahun 1915M.

Sewaktu di sana , Qadhi Haji Abu Bakar telah berguru dengan ramai ulama, antaranya dengan Syaikh Ahmad bin Muhammad Yunus Lingga, Syaikh Muhammad Said BabShail, Syaikh Muhammad Sulaiman Hasbullah, Syaikh Abdullah as-Sanquri dan  ramai lagi. Kealiman beliau telah masyhur diketahui sehingga beliau dipanggil dengan panggilan "Haji Abu Bakar Alim". Qadhi Haji Abu Bakar adalah juga pengasas Madrasah al-'Arabiyyah al-Khairiyyah, Muar yang telah melahirkan tokoh-tokoh seperti Tan Sri Mohamed Noah (mertua Tun Abdul Razak), Ustaz Muhammad Yasin (ayahanda Tan Sri Muhyiddin Yasin) dan Datuk Haji Jumaat (mantan Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka).

Dalam bidang penulisan, Qadhi Abu Bakar boleh dikatakan antara yang aktif menulis. Karya-karya beliau ditulis dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Arab. Di antaranya "Cogan Perikatan", "Masalah Uraian Muar-Johor", "Mustika 'Ajaib" "Nihayatut Taqrib fi Ma'rifatil Irtsi wat Ta'shib" dan "Syarah Nazam al-Fadhil Abil Hasan 'Ali bin Abir Rijal al-Khatib al-Qairawani." Qadhi Abu Bakar terkenal gigih mempertahankan amalan - amalan Ahlus Sunnah wal Jama`ah yang bermazhab dan telah mengeluarkan karangan-karangan yang menjawab tuduhan - tuduhan bid`ah dan seumpamanya dikeluarkan oleh tokoh-tokoh "reformis" pada zaman tersebut seperti Syaikh Tahir Jalaluddin dan Hasan Bandung, bahkan Qadhi Abu Bakar mempunyai karya berbahasa Melayu dan juga Arab yang menolak pandangan Syaikh Rasyid Ridha.

Mengenai "Mustika 'Ajaib" maka sebagaimana yang dijelaskan di bawah jodolnya ...."pada menyatakan hukum dan kelebihan membaca Mawlidin Nabi kita shallaAllahu `alaihi wa sallam".... adalah risalah yang dikarang sebagai jawapan mengenai persoalan menyambut mawlid Junjungan shallaAllahu 'alaihi wa sallam pada bulan Rabi`ul Awwal dengan pembacaan kisah-kisah mawlid. Dimuatkan juga hukum berdiri ketika dikisahkan kelahiran Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam serta beberapa kisah dan perkataan ulama tentang kelebihan bermawlid. Risalah ini telah siap dikarang oleh Qadhi Abu Bakar pada 9 Shafar 1350H bersamaan 28 Jun 1931M. Walaupun hanya sekadar risalah kecil, namun padat isinya dan amat tepat untuk menjelaskan hukum dan kelebihan bermawlid yang diambil dari kitab-kitab karangan ulama besar antaranya "Husnul Maqsid fi Amalil Mawlid" karangan Imam as-Sayuthi, "I`anatuth Thalibin" karangan Sidi Abu Bakar Syatha ad-Dimyathi dan "as-Sirah an-Nabawiyyah" karangan Sidi Ahmad Zaini Dahlan.

Secara ringkas, Qadhi Abu Bakar menjelaskan sebagaimana yang dinyatakan oleh para ulama terbilang bahawa membuat mawlid Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam dengan membaca al-Quran semampunya, membaca kisah-kisah mawlid Junjungan shallaAllahu `alaihi wa sallam, bersedekah dan berjamu adalah:-
"bid`ah hasanah (yang kebajikan) yang diberi pahala akan orang yang memperbuat yang demikian kerana membesar dan menghormatkan Nabi kita shallaAllahu `alaihi wa sallam dan menzahirkan kesukaan dengan diperanak akan dia shallaAllahu `alaihi wa sallam." [Halaman 2, "Mustika 'Ajaib"]
Maka bagi sesiapa yang tidak mampu untuk menadah kitab-kitab 'Arab mengenai masalah ini, maka setidak-tidaknya akan mendapat kefahamannya dari karya Qadhi Abu Bakar rahimahullah ini. Dan atas usaha pihak Khazanah Fathaniyah, karya ini telah dicetak semula bahkan telah dirumikan agar lebih merata manfaatnya. Bolehlah sesiapa yang berhajat mendapatkannya daripada pihak Khazanah Fathaniyah. Selamat Bermawlid, birthday sendiri bukan main excited nak sambut, takkan mawlid Junjungan shallaAllahu `alaihi wa sallam buat-buat lupa plak. Shallu `alan Nabiy !!!!!

Ahad, Disember 27, 2015

Mawlid - Fatwa Abu Syaamah

Syaikh Imam Syihabuddin Abi Muhammad `Abdul Rahman bin Ismail bin Ibrahim yang terkenal dengan gelaran Imam Abu Syaamah rahimahullah. Beliau dilahirkan dalam tahun 599H dan wafat dalam tahun 665H. Imam Abu Syaamah adalah Imam dan panutan dalam berbagai cabang ilmu-ilmu Islam, sejak usianya di bawah 10 tahun beliau sudah menghafal al-Quran dan menguasai ilmu-ilmunya termasuk 7 qiraat yang masyhur. Bahkan dalam usia seawal 16 tahun, beliau telah menulis satu syarah bagi "Hirzul Amani wa Wajhut Tahaani fi Qiraatis Sab`i" karangan Imam asy-Syatibi rahimahullah. Di antara guru-guru beliau adalah Sulthanul Ulama` Syaikh `Izzuddin ibnus Abdus Salam, Imam Ibnu `Asakir dan Imam al-Amiidi rahimahumullahu.

Ternyata Imam Abu Syaamah seorang 'alim 'allamah, faqih, muhaddits, muarrikh dan ahli lughah yang handal sehingga Imam as-Subki  rahimahullah menyatakan bahawa Imam Abu Syaamah al-Maqdisi telah mencapai darjat mujtahid mutlak. Sungguhpun begitu, beliau bersetuju dengan ijtihad Imam asy-Syafie radhiyaAllahu `anhu dan tetap berpegang dengan mazhabnya yang agung. Cukuplah satu kebanggaan bagi Imam yang agung ini apabila Imam an-Nawawi rahimahullah adalah salah seorang murid beliau. Imam Abu Syaamah meninggalkan beberapa karangan yang bernilai tinggi, antaranya:-
 1. Mukhtashar Tarikh Dimasyq (20 jilid);
 2. Syarah bagi kitab hadits al-Muqtafa fi bahtsil Mushtofa;
 3. Dhiya-ul Qamar as-Sari ila Ma'rifatil Baari;
 4. Al-Ba`its 'ala Inkaril Bida` wal Hawadits.
 5. ar-Raudhatain fi Akhbarid Daulatain
 6. Ibraazul Ma`ani
 7. al-Mursyid al-Wajiz 
 8. al-Wushul fil Ushul
 9. Mufradat al-Qurra`
Karya beliau yang berjodol "al-Ba`its 'ala Inkaril Bida' wal Hawaadits" yang membicarakan tentang perkara-perkara bid`ah dan baharu. Oleh itu jangan ingat para ulama kita Ahlus Sunnah wal Jama`ah tidak faham mengenai bid`ah dan tidak memerangi bid`ah-bid`ah yang mungkar. Imam Abu Syaamah dalam kitabnya ini sependapat dengan para ulama salaf terdahulu terutamanya Imam Agung Muhammad bin Idris asy-Syafie radhiyaAllahu `anhu apabila membahagikan bid`ah kepada dua, iaitu bid`ah hasanah / bid`ah mustahibbah / bid`ah mahmudah dan bid`ah mustaqbihah / bid`ah madzmumah / bid`ah dhalalah.  Mengenai sambutan Mawlid Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam, maka Imam Abu Syaamah dengan jelas menyatakan ianya adalah bid`ah hasanah yang terbaik. Pada halaman 21 kitab tersebut, beliau rahimahullah menyatakan:-

"Maka bid`ah al-hasanah:- Telah disepakati (yakni para ulama telah sepakat) tentang harus (boleh) untuk dilakukan dan disukai baginya (yakni dihukumkan mustahab untuk diamalkan) serta diharapkan pahala bagi sesiapa yang melakukannya dengan niat yang baik ............. Dan daripada sebaik-baik perkara bid`ah yang diada-adakan pada zaman kita dari sisi ini (yakni dari sisi ianya sebagai suatu bid`ah hasanah) adalah apa yang telah dilakukan di Kota Irbil, moga-moga Allah memeliharanya, pada setiap tahun pada hari yang bertepatan dengan hari kelahiran (mawlid) Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam dengan perlaksanaan berbagai sedekah dan perkara makruf serta menzahirkan perhiasan dan kegembiraan. Maka sesungguhnya yang sedemikian itu beserta dengan berbuat ihsan kepada segala fakir padanya adalah tanda adanya kecintaan kepada Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam dan membesarkan serta memuliakan baginda dalam hati si pelakunya, juga tanda kesyukuran kepada Allah ta`ala atas anugerahNya dengan mewujudkan rasulNya shallaAllahu `alaihi wa sallam wa 'ala jami`il mursalin yang diutuskan sebagai rahmat bagi sekalian alam. Dan adalah orang yang mula-mula melakukan yang sedemikian itu di Maushul (Mosul) adalah Syaikh Umar bin Muhammad al-Malla, salah seorang daripada kalangan orang - orang salih yang masyhur yang dijadikan ikutan dengannya pada yang sedemikian oleh Raja Irbil dan yang lain-lain rahimahumullahu ta`ala."
Allahu .... Allah, cukuplah bagi kita yang punya akal untuk mengambil pelajaran daripada apa yang dinyatakan oleh Imam Abu Syaamah ini. Dan jika pun kita berpendapat sebaliknya, maka setidak-tidaknya akal kita hendaklah bijak untuk meraiekan pendapat ini walaupun kita tidak bersetuju dengannya. Maka janganlah dihujjat umat yang ramai daripada merayakan sambutan Mawlid Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam. Jika dah tak setuju, maka tak dapek den nak nolongnya. Duduklah diam-diam sambil membaca shalawat Ibrahimiyyah lagi elok daripada membid`ahsesatkan orang lain.

