Selasa, Disember 28, 2010

Sandaran Tawassul Lepas Wafat

KITA menyambung bicara kita tentang tawassul dalam latar kehangatan beberapa isu-isu agama yang timbul dalam masyarakat seperti penangkapan pengikut fahaman Syiah, ancaman faham Pluralisme Agama dan fatwa tentang peguam bukan Islam di Mahkamah Syariah.

Di samping, sikap dan pendirian majoriti umat yang tercermin antara lainnya dalam suara majoriti mufti-mufti, kedengaran juga di sana-sana suara-suara sumbang dan syadz (ganjil/asing). Ada yang mempertikaikan penggunaan undang-undang terhadap aliran menyeleweng malah ada juga ilmuwan yang bukan ulama yang cuba menghujah bahawa Syiah bukanlah aliran yang bermasalah.

Suka kita mengambil kesempatan di sini untuk berpesan kepada diri dan para pembaca sekalian untuk berwaspada terhadap pandangan-pandangan yang menyalahi majoriti umat ini. Khalayak awam yang punya tumpuan dan kehidupan mereka masing-masing tidaklah dibebankan untuk meneliti setiap hujah dan dalil yang cuba dikemukakan. Nanti terhenti dan terganggu pula kehidupan masyarakat. Inilah rahsianya prinsip-prinsip mengutamakan ijmak ataupun suara majoriti umat (sawad al-a'zam) dalam Islam.

Umat Nabi Muhammad SAW tidak akan bersepakat atas suatu yang batil. Bagi orang awam, cukuplah sandarannya untuk menolak pandangan mereka ini dengan bersandar dengan sekian ramai para ulama dan ilmuwan Islam lain yang bersama suara majoriti. Menganggap bahawa semua mereka ini jahil, leka, tersalah ataupun sudah dibeli oleh kepentingan duniawi adalah suatu sikap prasangka yang melampau terhadap Islam dan umat Islam.

Mungkin dalam isu bertawassul ini juga suara-suara yang sama akan membangkang pandangan majoriti yang sedang kami bentangkan. Semoga kita sentiasa ditawfiqkan untuk memakai pandangan yang terbaik.

Bertawassul selepas kewafatan Nabi SAW memang ada sandarannya. Antaranya, telah meriwayatkan Ibnu Abi al Dunya di dalam kitab Mujabi al Du'a', katanya: "Telah menyampaikan kepada kami Abu Hasyim, aku mendengar Kathir ibnu Muhammad ibnu Kathir ibnu Rifa'ah berkata 'telah datang seorang lelaki kepada Abdul Malik ibnu Sa'id ibnu Abjar, lalu dia memerhatikan perutnya dan berkata, "Kamu mengidap satu penyakit kronik yang sukar untuk sembuh." Katanya: "Penyakit apakah yang aku hidapi?" Jawabnya: "Al Dubailah, iaitu kanser dan bisul besar yang tumbuh dalam perut. Biasanya, ia boleh meragut nyawa orang yang menghidapnya."

Beliau berkata: "Maka lelaki itu berpaling dan berdoa: "Allah, Allah, Allah adalah Tuhanku, aku tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Ya Allah! Sesungguhnya aku bertawajjuh kepada-Mu dengan Nabi-Mu; Muhammad; Nabi pembawa rahmat SAW, wahai Muhammad! Sesungguhnya aku bertawajjuh denganmu kepada Tuhanmu dan Tuhanku agar Dia merahmatiku (dengan menyembuhkan) penyakit yang menimpaku."

Ibnu Rifa'ah berkata: "Abdul Malik ibnu Said menyentuh perut lelaki itu, lalu berkata, 'kamu telah pun sembuh dan penyakit itu tidak ada lagi padamu'."

Berkata Ibnu Taimiyyah: "Doa ini dan doa lain yang sepertinya, telah diriwayatkan, bahawa ia telah digunakan oleh Salaf. (Ibnu Taimiyyah, Qa'idah Jalilah fi al Tawassul wa al Wasilah H: 91)."

Kita sedia maklum, bahawa Ibnu Taimiyyah mengetengahkan hadis ini untuk menjelaskan maksudnya dan memfokuskannya seperti mana yang dikehendakinya. Namun, yang penting bagi kita di sini ialah pengakuannya bahawa Salaf telah menggunakan doa sedemikian dan terhasilnya penyembuhan dengan doa tersebut. Inilah ketetapan daripada permasalahan ini yang penting bagi kita. Adapun ta'liq (komen)nya ke atas hadis ini, ia hanya pendapatnya sahaja. Bagi kami, itu tidak penting kecuali adanya penetapan nas untuk dijadikan dalil atas apa yang kami inginkan, dan Syeikh Ibnu Taimiyyah juga berhak menggunakan hadis tersebut sebagai dalil sebagaimana yang diingininya.