Ahad, Disember 20, 2015

Tempat Mustajab Berdoa

Syaikh Taqiyuddin Abi Thayyib Muhammad bin Ahmad al-Fasi al-Makki rahimahullah (775H - 832H) adalah seorang ulama besar, faqih, muarrikh (sejarawan) dan qadhi dalam mazhab Maliki di Mekah. Beliau memiliki banyak karya tulis dan dalam salah satunya yang berjodol "Syifaa-ul Gharaam bi Akhbaaril Baladil Haraam", jilid 1 halaman 199, beliau rahimahullah menukilkan bahawa an-Naqqasy rahimahullah menyatakan berdoa di tempat kelahiran Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam pada tengahari hari Isnin adalah mustajab.

Untuk makluman, an-Naqqasy atau nama penuhnya Abu Bakar Muhammad bin al-Hasan bin Muhammad bin Ziyad bin Harun bin Ja'far al-Muqri an-Naqqasy al-Mawshili rahimahullah (266H - 351H) adalah seorang ulama tafsir yang terkemuka. Antara karya tulis beliau adalah tafsir al-Quran yang diberi nama "Syifa-ush Shudur" yang setakat ini masih dalam bentuk manuskrip.

Rabu, Disember 16, 2015

Rehlah Ibnu Jubayr

Junjungan Rasulullah shallaAllahu `alaihi wa sallam lahir di Makkah. Setakat tarikh ini, atas tempat yang dipilih Allah `azza wa jalla untuk menyaksikan peristiwa kelahiran agung Baginda Muhammad shallaAllahu `alaihi wa sallam tersergam berdiri sebuah perpustakaan yang dikenali sebagai "Maktabah Makkah al-Mukarramah", tapi entah sampai bila binaan ini akan dikekalkan kerana pembesaran Masjidil Haram. Dahulunya pada zaman kegemilangan, di sini wujud sebuah masjid yang indah, namun telah dimusnahkan oleh para penjajah dari Najd. Maka dengan alasan pembesaran Masjidil Haram, maka entahlah samada kedudukan tempat yang mulia ini akan kekal dikenali atau menerima nasib yang sama dengan berbagai tapak sejarah Islam yang telah dimusnahkan oleh puak penjajah Najdi yang hilang ditelan sejarah. Namun apa pun yang bakal terjadi, setidak-tidaknya rujukan kepada tempat-tempat yang berkat ini masih kekal dalam karya-karya para ulama dan sejarawan.

Dahulu tempat kelahiran Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam ini sentiasa dijaga dan diberi perhatian khusus oleh para pemerintah Hejaz yang terdahulu sebelum berlakunya penjajahan Hejaz oleh puak Badwi Najdi. Seorang pengembara Muslim yang ternama, Abul Husain Muhammad bin Ahmad bin Jubayr al-Kinani (1145 - 1217M) yang lebih dikenali sebagai Ibnu Jubayr dalam memoir perjalanan beliau yang terkenal dengan jodol "Rehlah Ibn Jubayr", yang diterjemah ke Bahasa Inggeris oleh Roland Broadhurst dengan jodol "The Travels of Ibn Jubayr", halaman 111 menyatakan:-
"... Also amongst its noble shrines is the birthplace of the Prophet - may God bless and preserve him - and the undefiled ground that was the first earth to touch his immaculate body and over which has been built a mosque that never was seen more finely built, being for the most of inlaid gold. The holy place where the Prophet - may God bless and preserve him - came forth in the blessed and happy hour of his nativity, a nativity ordained by God in compassion for all the people, is girt with silver. What earth to be honoured by God in making it the place of the coming forth of the purest of bodies, the birthplace of the best among men ! May God bless and preserve him, his stock, his family, and his noble Companions. This blessed place is opened, and all men enter it to be blessed, on every Monday of the month of Rabi' al-Awwal; for on that day and in that month was born the Prophet - may God bless and preserve him. All the holy places mentioned are opened on that day, which is always a famous one in Mecca....."
Lihatlah bagaimana Ibnu Jubayr rahimahullah, setiausaha Gabenor Granada, Andalus yang di bawah kekuasaan Dinasti al-Muwahhidun (al-Mohad), dalam memoir perjalanan haji dan ziarahnya dengan jelas menceritakan bahawa pada setiap hari Isnin dalam bulan Rabi`ul Awwal, tempat kelahiran Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam dibuka dan ramai manusia datang menziarahinya dan mengambil keberkatan dengannya (mutabarrikin bihi), yakni mereka bertabarruk dengan tempat yang telah menjadi saksi kelahiran Baginda Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam.

Maka memelihara dan menjaga tempat-tempat bersejarah atau warisan bersejarah, apatah lagi  yang berkait dengan Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam, bukanlah sesuatu yang ditegah dalam Islam. Namun ketika dunia semakin menghampiri hujung usianya, maka muncul para penggembala unta yang berperangai keras dan kasar yang tidak memiliki kehalusan jiwa untuk memahami dan menghargai tinggalan bersejarah ini. Mungkin ini adalah tanda-tanda dunia sudah semakin hampir ke penghujungnya.

Selasa, November 24, 2015

Nur Muhammad - Syaikh Wan Ahmad

Lama dah rasanya tak poskan entri tentang "Nur Muhammad". Jadi kali ini, kita teruskan membongkar rahsia Nur Muhammad daripada karangan para ulama kita terdahulu walaupun tidak disukai oleh segelintir "ostad" zaman ini yang tak reti - reti bahasa. Para cerdik pandai dan ilmuan pasti kenal dengan al-'Alim al-'Allaamah adz-Dzakiy asy-Syaikh Wan Ahmad bin Muhammad Zain bin Musthafa al-Fathani rahimahullah. Syaikh yang mulia ini telah menulis dalam kitab beliau, "Badrut Tamaam wan-Nujuumuts Tsawaaqib" pada halaman 3 sebagai berikut:-
" (Maka telah datang dalam hadis) bahawasa awal barang yang dijadikan Allah ta`ala itu nur nabi kita Muhammad shallaAllahu `alaihi wa sallam. Dan datang kaifiat menjadikan nur yang mulia itu beberapa riwayat yang berbilang - bilang. Dan hasil sekaliannya bahawasa Allah subhanahu wa ta`ala tatkala bergantung iradahNya dengan menjadikan sekalian makhluk, menjadilah Ia akan nur Sayyidina Muhammad shallaAllahu `alaihi wa sallam dahulu daripada dijadikan langit dan bumi dan arasy dan kursi dan loh dan qalam dan syurga dan neraka dan malaikat dan sekalian yang lainnya dengan bagian - bagian ribu tahun. Dan adalah dilihatkan nur itu di dalam padang 'aalamul qudsi, maka pada setengah ketika disuruhkan dia dengan sujud dan seketika dengan tasbih dan taqdis dan dijadikan baginya akan beberapa hijab. Didiamkan dia di dalam tiap-tiap hijab itu beberapa masa yang panjang mengucap tasbih ia bagi Allah ta`ala dengan tasbih yang tertentu. Maka kemudian daripada dikeluarkan dia daripada segala tirai itu, bernafas ia dengan beberapa nafas, maka dijadikan daripada segala nafasnya akan segala roh anbiya` dan awliya` dan shiddiqin dan syuhada` dan sekalian mukminin dan sekalian malaikat. (Dan kemudian) daripada menjadi Allah ta`ala akan Adam `alaihis salam daripada tanah, dihantarNya akan nur itu pada dahinya kemudian berpindah nur itu kepada Nabi Syits `alaihis salam, kemudian kepada Yaanisy dan demikianlah berpindah-pindah ia daripada segala bapa yang suci kepada segala anak yang baik hingga sampai ia kepada `Abdul Muthallib dan tercemerlang ia pada mukanya...."
Tiada seorang pun ulama kita yang beriktiqad yang nur Muhammad itu qadim atau menuhankannya atau mengatakan ia mempunyai unsur ketuhanan. Jelas bahawa nur Muhammad itu adalah makhluk yang dijadikan Allah. Dan tiada juga mereka beriktiqad yang batang tubuh jasad Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam itu diciptakan daripada nur. Penciptaan jasad mulia baginda shallaAllahu `alaihi wa sallam adalah sebagaimana penciptaan jasad sekalian anak Adam. Oleh itu, janganlah nur Muhammad ini dijadikan alasan untuk kita menyesatkan kaum muslimin apatah lagi kalangan ulamanya. Jika pun akal kita mungkin sukar untuk menerima penjelasan mereka mengenai makhluk Allah yang pertama dicipta, yang disebut sebagai Nur Muhammad, yang tiada lain melainkan rohnya Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam, yang digelar sebagai Abul Arwah, yang sebagaimana ahwalnya roh tiada siapa yang tahu hakikatnya selain Allah subhanahu wa ta`ala. Maka jika kita tidak mampu menerimanya, maka belajarlah untuk menghormati dan bertasamuh dalam berbeza pendapat dengan para ulama lain. Nescaya akan wujud keharmonian dan kedamaian sesama umat.

Isnin, November 23, 2015

Belasungkawa

Dengan penuh kedukaan dan kesedihan dimaklumkan bahawa kelmarin, Ahad, 10 Safar 1437, telah kembali ke rahmatullah al-`Alim al-Allaamah al-Muhaddits al-Falakiy al-Habib Abu Alwi Hamid bin Alwi al-Kaaf rahimahullah. Beliau wafat di Kota Makkah al-Mahmiyyah dan jenazah beliau telah dishalatkan dalam Masjidil Haram sebelum dimakamkan di permakaman ahlil bait di perkuburan Ma'la. Mudah - mudahan beliau ditempatkan bersama leluhurnya terdahulu daripada kalangan salafus shaleh di sisi al-Jidd al-Akbar, an-Nabiy al-Musthafa al-`Adnani shallaAllahu `alaihi wa sallam. Allahumma aamiin ..... al-Fatihah.

Khamis, Oktober 29, 2015

Merayakan Kemanusiaan

Apabila kita mengadakan majlis - majlis mawlid bagi memperingati Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam, maka ada segelintir  yang keberatan. Bukan saja keberatan, tapi juga selalu menuding jari - jari fitnah yang "konon"nya majlis - majlis mawlid adalah majlis untuk memuja dan mengagungkan Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam melebihi Allah subhanahu wa ta`ala. Mereka menyamakan Ahli Tawhid yang mengadakan sambutan mawlid dengan orang - orang musyrik yang menyambut Hari Natal. Sesungguhnya qiyas yang mereka gunakan ini adalah qiyas bathil kerana sekali-kali tidak boleh diqiyaskan Ahli Tawhid dengan musyrik.

Ketahuilah bahawa di sisi Ahli Tawhid, menyambut mawlid Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam bukanlah untuk mensyirikkan Allah dengan hamba dan kekasihNya, Sayyiduna Muhammad shallaAllahu `alaihi wa sallam. Justru sebaliknya, ia adalah untuk menjazamkan lagi bahawa Allah subhanahu wa ta`ala itu Maha Esa lagi tiada tara. Bahkan kalimah "mawlid" itu sendiri mengisyaratkan kepada kelahiran Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam, maka ianya adalah untuk mentakkidkan bahawa Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam walaupun seorang yang istimewa dan luar biasa, namun tetap seorang manusia yang mempunyai tarikh lahir, yang dilahirkan daripada seorang ibu mulia. Sisi mana kita hendak kata sambutan mawlid ini membawa kepada penuhanan Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam, sedangkan semua ahli tawhid mengetahui bahawa Allah `azza wa jalla Zat yang Maha Esa yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Di mana syiriknya apabila setiap shalawat yang diucapkan seumpama "Allahumma shalli `ala Muhammad", "ShallaAllahu `alaihi wa sallam" adalah permohonan kepada Allah ta`ala agar dilimpahkan shalawat dan kesejahteraan ke atas hambaNya, Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam.

Oleh itu, janganlah bermudah-mudah untuk membuat tuduhan yang tidak berasas kepada satu-satu amalan yang telah menjadi kelaziman umat zaman berzaman. Tahanlah lidah daripada memvonis saudara-saudara seagama hanya kerana mereka mengagungkan Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam sebagaimana diperintahkan oleh Allah `azza wa jalla.

Khamis, Oktober 01, 2015

Kisah Jaga Air Muka

Imam an-Nawawi ats-Tsani, Syaikh Muhammad Nawawi bin `Umar al-Jawi al-Bantani, guru kepada guru - guru kita dan segala ulama Tanah Jawi, 'alaihi wa 'alaihim rahmatul Bari, dalam karya beliau yang sudah tersohor di serata negeri, syarah kepada "al-Munabbihat" karya Imam Ibnu Hajar al-`Asqalani rahimahullah, dengan jodol "Nashoihul `Ibaad" menulis pada halaman 11 - 12 seperti berikut:-
"... Abu 'Abdur Rahman Haatim bin 'Ulwaan atau menurut sebahagian ulama lain, nama beliau ialah Haatim bin Yusuf, adalah di antara sebesar-besar ulama Khurasan. Beliau merupakan murid Syaikh Syaqiq (al-Balkhi). Dikisahkan satu ketika seorang wanita telah datang menemui Syaikh Haatim untuk bertanyakan satu masalah. Ketika mengemukakan soalan, wanita tersebut telah terkentut dengan mengeluarkan bunyi, maka tersipu-sipulah wanita tersebut kerana malu. Lalu Syaikh Haatim pun berkata kepada wanita tersebut: "Kuatkanlah suaramu," seolah-olah beliau pekak dan tidak mendengar wanita tersebut. Maka gembiralah si wanita tersebut dan hilanglah rasa malunya dan dia berkata pada dirinya: "Pasti dia tidak mendengar bunyi kentut tadi." Sejak peristiwa tersebut, lekatlah gelaran pekak bagi Haatim sehingga beliau digelar Haatim al-Asham (Hatim si Tuli)."
Dikisahkan juga bahawa Syaikh Haatim terus berpura-pura menjadi orang yang kurang jelas pendengarannya alias tuli atau pekak selama bertahun-tahun sepanjang hayat wanita tersebut. Hal ini beliau lakukan demi menjaga air muka wanita yang terkentut tadi. Hanya setelah meninggal wanita tersebut, barulah "pendengaran" Syaikh Haatim kembali seperti sediakala. ..... Allahu ... Allah.

Sabtu, September 26, 2015

"Qus" Bahasa Melayu

Ulama ini terkenal bukan sahaja dalam ilmu - ilmu agama, tapi juga pakar dalam ilmu bahasa Melayu sehingga diberi gelaran "Qus Bahasa Melayu" yakni pakar atau perbendaharaan bagi Bahasa Melayu. Beliau tidak lain tidak bukan adalah Syaikh al-`Alim al-'Allaamah Ahmad bin Muhammad Yunus Lingga rahimahullah. Riwayat kehidup n awal ulama ini tidak diketahui secara terperinci, menurut sesetengah pengkaji beliau berasal dari Pulau Lingga, manakala menurut yang lain beliau berasal dari Kelantan - Fathani. Beliau turut mengecap pendidikan awal di Pondok Bendang Daya, Fathani Darus Salam. 

Beliau kemudian melanjutkan pengajian ke Makkah al-Mukarramah dan berguru dengan para ulama di sana, antaranya dengan Mufti Syafie Makkah, Sidi Ahmad Zaini bin Dahlan, Syaikh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah al-Makki, Syaikh Ahmad an-Nahrawi dan ramai lagi. Di antara ulama yang seangkatan dengan beliau yang menjadi sahabat beliau di sana adalah Syaikh Wan Ahmad al-Fathani, Syaikh Ahmad Khatib bin Abdul Lathif al-Minangkabawi, Syaikh Uthman bin Syihabuddin al-Funtiani dan Syaikh Abdul Rahman Gudang al-Fathani. Beliau terus bermukim di Kota Makkah al-Mukarramah dan menabur bakti dengan mengajar di rumahnya dan di Masjidil Haram. Maka ramailah murid-murid yang datang menadah kitab dengan beliau. Antara mereka adalah al-`Alim al-`Allaamah Syaikh Uthman bin Abdul Wahhab Sarawak dan anak beliau Syaikh Zainuddin Sarawak, Qadhi Haji Abu Bakar Muar, Tok Kenali, Syaikh Abdullah Fahim dan Hadhratusy Syaikh Hasyim Asy`ari rahimahumullahu ta`ala ajmain.

Syaikh Zainuddin Sarawak dalam manaqib ayahandanya yang berjodol "Nafahaatur Ridhwan" pada halaman 42 - 43, yang diterjemahkan oleh murid-murid beliau, menulis antara guru ayahanda beliau adalah:-
....Dan setengah daripada mereka itu (yakni yang menjadi guru Syaikh Uthman Sarawak), asy-Syaikh yang alim yang sampai kepada kepandaiannya, ialah seperti Qus pada masanya pada tentang Bahasa Melayu, iaitu seorang yang cerdik pada orang - orang Arab, yang memegang tali lagam segala ilmu adab, orang yang adalah ia atas mengkhidmat akan Tuhannya terlampau cermat dan jaga, iaitu asy-Syaikh Ahmad orang Lingga rahimahullah wa radhiya `anhu .... 
Selain dari mengajar, beliau juga giat menjadi pentashih kitab - kitab Melayu/Jawi.Menurut Syaikh Wan Ahmad al-Fathani, beliau adalah ahli dalam bidang ini. Di samping itu, beliau juga turut menulis dan mengarang banyak kitab, samada kitab terjemahan dan karya asli. Namun setakat ini hanya beberapa karya sahaja yang dapat dikesan dan dicetak. Di antara karya beliau adalah:-
1. Daqaiqul Akhbar;
2. Nashihatu Ahlil Wafa;
3. Tsimarul Ladzidzah;
4. Hadiqatur Raihan.

Mungkin ada berpuluh-puluh lagi karya beliau kerana keempat-empat karya di atas ditulis beliau hanya dalam tempoh satu tahun sahaja, iaitu sekitar tahun 1312 H- 1313H. Semoga Allah merahmati Syaikh al-'Alim al-Washil al-Kamil Ahmad bin Haji Muhammad Yunus Lingga dan menempatkan beliau bersama para shiddiqin..... al-Fatihah.

Selasa, September 08, 2015

Pengarang "Senjata Mukmin"

Di antara kitab yang berisi doa, wirid dan hizib yang masyhur dan telah lama beredar dalam masyarakat kita adalah kitab "Senjata Mukmin". Kitab ini sangat terkenal, bahkan di Haramain pun ada tok-tok guru, terutama sekali yang berketurunan Banjar yang menjadikannya sebagai buah tangan kepada tetamu yang datang bertandang. Walaupun kitab ini telah dicetak berulang-ulang kali, namun ramai yang tidak mengenali tokoh yang telah menyusun kitab yang berkat ini.

Kitab ini dikarang oleh seorang ulama Banjar yang pernah menjadi qadhi di Martapura. Beliau adalah KH Husin Kudri @ Husein Qadri bin Mufti KH Ahmad Zaini bin KH Abdul Rahman al-Banjari. Dilahirkan pada 17 Ramadhan 1327H. Bonda beliau bernama Hajjah Sanah adalah cicit kepada Mufti Jamaluddin. Dari kecil lagi Syaikh Husin Kudri telah diasuh dengan didikan agama dengan sebaiknya. Di antara guru-guru beliau adalah ayah dan datuknya sendiri, KH Kasyful Anwar al-Banjari, KH Zainal Ilmi dan lain - lain, rahimahumullahu ajma`in.

Beliau kemudiannya diangkat menjadi qadhi di Martapura dan selain dari menjadi tenaga pengajar di 15 buah masjid dan surau termasuklah di Masjid Agung al-Karomah, Martapura. Setiap pengajian yang beliau kendalikan akan dihadiri ribuan jemaah. Beliau terkenal sebagai seorang ulama yang warak, khumul, berakhlak, lembut serta ramah dengan sesiapa jua, maka tidak hairan jika masyarakat amat menyenangi dan mengasihi beliau. Tugasnya untuk mendidik dan membimbing umat dilaksanakannya dengan bijaksana dan penuh kasih sayang.

Syaikh Husin Kudri rahimahullah wafat pada hari Jumaat, 27 Jamadil Awwal 1387H dan dimakamkan di Tunggul Irang, Martapura. Selain meninggalkan ribuan murid, maka antara karya tulis yang beliau tinggalkan adalah:-
1. Senjata Mukmin;
2. Manasik Haji dan Umrah;
3. Nurul Hikmah;
4. Kitab Khutbah Jumaat;
5. Sebuah Tafsir al-Quran.

Mudah-mudahan Allah merahmati beliau sentiasa dan memberkati kita sekalian, aamiin .... al-Fatihah.