Sebahagian daripada mereka berbunyi dan bersuara lantang mengenai hadis Tawassul Nabi Adam AS dan hadis Uthman ibnu Hunaif RA dan lain-lainnya. Mereka beria-ia menolaknya dengan segala kekuatan, berdebat, berdialog, berdiri dan duduk serta melakukan bermacam-macam cara. Semua yang mereka lakukan tidak ada faedahnya kerana walau bagaimana hebat sekalipun usaha mereka untuk menolak hadis-hadis yang berkaitan dengan bab ini, ulama besar terlebih dahulu telah pun mengemukakan pendapat mereka.

Ternyata ulama-ulama besar tersebut lebih sempurna akalnya, lebih luas ilmunya, lebih jauh pengalamannya, lebih dalam kefahamannya dan lebih banyak cahaya, ketakwaan dan keikhlasannya daripada mereka. Misalnya, Imam Ahmad ibnu Hanbal RH. Beliau berkata mengenai keharusan bertawassul sebagaimana yang dinaqalkan daripadanya oleh Ibnu Taimiyyah dan al 'Iz Ibnu Abdul Salam. Ibnu Taimiyyah sendiri menyatakan di dalam salah satu pendapatnya tentang keharusan bertawassul secara khusus dengan Nabi SAW. Kemudian diikuti pula, oleh Muhammad ibnu Abdul Wahhab yang menafikan tuduhan bahawa dia mengkafirkan orang yang bertawassul. Bahkan, jelas di dalam kitab Fatawanya, beliau menegaskan bahawa tawassul hanyalah menyentuh masalah cabang agama dan bukannya berkaitan tentang masalah usul. Semuanya ini akan diperincikan di dalam kitab Mafahim yang kita bentangkan sedutannya di sini, insya-Allah.

Dalam hal ini, Syeikh al Allamah al Muhaddith Abdullah al Ghumari telah menulis sebuah risalah khusus yang membicarakan tentang hadis ini yang diberi tajuk, Misbah al Zujajah fi Fawaid Solat al Hajah. Beliau telah mengupasnya dengan kupasan yang amat baik dan berguna, bahkan telah menghasilkan sesuatu yang mampu menyembuhkan dan mencukupkan pelbagai keperluan. Semoga Allah membalasnya dengan sebaik-baik balasan.

- Panel Penyelidikan Yayasan Sofa, Negeri Sembilan

(sumber Utusan Malaysia)

Selasa, Disember 21, 2010

Bertawassul selepas kewafatan Nabi SAW

SESUDAH kita menghuraikan tentang bolehnya bertawassul dengan Nabi SAW sebelum hayat Baginda SAW, mari pula kita melihat hukum tawassul semasa hayatnya dan selepas wafat Baginda SAW. Untuk itu marilah kita merujuk kepada beberapa dalil utama yang berkaitan.

Diriwayatkan daripada Uthman ibn Hunaif RA berkata: Aku mendengar, seorang lelaki buta datang kepada Rasulullah SAW, lalu mengadu tentang penglihatannya yang hilang. Dia berkata, "Wahai Rasulullah! "Doakanlan keafiatan untukku." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Jikalau kamu mahu, aku akan lewatkannya (tidak mendoakannya supaya dia dapat balasannya di Akhirat) dan jikalau kamu mahu, aku akan mendoakan keafiatan untuk kamu." Lelaki itu menjawab "Doakanlah." Maka Baginda SAW menyuruh lelaki buta itu berwuduk dan memperelokkan wuduknya serta melakukan solat dua rakaat, kemudian berdoa dengan doa ini:

"Ya Allah! Sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dan bertawajjuh kepada-Mu dengan (hak) Nabi-Mu; Muhammad SAW; Nabi pembawa rahmat, wahai Muhammad! Sesungguhnya aku bertawajjuh denganmu kepada Tuhanmu, agar engkau tunaikan hajatku ini. Ya Allah! Syafaatkanlah dia untukku dan syafaatkanlah aku padanya."

Telah berkata al-Hakim: Hadis ini adalah sohih sanadnya dan tidak dikeluarkan oleh al Bukhari dan Muslim (Al Mustadrak, Jld 1, H: 519). Telah berkata al-Zahabi tentang hadis ini: Ia adalah sohih. Telah berkata al-Tirmizi di dalam bab-bab Berdoa di bahagian akhir kitab Sunannya: Ini ialah hadis hasan sohih gharib, kami tidak mengetahuinya melainkan daripada wajah ini daripada hadis Abu Ja'far, dan dia bukan al Khatmi.