Foto Syaikh Husin Kudri dalam "Senjata Mukmin"


Khamis, September 03, 2015

Ben Wahab as-Saffah

Allah SWT telah menganugerahkan kepada bangsa kita dengan anugerah yang paling agung. Anugerah berupa jalan keselamatan bagi dunia dan akhirat, iaitu Islam dengan i'tiqad yang sahih, Ahlus Sunnah wal Jama`ah. Syukur tanahair kita dimerdekakan Allah SWT dengan umatnya berpegang kepada i'tiqad yang benar ini. Oleh itu, jangan kita alpa tentang perkara ini. Jangan ingat tok nenek kita Ahlus Sunnah wal Jama`ah, maka ianya akan kekal begitu sampai bila-bila. Pelajarilah apa yang berlaku kepada Andalusia, lihat apa yang terjadi kepada Iran yang satu ketika adalah negara Ahlus Sunnah wal Jama`ah dan jangan lupa kepada penjajahan Wahabi-Nejdi terhadap bumi Hejaz. Jadikan semua ini peringatan tentang peri pentingnya kita menjaga kemerdekaan kita dengan berteraskan kepada Islam yang sebenar, Ahlus Sunnah wal Jama`ah.

Satu lagi nikmat yang Allah kurniakan kepada kita di Malaysia adalah nikmat keamanan dan kedamaian. Maka wajib kita syukuri dan jaga nikmat ini, jangan sampai hilang akibat permusuhan di antara kita kerana berbeza pendapat. Lihat sahaja apa yang berlaku di negara - negara lain, di mana berlakunya pembunuhan sesama umat atas nama agama .... Allahu Allah. Oleh itu, jangan biarkan golongan pemecah belah dan peng"halal" darah umat ini untuk bertapak dan menggugat keamanan dan kedamaian umat beragama di Malaysia. Belajar dari sejarah.

Sempena hari kemerdekaan, di mana biasanya kita akan dibawa untuk mengenang kembali sejarah silam. Maka, ese pun nak bawak kisah sejarah juga, tapi bukan sejarah kemerdekaan. Tapi sejarah hitam yang telah melanda umat, satu fitnah yang masih berleluasa bagai duri dalam daging. Sejarah telah menjadi bukti nyata bahawa firqah Wahabi yang mengaku Salafi dan "konon"nya mengikut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal radhiyAllahu `anhu adalah antara puak yang bermudah-mudah menumpahkan darah umat Islam yang tidak sefaham dengan mereka. Inilah terhasil "berkat" ajaran tok-tok guru mereka yang sentiasa mau menang sendiri. Dalam misi mereka menjajah bumi Hejaz, tanah kelahiran Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam, ramai jiwa umat Islam yang mereka korbankan. Sejarah telah menyaksikan bagaimana mereka membunuh saudara-saudara seagama atas nama jihad menegakkan tawhid, baik di Taif maupun di al-Haramain. Dalam penaklukan kali kedua puak Wahabi, mereka telah mengorbankan ratusan ribu nyawa umat seagama (menurut sesetengah sumber, tidak kurang 400,000 jiwa telah dibunuh oleh puak ini). Bahkan di Taif, Burayda dan al-Huda, mereka telah melakukan pembunuhan beramai-ramai penduduk kota - kota tersebut.

Puak Wahabi menjadi tega dan kering hati untuk menumpahkan darah saudara seagama kerana menurut keyakinan mereka yang berdasarkan ajaran sesat pegangan mereka bahawa pihak - pihak selain daripada puak mereka adalah ahli bid`ah, musyrik dan penyembah kubur yang halal darah mereka untuk ditumpahkan. Inilah asal muasal bagi ajaran "pengganas" terroris yang melanda dunia sekarang. Tiada bezanya mereka dengan kelompok Syiah dalam menghalalkan darah pengikut Ahlus Sunnah wal Jama`ah. Oleh itu, wahai warga Ahlus Sunnah wal Jama`ah, hendaklah kita berhati - hati dan berwaspada dengan firqah Wahabi dan firqah Syiah ini. Ingat, mereka-mereka ini jika diberikan kekuasaan pasti akan memperlakukan kita dengan sewenang-wenangnya. Di sisi mereka nyawa kita tidak berharga, kita dianggapnya lebih kotor daripada Yahudi dan Nashrani. Lihat sahaja antek-antek mereka di tanahair, gampang sekali menghukum amalan-amalan kita seperti atau tasyabbuh dengan amalan musyrik, kafir, berasal dari amalan Hindu, khurafat dan sebagainya. Ini baru bunganya, maka awas jangan sampai bunga menjadi buah !!!!!! Oleh itu hendaklah kita sentiasa berwaspada dan bersedia untuk menghapuskan ajaran - ajaran mereka sebelum terlambat.

Bukan sahaja umat Islam di kalangan awam, para ulama kita pun tidak lepas daripada kekejaman dan pembunuhan Wahabi. Di antara ulama yang telah menjadi mangsa kekejaman Wahabi adalah al-`Alim al-`Allaamah Mufti Syafi`iyyah bagi Kota Suci Makkah al-Mukarramah, asy-Syaikh asy-Syahid as-Sayyid Abdullah az-Zawawi rahimahullah. Syaikh Ahmad bin Muhammad ash-Shiddiqi al-Ghumaari al-Hafiz rahimahullah  dalam karya beliau "Ju'natul `Aththar" menyatakan, antara lain, sebagai berikut:
Tatkala puak al-Qaraniyyun (iaitu gelaran yang diberikan kepada pengikut Wahabi yang bererti "para pengikut tanduk syaithan" kerana berdasarkan kepada hadis yang shahih yang menyatakan bahawa Nejd tempat asal puak Wahabi adalah tempat munculnya tanduk syaithan) menawan Hejaz, maka mereka telah membunuh orang - orang Islam atas dakwaan bahawa mereka adalah kaum musyrikin. Perbuatan mereka ini adalah sebagaimana dikhabarkan oleh Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa alihi wa sallam: "Mereka membunuh orang - orang beriman dan membiarkan penyembah-penyembah berhala" [petikan daripada hadis yang antaranya diriwayatkan Imam Muslim dengan lafaz "... mereka membunuh orang - orang Islam dan membiarkan penyembah-penyembah berhala."] Mereka turut membunuh orang-orang alim, bahkan mereka telah menyembelih Syaikh `Abdullah az-Zawawi rahimahullah, syaikhnya pengikut mazhab Syafi`i (yakni mufti bagi mazhab Syafi`i) sebagaimana menyembelih kambing sedangkan usia beliau sudah lanjut, melebihi 90 tahun. Mereka turut menyembelih mertua beliau yang juga telah tua melebihi 90 tahun umurnya........
Allahu .... Allah, sungguh perbuatan keji mereka ini adalah perbuatan syaithan yang sentiasa memusuhi para kekasih Allah. Lihat sahaja "jihad" atau lebih tepat "jahat" yang dilancarkan oleh puak Wahabi-Saudi, siapa yang mereka perangi, Inggeris ? Perancis? Belanda? Buuuukaaaannnnn, darah yang mereka tumpahkan dalam "misi jahat" mereka itu adalah darah umat Islam, yang mereka perangi adalah Khilafah Islamiyyah, Daulah Uthmaniyyah, bukannya British !!!!!! Apa jahat sangatkah Turki Daulah Uthmaniyyah berbanding penjajah Britania Agung? Akai ada !!!!! Mudah-mudahan Allah membalas mereka atas segala kekejaman yang telah mereka lakukan ke atas umat ini. Dan semoga kita dan sekalian umat, bahkan sekalian alam dipelihara Allah ta`ala daripada segala fitnah dan mehnah.

Ben Wahhab Si Penumpah Darah - Syaikh Nuruddin hafizahullah


Selasa, Ogos 18, 2015

Dr. Wahbah & Shalawat Syifa


Kita sudah tahu bahawa puak salahpi telah menghukumkan bahawa Shalawat Syifa` yang masyhur itu sebagai mempunyai unsur-unsur syirik maka ianya bercanggah dengan aqidah Islam. Malah di Indera Kayangan, mereka telah mengeluarkan fatwa tentang perkara ini. Allahu ... Allah ...., tidakkah mereka sedar entah berapa ramai umat Islam yang telah mereka sesatkan semata-mata kerana beramal dan membaca shalawat yang berkat ini? Pasti jumlahnya ramai, melebihi jumlah 2.6 billion ...... Allahu .. Allah, persiapkanlah diri kamu wahai salahpi untuk ditanya di sana nanti. Ingat yang hidup pasti mati !!!!!!!!

Syaikh Wahbah az-Zuhayli rahimahullah baru sahaja meninggalkan kita. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau sentiasa dan membalas beliau dengan sebaik-baik balasan atas segala khidmatnya untuk ilmu dan umat. "al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu" adalah antara karya besar beliau dalam bidang fiqh yang sudah tersebar di serata alam.  Dalam ketinggian ilmu beliau, almarhum juga tidak terkecuali untuk beramal dan membaca Shalawat Syifa`. Bahkan beliau rahimahullah turut menyebarkan amalan tersebut dan menganjurkannya sebagai sarana untuk memohon kesembuhan daripada Allah `azza wa jalla. Allahu .... Allah, apakah Dr. Wahbah tidak memiliki keupayaan untuk menilai samada Shalawat Syifa` itu mengandungi unsur-unsur yang bercanggah dengan aqidah Islam atau tidak ? Atau adakah Fadlan atau Maza dan kuncu-kuncunya itu terlebih alim daripada Dr Wahbah ? Jawablah dengan jujur ye.

Bagi aku, selaku orang awam, mudah je, pergi m***** dengan puak - puak salahpi tu, aku tetap akan amal Shalawat Syifa` sebagaimana amalannya kebanyakan ulama dan umat ini. Daripada buang masa layan manusia-manusia berlagak bijak tu, elok korang tengok sendiri klip di bawah dan silalah ambil faedahnya. Tok sah dilayan sangat si Luncai, biarlah dia tenggelam dengan labu-labunya.
Selasa, Julai 07, 2015

Habib Abdullah bin Hasan asy-Syaathiri

Kutaib yang berjodol "al-Irsyad fi Asrar wa Fawaaid Ratib al-Habib `Abdillah bin `Alawi al-Haddad". Kitab kecil yang memuatkan Ratibusy Syahir dengan sedikit penjelasan mengenai ratib dan fadhilah beberapa zikir yang terkandung dalamnya. Inilah kitab yang dijadikan teks pembacaan ratib di majlis rohah Dr. Muhammad bin Abdullah al-Habsyi hafizahullah suatu ketika dahulu. Oleh itu, secara pribadi ia punya sentimental value bagi faqir. Ianya merupakan hasil karangan seorang guru yang khumul yang benar-benar menjalani jalan para salafnya, al-Habib Abdullah bin Hasan bin Husain asy-Syaathiri rahimahullah. Seorang ulama, pendakwah dan pendidik, yang sekian lama menabur baktinya untuk mencelikkan umat terhadap ilmu-ilmu agama. Hasilnya ramai anak-anak didik beliau menjadi ulama dan mufti yang kemudiannya menyambung jariah ilmu beliau yang disebarkan kepada umat.


Habib Abdullah bin Hasan bin Husain asy-Syaathiri rahimahullah dilahirkan di Dammun, Hadhramaut pada tahun 1910 (1328). Beliau merupakan lulusan Rubat Tarim dan merupakan murid kepada ramai ulama Hadhramaut ketika itu. Antara guru beliau adalah Habib Abdullah bin Umar asy-Syaathiri, Habib `Abdullah Idrus al-Idrus, Habib Ali bin Abdul Rahman al-Masyhur, Habib Alwi bin Abdullah Bin Shahab, Syaikh Abdullah bin Said Hasan, Syaikh Salam bin Said Bakir, Syaikh Umar ad-Dawilah dan ramai lagi rahimahumullahu ta`ala.

Pada tahun 1932, ketika berusia 22 tahun, beliau pergi menunai haji ke Mekah dan tinggal di sana selama 3 tahun. Ketika itu, beliau berkesempatan meneguk kemanisan ilmu daripada ulama al-Haram,  antaranya Habib Idrus bin Salim al-Bar, Habib Abu Bakar bin Ahmad al-Habsyi, Habib Alwi bin Abbas al-Maliki, Sidi Muhammad Amin Kutbi, Syaikh Umar Bajunaid, Syaikh Umar Hamdan dan lain-lain lagi rahimahumullahu ta`ala.

Dalam tahun 1936 pula, atas nasihat ayahandanya, beliau telah berhijrah ke Asia Tenggara. Di sini pun beliau tidak melepaskan peluang untuk belajar daripada ulama yang ada di Nusantara seperti Habib Alwi bin Tahir al-Haddad, Johor dan Habib Muhammad bin Hasan Bin Shahab.

Habib Abdullah menggunakan seluruh hidup beliau untuk mengajar dan berdakwah. Beliau menjadi tenaga pengajar di berbagai institusi agama dan madrasah di Singapura, antaranya di Madrasah al-Saggoff al-Arabiah dan Madrasah al-Khairiah al-Islamiah. Pada tahun 1967, beliau dijemput untuk menjadi tenaga pengajar di Madrasah Hasanal Bolkiah, Brunei. Kemudian beliau ditugaskan juga menjadi penyelidik dan penterjemah di Pusat Sejarah Brunei sehingga bersara pada tahun 1989. Setelah bersara, beliau pulang ke Singapura dan menghabiskan sisa usianya di sana sehingga menemui Penciptanya pada 2 November 1999 (23 Rejab 1420). Beliau meninggalkan ramai anak murid antaranya Dato Ahmad Awang (mantan Mufti Johor), Dato Ahmad Alwi bin Adnan (Mufti Sabah), Syed Isa BenSemait (mantan Mufti Singapura), Pehin Dato Muhammad Zain (Menteri Agama Brunei) dan Ustaz Haji Awang Pon bin Awang Sebon (mantan Ketua Hakim Mahkamah Syariah Sarawak). 

Selain, "al-Irsyad al-Irsyad fi Asrar wa Fawaaid Ratib al-Habib `Abdillah bin `Alawi al-Haddad" Beliau juga meninggalkan beberapa karangan lain, antaranya:-
1. Ringkasan Sejarah Islam;
2. Huraian Pada Masalah Perselisihan 4 Mazhab;
3. Risalah Addin Nasihah;
4. Kisah al-Isra` dan al-Mi'raj;
5. Hukum Haidh dan Istihadah;
6. Ad-Durus Fardiah fil Mirats;
7. Manzumah Tashil Istifadah bima lil Ibadah;
8. Jadwal fi I'rab "la"an-nafiah al-mukarrarah;
9. Rahsia-rahsia Ratib al-Haddad.

Mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran yang berganda buat almarhum Habib Abdullah bin Hasan asy-Syaathiri rahimahullah dengan penuh rahmat kasih sayangNya yang berterusan serta memberkati kita sekalian sepanjang hayat kita di dunia sehinggalah ke akhirat sana... Allahumma aamiin bi hurmatil Fatihah.

Selasa, Jun 23, 2015

Ramadhaana atau Ramadhaani ???

Perkongsian kali ini adalah berkaitan dengan kalimah "Ramadhan" yang umumnya diketahui bahawa ianya adalah satu kalimah ghair munsharif dalam kaedah ilmu nahwu. Oleh itu, biasa kita lihat dalam buku-buku agama berbahasa Melayu hatta dalam "Perukunan Melayu" dalam lafaz niat puasa yang masyhur, kalimah "Ramadhaan" dibaca dengan baris fathah (atas) seumpama " Nawaitu shauma ghadin `an adaa-i fardhi syahri Ramadhaana hadzihis sanati lillahi ta`ala." Dari segi hukum fiqh, lafaz niat seperti ini, yakni dengan menggunakan kalimah "Ramadhaana hadzihis sanah", bukanlah sesuatu yang dianggap boleh mencederakan ibadah puasa. Apatah lagi ketentuan hukum mensyaratkan bahawa tempat niat itu adalah di hati dan bukannya di lidah, hanya sunat sahaja dilafazkan di lidah. Walau bagaimana pun, dari segi ilmu nahwu kalimah "Ramadhaan" dalam niat tersebut yang diberi baris atas adalah kurang tepat, kerana kalimah "Ramadhaan" walaupun ghair munsharif tetapi tatkala disandarkan (diidhafahkan) kepada kalimah selepasnya iaitu "hadzihis sanah" maka ianya menjadi majrur dengan menerima baris bawah (kasrah).

Perkara ini walaupun kurang signifikan dari segi ketentuan fiqh, namun para ulama fiqh telah mengambil berat untuk memjelaskannya dalam kitab - kitab mereka. Maka atas dasar itu juga, kita berkongsi di sini agar kaedah atau kaifiat niat yang tepat dapat diketahui dan diamal. Syaikh Nawawi al-Bantani rahimahullah dalam "Qutul Habib al-Gharib" pada halaman 111 menulis:-


"....( Dan niat puasanya yang paling sempurna adalah seseorang itu berkata: "Nawaitu shauma ghadin `an adaa-i fardhi Ramadhaani hadzihis sanati lillahi ta`ala,") dengan penuh keimanan dan keikhlasan dan lafaz "Ramadhaan" dalam kaifiat ini dengan baris bawah (majrur) sebab idhafah. Dan memadai untuk dia mengucapkan : "Nawaitu shauma Ramadhana".

Juga dinyatakan dalam "Fathul Mu`in" karya Syaikh Zainuddin al-Ma'bari @ al-Malibari `alaihi rahmatul Bari sebagai berikut:-


 " (Dan yang paling sempurna baginya) iaitu bagi niat : ("Nawaitu shauma ghadin `an adaa-i fardhi Ramadhaani") dengan jar (baris bawah) kerana diidhafahkan (disandar) kepada kalimah yang setelahnya ("hadzihis sanati lillahi ta`ala)......( nak penjelasan tambahan sila lihat kat atas pada Hasyiah I`anah halaman 253, jilid 2).

Maka cukup rasanya pelajaran nahwu kita, nak lebih lagi hendaklah duduk mengaji matan nahwu dengan tok - tok alim. Formula ringkasnya kalimah ghair munsharif boleh menerima jar dalam dua keadaan, pertama ketika diidhafahkan kepada kalimah selepasnya atau ketika kemasukan "alif lam". Maka lafaz niat yang paling tepat adalah sebagai berikut (Ramadhan diberi baris bawah):-


Selamat menjalani ibadah puasa, sempurna semua hendaknya, daripada niat sampailah kepada perlaksanaannya.


Rabu, Jun 17, 2015

Niat Puasa Sebulan Ramadhan

Sebagaimana yang kita sedia maklum, menurut Mazhab Syafie yang jadi amalan kita, wajib berniat untuk berpuasa Ramadhan pada setiap malam, yakni pada bila-bila masa mulai dari terbenam matahari sehingga terbit fajar. Tanpa berniat pada malamnya, maka tidaklah sah puasa seseorang. Berbeda dengan Mazhab Maliki yang membenarkan seseorang untuk hanya berniat sekali sahaja pada malam pertama Ramadhan dengan niat berpuasa untuk keseluruhan bulan yang mulia tersebut.

Sungguhpun demikian, para ulama kita tetap mensunnatkan (yakni jika dibuat dapat pahala) untuk kita memasang niat berpuasa keseluruhan bulan pada malam yang pertama bulan Ramadhan sebagai langkah ihtiyath sekiranya ada malam - malam yang kita terlupa berniat. Jika berlaku sedemikian, maka bolehlah kita meneruskan puasa kita tersebut walaupun terlupa niat dengan bertaklid kepada Mazhab Maliki. Satu lagi rahsia kenapa kita dianjurkan berniat puasa sebulan penuh Ramadhan itu adalah agar kita mendapat pahala niat untuk berpuasa sebulan penuh Ramadhan tersebut walaupun di pertengahan Ramadhan nanti kita kedatangan uzur syar`ie untuk menyempurnakan puasa kita ataupun kematian datang menjemput kita. Jika hal sedemikian terjadi, maka inSyaAllah dapatlah juga kita pahala Ramadhan walaupun sekadar pahala niat sebagaimana yang telah kita pasang pada malam pertama tadi. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sekaliannya dengan penuh sihat wal `afiat sehingga dapat kita jalani ibadah puasa kita dengan sebaiknya.