Aku berkata: Yang benarnya, Abu Ja'far ialah al Khatmi al Madani sebagaimana yang didatangkan dengan jelas di dalam riwayat-riwayat al-Tabrani, al-Hakim dan al-Baihaqi. Al-Tabrani menambah di dalam al Mu'jam al Soghir bahawa namanya ialah 'Umair ibn Yazid dan dia adalah seorang yang thiqah (dipercayai).

Telah berkata al 'Allamah al Muhaddith Abdullah ibn Siddiq al Ghumari di dalam risalahnya Ittihaf al Azkiya': Tidak diterima akal, para hafiz bersatu di dalam mentashihkan hadis yang ada di dalamnya sanadnya yang majhul, terutamanya al-Zahabi, al-Munziri dan al-Hakim.

Telah berkata al-Munziri: Ia juga diriwayatkan oleh al-Nasaie, Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah di dalam Sohihnya.(al Targhib wa al Tarhib pada kitab al Nawafil, bab al Targhib fi Solat al Hajah (Jld 1, H: 474).

Kesimpulan daripada kisah yang diberikan, Uthman ibn Hunaif RA yang merupakan periwayat hadis ini dan menyaksikan kisah tersebut, telah mengajar orang yang mengadu kepadanya tentang kelewatan Khalifah Uthman RA menunaikan hajatnya doa ini yang terkandung di dalamnya tawassul dengan Nabi SAW dan seruan kepada Baginda SAW untuk meminta tolong dengan Baginda SAW selepas kewafatannya. Setelah lelaki itu menyangka bahawa hajatnya terlaksana disebabkan pemberitahuan Uthman ibn Hunaif RA kepada Khalifah RA, lekas-lekas Uthman ibn Hunaif RA menafikannya. Lantas beliau menceritakan kepadanya tentang peristiwa yang telah didengari dan dilihatnya untuk menjelaskan bahawa hajatnya diterima kerana tawassul, doa dan istighathahnya dengan Rasulullah SAW. Bahkan, dia menguatkan lagi hal tersebut dengan sumpahnya bahawa dia tidak memberitahu khalifah tentang aduan lelaki itu. Maka jelaslah bahawa ada asas yang kukuh bagi membolehkan bahkan menggalakkan bertawassul dengan Nabi SAW semasa hayatnya dan selepas wafat Baginda SAW.

- Panel Penyelidikan Yayasan Sofa, Negeri Sembilan

(sumber Utusan Malaysia)

Ratibul Haddad - Maslakul Akhyaar

Maka inilah sedikit keterangan Habib 'Utsman bin 'Abdullah bin 'Aqil BinYahya rahimahUllah mengenai ratib yang sangat berkat bagi al-Quthubul Awliya` 'Abdullah bin 'Alawi bin Muhammad al-Haddad RA sebagaimana termaktub dalam "Maslakul Akhyaar fil Ad`iyyah wal Adzkaar al-waridah 'an an-Nabiyyil Mukhtaar shallaAllahu 'alaihi wa sallam". Pada halaman 61 - 62, dinyatakan:-
Ini ratib al-Habib 'Abdullah al-Haddad radhiyaAllahu 'anhu wa nafa`anaa bih dibaca tiap-tiap malam sebelumnya sembahyang 'Isya` atau sesudahnya. Maka pahalanya amat besar dan faedahnya amat banyak bagi yang membaca akan dia di dalam hal ehwalnya dunia akhirat. Dan telah diamalkannya oleh ulama di keliling negeri dan lagi ada tersebut segala pahalanya dengan dalilnya di dalam syarahnya karangan Syaikh al-'Allaamah 'Abdullah BaSaudaan, ada kira-kira 17 kuras besarnya, ada di dalamnya penuh daripada segala hadis dan segala nash ulama awliya` menyatakan tiap-tiap satu zikir-zikir daripada segala zikir-zikir yang ada di dalamnya dengan pahalanya dan segala wajah adab lafaznya, adanya. Dan lagi ini ratib telah diamalkannya oleh segala ulama di keliling negeri Mekah dan Madinah dan Hadhramaut dan lain-lain negeri pula.
Sayogia hendaknya kita amalkanlah ratib yang ringan ini agar ianya menjadi tali untuk memperkukuhkan hubungan kita dengan Raja sekalian 'alam.

Sabtu, Disember 11, 2010

Salam Ma`al Hijrah

Rasanya belum terlambat bagi kawan untuk mengucapkan "Salam Ma`al Hijrah" kepada kalian. Moga tahun baru ini disambut dengan kejayaan azam tahun lepas kita, dan diikuti dengan azam baru untuk menjadikan tahun ini lebih baik dan lebih bererti dalam kehidupan kita dunia akhirat dari tahun lepas.