Mari kita ambil satu faedah dari satu kitab yang dinisbahkan kepada Mawlana Syaikh Daud al-Fathani rahimahullah dengan jodol "Kaifiat Khatam al-Quran" di mana pada halaman 116 - 117 dinyatakan, antara lain sebagai berikut:-
 "Maka melafazkan niat puasa dengan katanya: " Nawaitu shauma ghadin `an adaa-i fardhi Ramadhana kullihi hadzihis sanati lillahi ta`ala", artinya: "Sahaja aku puasa esok hari daripada menunaikan fardhu bulan Ramadhan sekaliannya pada tahun ini kerana Allah ta`ala." Maka inilah lafaz niat puasa Ramadhan yang sunnat dibawakan dia pada malam yang pertamanya. Dan adapun pada malam yang keduanya hingga akhir bulan, maka janganlah dibawa lafaz "kullihi" itu tetapi dikatanya: "Nawaitu shauma ghadin `an adaa-i fardhi Ramadhana (Ramadhani) hadzihis sanah lillahi ta`ala", "Sahaja aku puasa esok hari daripada menunaikan fardhu bulan Ramadhan yang pada tahun ini kerana Allah ta`ala."
Maka WAJIB kita yang bermazhab Syafie untuk mengqasadkan niat dalam hati sanubari pada setiap malam bulan Ramadhan untuk berpuasa pada keesokan harinya dan SUNNAT melafazkan niat tersebut di lidah. Dan SUNNAT bagi kita yang bermazhab Syafie untuk mengqasadkan niat berpuasa sebulan penuh bulan Ramadhan dan SUNNAT untuk kita melafazkan niat tersebut di lidah. Semoga amalan kita diterima Allah dengan sempurna.

Ahad, Jun 14, 2015

Doa Ramadhan


Sayyidina `Ubadah bin ash-Shaamid radhiyaAllahu `anhu berkata: " Adalah Junjungan Rasulullah shallaAllahu `alaihi wa sallam telah mengajar kami akan kalimat doa ini ketika datangnya bulan Ramadhan: "Ya Allah, sejahterakanlah aku bagi (menghadapi) bulan Ramadhan, sejahterakanlah Ramadhan bagiku dan terima dia daripadaku dengan penerimaan yang sempurna."

Doa ini disebut dalam hadis yang diriwayatkan Imam ath-Thabrani rahimahullah dalam "ad-Du`a", Imam ad-Dailami rahimahullah dalam "Musnad al-Firdaus" dan Imam adz-Dzahabi rahimahullah dalam "Siyar A'laam an-Nubala`". Kebanyakan ahli hadis menghukumkan riwayat ini sebagai dhaif, Imam adz-Dzahabi menghukumnya sebagai "gharib", manakala Syaikh `Ali bin Husamuddin Abdul Malik al-Muttaqi al-Hindi (888H - 975H) rahimahullah dalam karya beliau yang masyhur "Kanzul `Ummal" menyatakan bahawa ianya diriwayatkan dengan sanad yang "hasan". Oleh itu, jikapun dihukum riwayat ini sebagai dhaif, namun tidak ada kesalahan bagi kita mengamalkannya istimewa pula ianya berisi permohonan yang munasabah bagi menghadapi bulan Ramadhan yang mulia, selain pengertian yang mendalam dan mempunyai rahsia besar terkandung dalamnya. Di mana kita memohon kepada Allah agar kita diberi keselamatan, kesejahteraan, kesihatan dan keafiatan untuk menghadapi bulan Ramadhan dengan sebaik-baiknya sehingga kita dapat menunaikan segala hak-hak Ramadhan sebagaimana diperintahkanNya tanpa sebarang gangguan dan rintangan. Kita juga memohon agar bulan Ramadhan juga sejahtera dan selamat bagi kita dan juga selamat sejahtera daripada kita, yakni daripada dicemari dengan perbuatan dan perlakuan dosa maksiat kita, dalam erti kata lain, kita mohon agar Allah memelihara kita agar jangan sampai melakukan sebarang maksiat yang boleh melanggar kesucian bulan Ramadhan yang mulia. Dan di akhir doa tersebut, kita memohon agar Allah menerima Ramadhan kita dengan penerimaan yang sempurna. Allahu .... Allah..... `adhzimmmmm

Isnin, Jun 01, 2015

Yaasin Malam Nishfu

Satu amalan yang boleh dikatakan telah diwiridkan sejak zaman tok nenek kita dahulu bahawa pada setiap malam pertengahan bulan Sya'baan (malam Nishfu Sya'baan) mereka akan berkumpul di masjid atau surau atau rumah untuk membaca Yaasin sebanyak 3 kali dengan niat-niat yang tertentu. Amalan ini telah dipandang baik sejak dahulu lagi sehinggalah ke masa kita ini apabila ada sesetengah ustaz yang "membid`ahsesatkan" amalan tersebut. Maka jarum halus pembid`ahan tersebut mereka suntik dengan alasan kononnya takut amalan membaca Yaasin 3 kali itu dianggap sebagai suatu kewajipan atau kononnya kerana pembacaan Yaasin yang terlalu cepat sehingga mencederakan bacaan dan berbagai alasan lagi. Maka digantikanlah pembacaan Kalam Allah yang mulia dengan mendengar celoteh mereka atas nama tazkirah dan seumpamanya.  Apakah benar, amalan membaca Yaasin pada malam Nishfu Sya'ban ini bertentangan dengan Syariat Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam sehingga perlu dihentikan amalannya. Atau hanya "ijtihad" juhala` sahaja yang sanggup menghentikan satu tradisi salih yang telah menjadi amalan tok nenek kita zaman berzaman? Jika pejuang bangsa sanggup bersingsing lengan untuk mempertahankan tarian kebudayaan bangsa, mengapa di sudut lain amalan-amalan salih yang telah menjadi menjadi tradisi bangsa kita hendak dihapuskan.

Berbalik kepada pembacaan Yaasin pada malam Nishfu Sya'baan, mari kita lihat apa yang dinyatakan oleh seorang ulama dan muhaddits yang ternama, al-Imam al-Muhaddits Abu `Abdullah Muhammad bin Darwisy al-Huuti al-Bayruti (1209-1276H) rahimahullah dalam karya beliau " Asna al-Mathaalib fi Ahaadits Mukhtalifah al-Maraatib". Pada halaman 585 kitab tersebut, dinyatakan bahawa:-
"Hadits-hadits Kelebihan Nishfu Sya'ban. Hadits-haditsnya telah disebut terdahulu di antaranya hadits : " Sesungguhnya Allah turun ke langit pada malam Nishfu Sya'baan (yakni Allah menurunkan satu rahmat yang khas pada malam tersebut, Maha Suci Allah daripada menyerupai makhluk) ..... sehingga ke akhir hadits." Dan kami telah menjelaskan status hadits-hadits tersebut dalam babnya dan perkataan-perkataan ulama mengenainya. Dan pada kesimpulannya, sejumlah hadits yang warid tentang malam Nishfu Sya'baan menunjukkan atas kelebihannya (yakni sememangnya warid berbilang hadits-hadits yang menunjukkan atas kelebihan malam Nishfu Sya'baan) sebagaimana dinyatakan oleh ahli ilmu.
Adapun pembacaan surah "Yaasin" pada malamnya selepas Maghrib dan doanya yang masyhur (yakni Doa Nishfu Sya'baan"), maka ianya telah disusun oleh sebahagian orang salih ( ahlush sholaah yakni orang salih dan bukannya orang fajir atau fasik) menurut ijtihadnya sendiri. Dikatakan bahawa orang yang menyusunkan tertib amalan Yaasin ini adalah al-Buni dan TIDAKLAH MENGAPA untuk diamalkan (yakni mengamalkannya tidaklah menjadi kesalahan sehingga perlu untuk ditegah atau dilarang atau diperlekehkan).
Allahu .. Allah, maka amalan membaca Yaasin pada malam Nishfu Sya'baan itu berasal daripada amalan para ulama dan orang - orang salih terdahulu. Mengenai al-Buni, maka Syaikh Mahmud al-Arnaauth pada ta'liqnya atas "Asna al-Mathaalib" tersebut menyatakan bahawa al-Buni adalah Syaikh Abul `Abbas Ahmad bin al-Qaasim bin Muhammad Saami at-Tamimi al-Buni rahimahullah, ulama besar yang dinisbahkan kepada Bunah yang terletak dalam kota Annabah di Algeria. Beliau adalah seorang muhaddits (ahli hadits) yang memiliki karya-karya yang bernilai antaranya "Nadzam al-Khashaish an-Nabawiyyah" dan "al-Mustadrak `ala as-Sayuthi". Beliau wafat pada tahun 1139H. Perlu kita perjelaskan bahawa Syaikh al-Buni rahimahullah yang dimaksudkan di sini bukanlah Syaikh al-Buni atau nama penuhnya Ahmad bin `Ali bin Yusuf al-Buni pengarang "Syamsul Ma`arif al-Kubra" yang terkenal dalam ilmu hikmah. Mereka adalah dua orang yang berbeza, hidup pada zaman yang berbeza, namun dari tempat yang sama.

Oleh itu, maka tidak wajar untuk kita berhenti beramal dengan tradisi membaca "Yaasin" tiga kali dan "Doa Nishfu Sya'baan" hanya kerana ada "ustaz" atau "proztaz" yang bermasalah dengan amalan tersebut. Jika takut dikatakan menjadi kewajipan atau takut kecederaan tajwid dalam bacaan "Yaasin", maka nasihat dan ilmulah jawabnya bukannya menghentikan amalan tersebut. Oleh itu adalah satu kebangangan untuk mengikut "ustaz" yang belum tentu kesalihan dan kewarakannya dan meninggalkan para ulama yang telah nyata kesalihan dan kewarakan mereka. 

Ahad, Mei 17, 2015

Angka "786"

Gambar di atas adalah nisan atau batu tanda makam Hadhrat Ra-isul Hukama` wal Mutakallimin, Khatimul Fuqaha` wal Muhadditsin, Syaikhul Islam, Mawlana Sayyid Anwar Syah rahimahullah. Ulama besar yang sudah tersohor namanya di seantero dunia. Namun ese tak berhasrat untuk menulis mengenai biografi beliau yang sudah tersebar luas. Apa yang menarik pada nisan beliau tersebut, selain tertulis nama beliau rahimahullah dan kalimah "marqad mubarak munawwar" - makam yang berkat lagi bercahaya, maka di atasnya tercatat angka "786" menggunakan angka Arab. Apakah signifikannya angka tersebut ? 

Biasanya kalau kita lihat di papan nama kedai-kedai mamak biasa ditulis angka "786" ini di atasnya. Sebenarnya angka tersebut hanyalah simbol yang telah digunakan oleh sebahagian ulama, terutama sekali ulama di Benua India untuk merujuk kepada lafaz "basmallah" yang mulia. Demi menjaga martabat kebesaran khat tulisan "basmallah", maka hanya simbol tertentu yang telah baku di sisi sebahagian ulama digunakan ketika berhajat untuk menulis khat lafaz yang mulia tersebut di tempat-tempat yang kurang wajar. Oleh itu tujuan ianya diguna adalah menjaga kemuliaan dan kesucian kalimah "basmallah", yakni janganlah tulisan penuh "basmallah" ditulis di tempat - tempat yang tidak sewajarnya, seperti di kubur atau di luar rumah atau kedai dan seumpamanya. Juga dulu orang - orang Hindu di India pun selalu mendatangi para alim ulama untuk meminta azimat, maka takkan tok - tok alim ini nak tulis "basmallah" atau ayat-ayat al-Quran. Berhubung dengan penulisan azimat dan sebagainya, kita boleh bahas di tempatnya. Cuma singkatnya menurut jumhur fuqaha`, ianya dibenarkan dengan beberapa syarat untuk tujuan tabarruk sahaja. 

Berbalik kepada persoalan di atas, maka para ulama telah menggunakan simbol - simbol angka untuk  merujuk kepada ayat - ayat atau isim - isim tertentu. Pastinya formulasi simbol angka ini berteraskan kepada satu ilmu yang sudah ada sejak dahulu lagi di kalangan bangsa Arab yang dikenali sebagai hisab al-jummal, di mana setiap huruf Arab tersebut mempunyai nilai angka tertentu (numerical value). Maka dengan menghitung nilai - nilai angka yang terkandung dalam kalimah "basmallah", diperolehilah yang jumlah nilaian angkanya berdasarkan kepada hisab jummal adalah "786". 

Namun perlu diperingatkan bahawa angka "786" itu bukanlah ganti atau ertinya "basmallah" sebagaimana kepercayaan sesetengah orang. Ianya hanyalah satu rumus angka untuk merujuk kepada "basmallah". Macam kita kata "orang no. 1" di Malaysia, pasti kebanyakan kita akan rujuk kepada "DS Najib", tapi takkan kita nak panggil DS sebagai "Oii Nombor Satu", yang pastinya kita panggil "Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib" (kalu mu ogre Umeno atau BiEnd) atau "Abang Najib" (kalu mu adik beradik dia atau adik beradik Kak Ros) atau "Abangg Naaajiiib"  - dengan suara manja sikit, (itu kalu mu Kak Ros) ..... qiyaskanlah kepada yang lain. Melawak noooo, jangan marah, bak kata CM kawey : "Kita hidup tok mesti berguro baruk panjang umur, tok muka menjus jak-jak, susah juak ".

Berbalik kepada angka "786" ianya hanyalah satu simbol, di mana bila kita melihatnya minda kita (minda yang tahu le, yang tak tahu pergilah belajar untuk tahu) akan terus teringat pada kalimah yang musyarrafah "basmallah". Lagi sekali diingatkan bahawa angka tersebut bukan sekali-kali pengganti atau setaraf dengan "basmallah", jangan pulak kita ganti baca "basmallah" dengan membaca "tujuh lapan enam, tujuh lapan nam", karang ada yang kena katok kepala !!!!!!!

Sekadar menulis angka 786, di pintu - pintu kedai atau premis atau kat luar rumah atau kat tempat - tempat yang dirasakan tak layak untuk kita letak nama Allah yang mulia, taklah menjadi satu kesalahan. Ianya adalah dengan harapan bahawa sesiapa yang melihatnya akan membaca kalimah "basmallah". Namun bak ese kata, orang mengaji ni tak ramai, yang bodoh sombongnya yang ramai, maka berlakulah kekeliruan. Sehingga ada yang taksub menyamakan "786" dengan kalimah "basmalah" yang musyarrafah.... Allahu ... Allah. Makanya, Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang pada 25 Julai 2007 telah memfatwakan sebagai berikut:-
 1. Kepercayaan terhadap angka 786 bermaksud Bismillahirrahmanirrahim juga meyakini angka tersebut membawa tuah dan nasib yang sentiasa baik adalah satu kepercayaan yang salah dan bertentangan dengan Akidah Ahli As-Sunnah Wal-jamaah dan syariat serta akhlak Islam.
 2. Perbuatan ini juga termasuk dalam golongan mereka yang mentafsirkan Al-Quran mengikut hawa nafsu dan tidak berdasarkan kepada ilmu dan disiplin - disiplinnya serta tidak mendapat hidayah Allah s.w.t.
 3. Semua pihak yang terlibat hendaklah menghentikan kepercayaan dan penggunaan terhadap perkara ini serta - merta.
 4. Semua umat Islam dilarang membuat, mencetak, menjual, membeli, mengguna, menyimpan, mempamer, menjadikan perhiasan, menjadikan logo dan menjadikan azimat apa-apa sahaja benda atau barangan yang mengandungi angka 786 tersebut.
Jadi kalau di Johor, agaknya nisan Mawlana Anwar rahimahullah tu nampaknya kena buanglah angka 786? Tak juga, kerana daripada teks fatwa tersebut kita faham bahawa laranganya tidaklah secara ithlaq, ianya bergantung kepada beberapa perkara lain yang berkaitan. Zaman moden ini sepatutnya manusia lebih memahami lagi permasalahan simbol-simbol ini. Sekarang penulisan dengan program tertentu menggunakan komputerpun ada banyak simbol yang bermanfaat untuk kita gunakan seperti kod "Unicode" di mana kalau kita key in huruf rumi tertentu sewaktu menulis dengan Microsoft Words kemudian tekan alt-x, maka huruf tersebut akan bertukar kepada kalimah berbahasa Arab yang tertentu. Misalnya kita tulis "FDF2" tekan alt-x, maka ianya akan berubah kepada Ismudz Dzat Allah yang mulia atau kita tulis "FDFA" tekan alt-x, ianya berubah menjadi "shallaAllahu `alaihi wa sallam" dengan tulisan arab yang cantik... Allahu ...Allah. Jadi memudahkan kita menulis nampaknya, jangan buat bid`ah dholalah udah le, orang baca shalawat ekau baca "fdfa". Jadi penggunaan simbol - simbol ini tidaklah haram secara mutlak untuk digunakan kerana tidak ada nas sharih yang mengharamkan penggunaaannya. Jika pun diharamkan, macam kat Johor, maka ianya disebabkan perkara-perkara yang mendatang seperti iktiqad dan kepercayaan yang salah tersebut. Dan sewajarnya bagi sesiapa yang hendak menulis apa-apa kalimah yang musyarrafah, maka hendaklah dipeliharakan kesuciannya.

Jumaat, Mei 01, 2015

Faedah Istighfar

Bulan Rejab terkenal sebagai bulan istighfar, di mana para ulama amat menganjurkan kita memperbanyakkan istighfar dalam bulan yang mulia ini. Mungkin di antara hikmahnya adalah kerana istighfar itu berperanan seumpama sabun untuk mensucikan diri kita daripada segala kekotoran kesalahan dan dosa, maka apabila sudah bersih dari najis dosa dan noda maka kita barulah kita mengharumkan diri kita dengan wangian ucapan shalawat dan salam dalam bulan Sya'ban, bulan diturunkan ayat perintah bershalawat. Kemudian masuklah kita ke bulan al-Quran Kalam Allah yang agung, di mana kita membaca dan mendarasnya dengan adab yang sempurna, bersuci, berwangian dan berhias demi kemuliaan dan keagungan Kalam Allah ta`ala ...... Allahu ... Allah. Maka kita dapati, para ulama telah meriwayatkan berbagai rupa bentuk istighfar, bahkan ada bentuk yang masyhur dengan sebutan "Istighfar Rajab" sebagaimana yang dinukil daripada Habib Hasan bin `Abdullah al-Haddad rahimahullah

Di sini, kunukilkan satu sighah istighfar yang biasa diamalkan oleh para ulama kita. Shighah yang kunukilkan ini berdasarkan kepada apa yang dicatat oleh al-Imam Mulla `Ali al-Qari Sultan al-Harawi `alaihi rahmatul Bari. Ianya tercatat pada halaman 39, kutaib beliau yang berjodol "al-Adab fi Rajab".
Telah aku lihat al-Manufi (Syaikh `Ali bin Muhammad bin Khalaf al-Manufi al-Mishri rahimahullah, seorang fuqaha` Malikiyyah yang wafat di Kaherah tahun 939H) berkata:-
"Telah aku dapat faedah daripada pengarang "Taghriibul Mathaalib fi Asyrafil Mathaalib" bahawa dia telah melihat akan tulisan tangan al-Hafiz Kamaluddin al-Damiiri rahimahullah (satu hadis) yang diriwayatkan daripada Sayyidina Ibnu `Abbas radhiyaAllahu `anhuma secara marfu`: "Sesiapa yang membaca pada bulan Rejab dan Sya'ban - Astaghfirullahal `Adhzim, alladzi la ilaha illa Huwal Hayyal Qayyum, wa atuubu ilaih, tawbata `abdin dhzaalimin li nafsihi, la yamliku li nafsihi mawtan wa la hayaatan wa la nusyuura (untuk bacaan tepat sila rujuk huruf `Arabnya) - 7 kali, Allah mewahyukan kepada dua malaikat yang diwakilkan untuk mencatat amalan seseorang, agar catatan dosa-dosanya dibakar (yakni dihapuskan catatan dosanya kerana taubatnya diterima Allah ta`ala)".
Kata (Mulla `Ali al-Qari rahimahullah): "Dan cukuplah bagi kita untuk mensabit waridnya hadis ini dengan perhatian yang telah diberikan oleh al-Hafiz ad-Damiiri rahimahullah menukilkannya dengan tulisan tangannya sendiri tanpa sebarang komentar, jika sekiranya hadis ini palsu, pasti beliau menerangkan kepalsuannya kerana beliau adalah seorang imam dalam bidang hadis. Maka serendah-rendah darjat hadis ini adalah ianya dhaif (nota: baca dhaif, bukan maudhu`), dan hadis dhaif diamalkan dalam perkara fadhail a'maal mengikut kesepakatan (ittifaq) para ulama yang muktabar."
Amalan membaca istighfar dengan shighah ini atau yang serupa dengannya telah dianjurkan oleh para ulama kita yang muktabar. Syaikh Wan Ahmad al-Fathani rahimahullah juga turut memuatkan amalan ini dalam kitab beliau, "Badaa-i`uz Zuhuur", jilid 2, halaman 66-67 dengan membawa sepotong hadis sebagai berikut:-

Dan daripada Ibnu `Abbas radhiyaAllahu `anhuma daripada Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam: "Barangsiapa berkata pada bulan Rejab dan Sya'ban dan Ramadhan pada barang yang antara Zuhur dan `Asar:
nescaya diwahyu[kan] [oleh] Allah ta`ala kepada dua malak:- "Bakar oleh kamu akan surat kejahatannya daripada diwan shahifahnya." 

Istighfar ini juga adalah antara wirid Imam al-Haddad rahimahullah yang dibacanya sebanyak 7 kali selepas shalat `Asar terutama sekali dalam bulan - bulan haram. Oleh itu, eloklah ianya dijadikan sebagai amalan kita juga sebagai ittiba` akan para ulama kita yang shalihin. Jadikanlah istighfar ini sebagai satu munajat permohonan kita dan pengakuan kita sebagai seorang hamba yang telah banyak menzalimi dirinya sendiri. Yang penting keikhlasan dan kesungguhan kita memohon keampunan Allah dan bertaubat kepadaNya. Allah berkuasa secara mutlak untuk menerima taubat hamba-hambaNya. Jika taubat kita diterima Allah ta`ala, maka bergembiralah kita kerana mafhum hadis Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam bahawa orang yang bertaubat daripada dosa-dosanya adalah seperti orang yang tiada dosa baginya.

Jumaat, April 24, 2015

Shalawat Husnul Khatimah

Alhamdulillah tsummal-hamdulillah, syukur kita bertemu dengan hari Jumaat pertama bulan haram Rejab yang mulia. Kata ulama, rahsia (sir) pada bulan Rejab ini terletak pada awal bulannya, Bulan Sya'ban pada pertengahannya, manakala bulan Ramadhan pada penghujungnya. Apa-apa pun yang penting kita sentiasa menjalani kehidupan sebagai seorang manusia muslim, mukmin dan muhsin pada setiap saat dan ketika sehinggalah maut menjemput kita.

Marilah kita peringatkan diri kita agar sentiasa memperbanyakkan shalawat ke atas Sayyidil Anam shallaAllahu `alaihi wa sallam, teristimewanya pada Sayyidil Ayyam ini. Sesungguhnya orang yang banyak shalawatnya pasti tidak akan kecewa di hari pembalasan kelak. Habib Abdul Rahman al-Masyhur rahimahullah, mufti Hadhramaut dalam kitabnya yang tersohor , "Bughyatul Mustarsyidin" dalam bab yang membicarakan perkara-perkara sunnat berkaitan dengan shalat (sunan ash-shalah) menukilkan faedah berikut:-
Daripada sebahagian waliyullah yang arifin bahawa sesiapa yang membaca selepas shalat Maghrib sebelum berkata-kata (tentang perkara dunia): "Allahumma shalli `ala Sayyidina Muhammad wa `ala alihi wa shahbihi bi `adadi kulli harfin jaraa bihil qalam" [Ya Allah, limpahkanlah shalawat ke atas Junjungan Nabi Muhammad dan ke atas keluarga serta sahabat baginda, sebanyak bilangan huruf yang digores dengannya Qalam], 10 kali, (semoga) dia mati dalam keimanan.
Syaikh Yusuf an-Nabhani rahimahullah dalam "Sa`adatud Daraain" menganjurkan agar ditambah lafaz "wa sallim" dalam shalawat tersebut agar lebih sempurna lagi. Mudah - mudahan dapat dijadikan amalan buat menambah bekalan kita di negeri yang kekal abadi tiada kesudahan.Isnin, April 20, 2015

Faedah Dari Kanzun Najah

Syaikh 'Abdul Hamid Quds @ Kudus bin Muhammad `Ali bin `Abdul Qadir al-Makki asy-Syafie rahimahullah adalah seorang ulama yang pernah menjadi imam dan khatib di Mekah. Beliau juga merupakan seorang tenaga pengajar di Masjidil Haram.  Beliau adalah seorang ulama yang dihormati dan berpengetahuan tinggi. Antara karya beliau yang masyhur adalah "Kanzun Najahi was Surur fil Ad'iyatil Ma`tsurah allati Tasyarrahus Shudur". Kitab ini mengandungi berbagai-bagai amalan wirid, doa, zikir dan lain-lain yang disusun mengikut bulan - bulan Islam mulai Muharram hingga DzulHijjah. Kitab ini telah diterima baik oleh kalangan ulama dan awam muslimin, bahkan para ulama terkemuka Mekah ketika itu telah memberikan kata-kata aluan dan pujian baginya. Di antara yang berbuat sedemikian adalah Mufti mazhab Syafie di Mekah iaitu Syaikhul Islam Barakatul Khas wal `Aam, Syaikh Muhammad Sa`id BaabShil rahimahullah. Selain beliau yang turut memberikan kata-kata pujian bagi kitab tersebut adalah Habib Husain bin Muhammad al-Habsyi, `Allaamah Sayyid `Umar bin Muhammad Syatha, `Allaamah Sayyid Muhammad bin Muhammad bin Idris al-Qadiri al-Maghribi al-Hasani, `Allaamah Sayyid Ahmad bin asy-Syam al-Maghribi, `Allaamah al-Imam Yusuf bin Ismail an-Nabhani dan `Allaamah al-Imam `Umar Hamdaan rahimahumullahu ta`ala ajma`in. Oleh itu, tidaklah dapat hendak diremehkan saja isi kandungan kitab tersebut, hanya mereka-mereka yang jahil dan tidak tahu kadar kemuliaan ilmu dan ulama sahaja yang akan meremehkan kitab yang telah menerima "approval" ramai ulama yang muktabar.

Dalam kitab tersebut, Syaikh Abdul Hamid rahimahullah telah menukilkan satu faedah daripada seorang pemuka tabi`in yang masyhur iaitu Sayyidina Wahhab bin Munabbih radhiyaAllahu `anhu. Pada halaman 139 dinukilkan sebagai berikut:-
Telah berkata Wahhab bin Munabbih radhiyaAllahu ta`ala `anhu: "Semua sungai - sungai dunia ini menziarahi telaga zam-zam pada bulan Rejab kerana membesarkan bulan ini. Dan aku telah membaca dalam kitab - kitab Allah yang telah diturunkan (yakni kitab-kitab sebelum al-Quran, Wahhab bin Munabbih sebelum memeluk agama Islam merupakan seorang pendita Yahudi yang banyak mengetahui kandungan kitab-kitab terdahulu) bahawa sesiapa yang beristighfar memohon keampunan Allah dalam bulan Rejab, pagi dan petang dengan menadah kedua tangannya dan berkata: "Wahai Tuhan, ampunilah aku, rahmatilah aku dan terimalah taubatku" sebanyak 70 kali, nescaya kulitnya tidak akan disentuh api neraka." Perkara ini telah aku (yakni Syaikh Abdul Hamid) ringkaskan dari kitab "Tuhfatul Ikhwan fi qira-atil mi`aad fi Rajab wa Sya`ban wa Ramadhan" bagi al-`Allaamah al-Fasyani rahimahullah, maka carilah akan dia (yakni jika mahu lebih faedahnya lihatlah dalam kitab al-Fasyani tersebut), maka sesungguhnya keterangan dalam kitab tersebut tentang bab ini amat bernilai.

Mufti pertama negeri Sembilan, Syaikh Ahmad bin Muhammad Sa`id al-Linggi rahimahullah turut menyalin perkataan Wahhab bin Munabbih tersebut. Dalam karya beliau yang masyhur dengan jodol "Tuhfatul Awthan wal Ikhwan", pada halaman 67, beliau rahimahullah menulis:-

"Berkata Wahhab bin Munabbih radhiyaAllahu ta`ala `anhu: "Sekalian sungai di dalam dunia menziarahlah mereka itu akan telaga zam-zam di dalam bulan Rejab kerana membesarkan bagi ini bulan. Dan telah aku baca pada kitab-kitab Allah yang diturunkan bahawa barangsiapa beristighfar ia akan Allah ta`ala di dalam bulan Rejab pada pagi - pagi dan petang - petang mengangkat ia akan dua tangannya dan berkata ia: "Allahummagh firli warhamni wa tub `alayya" 70 kali, tiada menyentuh oleh neraka akan kulit-kulit anggotanya."

Oleh itu, memandangkan amalan yang dinyatakan dalam atsar tersebut adalah sesuatu yang tidak bercanggah dengan aqidah, syariat dan akhlak Islam, maka tidaklah menjadi kesalahan untuk kita beramal dengannya. Dan mengenai ziarahnya sungai-sungai kepada zam-zam, maka itu hanyalah satu kisah/khabar semata-mata yang tidak mengandungi apa-apa kepentingan dari segi hukum. Para ulama yang tentunya lebih alim dan warak daripada kita telah beramal dengan anjuran tersebut bahkan menyuruh murid - murid mereka mengamalkannya, kerana mereka tahu bahawa beristighfar itu sememangnya dituntut dalam Islam.

Oleh itu, marilah kita berusaha mempertingkatkan amalan yang menjadi bekalan kita di akhirat, pasti ianya lebih baik daripada kita sibuk ke sana ke mari menegah orang daripada beramal dengan istighfar, zikir, doa dan seumpamanya semata-mata kerana "hadis" atau "atsar" atau khabar mengenainya dipertikaikan kesahihannya. Percayalah bahawa datangnya seseorang kepada Allah dengan membawa istighfar yang banyak pasti akan berbahagia dengan syarat diterima Allah istighfarnya itu. Betapa tidak, Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam telah bersabda dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah sebagai berikut:-

"Kebahagiaanlah bagi sesiapa yang mendapati dalam suratan amalnya terkandung istighfar yang banyak."
Oleh itu, perbanyakkanlah beristighfar, istimewa pula dalam bulan Rejab yang berkat ini. Mudah-mudahan istighfar kita akan menjadi sabun yang kuat untuk menanggal kekotoran dosa daripada jiwa kita. Maka bersihlah diri kita dari noda dan dosa apabila memasuki gerbang bulan Ramadhan yang mulia sehingga kita dipermudahkan Allah menerima anugerah - anugerah besar dalam Ramadhan termasuklah pertemuan dengan malam yang lebih baik dari 1000 bulan, lailatul qadar yang berkat. ..... Allahumma aamiin.