Hendaknya azam utama kita adalah untuk mencapai keredhaan Allah SWT. Menjadikan Allah sebagai tujuan dan matlamat hidup dan mati kita. Utamakanlah Allah dalam segala perkara dan urusan, jangan dikesampingkan Dia demi yang selainNya. Inilah kayu ukur bagi kedudukan kita di sisiNya, sebagaimana sabda Junjungan Nabi SAW yang berbunyi:-

"Sesiapa yang ingin mengetahui kedudukannya di sisi Allah, dia perhatikanlah bagaimana kedudukan Allah di hatinya; Maka sesungguhnya Allah 'azza wa jalla meletakkan seseorang hamba itu di sisiNya sebagaimana si hamba meletakkanNya dalam dirinya."
Hadis ini walaupun dhoif tetapi mempunyai makna yang shohih serta ianya disokong oleh beberapa hadis lain yang hampir serupa sebagaimana riwayat Imam ad-Daraquthni daripada Sayyidina Anas RA dan riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah RA dan Sayyidina Samurah RA sebagaimana termaktub dalam "al-Hilyah" karya Imam Abu Nu`aim.

Oleh itu, sentiasalah meletakkan Allah SWT di tempat teratas dalam diri kita, mudah-mudahan Allah meninggikan kedudukan kita di sisiNya. Dan ingat juga kata-kata hikmah - " Tanda mencintai Allah SWT, mencintai kekasihNya, Junjungan Nabi SAW." Selamat Tahun Baru Hijrah 1432, moga dirahmati dan dikasihi serta diberkati Allah sentiasa, sepanjang tahun dan masa, serta jangan lupa mendoakan kawan yang faqir ini dalam segala doa kalian.

Selasa, November 30, 2010

Nasihat Habib Abu Bakar Gresik

" .... Keberkahan majlis bisa diharapkan bila yang hadir beradab dan duduk di tempat yang mudah mereka capai. Jadi keberkahan majlis itu pada intinya adalah adab, sedangkan adab dan pengagungan itu letaknya di hati.

Oleh kerana itu, wahai saudara-saudaraku, aku anjurkan kepada kalian, hadirilah majlis-majlis kebaikan. Ajaklah anak-anak kalian ke sana dan biasakan mereka untuk mendatanginya agar mereka menjadi anak-anak yang terdidik baik, lewat majlis-majlis yang baik pula.

Sekarang ini aku jarang melihat para pelajar yang menghargai ilmu. Banyak ku lihat mereka membawa mushhaf atau kitab-kitab ilmu lainnya dengan cara tidak menghormatinya. Lebih dari itu mereka mendatangi tempat-tempat pendidikan yang tidak mengajarkan kepada anak-anak kita untuk mencintai ilmu, tapi mencintai nilai semata-mata ...... Aku pun teringat pada nasihat Habib Ahmad bin Hasan al-'Aththas: "Ilmu adalah alat. Meskipun ilmu itu baik, ia hanya alat, bukan tujuan. Oleh kerananya, ilmu harus diiringi adab, akhlak dan niat-niat yang shalih. Ilmu demikianlah yang dapat mengantarkan seseorang kepada ketinggian maqam ruhaniah."

- [Dipetik dari Majalah al-Kisah, No. 23/Tahun VIII]

Rabu, November 24, 2010

Berkat Majlis Mawlid

Majlis mawlid adalah majlis di mana kaum muslimin berhimpun memperingati Junjungan Nabi SAW, menceritakan sirah baginda yang agung, memuji-muji Allah kerana telah mengutuskan baginda sebagai rahmat bagi sekalian alam, berzikir, membaca ayat - ayat al-Quran, bersholawat dan membaca qasidah puji-pujian bagi Allah dan kekasihNya, Junjungan Nabi SAW. Sungguh ini adalah antara cara untuk kita meninggikan sebutan Junjungan Nabi SAW. Jika dahulu, apabila kaum musyrikin mencaci Junjungan Nabi dengan mendendangkan syair-syair yang mencemuh baginda, maka cemuhan kaum jahiliyyah tersebut telah dijawab pula oleh para sahabat melalui syair-syair mereka yang membela, memuji dan mengagungkan Junjungan Nabi SAW. Maka sejarah yang berulang sekarang, di mana puak kafir mencaci-maki, mencemuh, merendah-rendahkan Junjungan Nabi SAW dengan berbagai cara, maka wajar jika sekiranya kita mengadakan majlis-majlis di mana Junjungan Nabi SAW diagungkan, dibesarkan, ditakzimkan, dipuji dan dipuja kerana perutusan baginda, kerana akhlak baginda, kerana baginda adalah rahmat bagi sekalian alam. Maka amat tidak wajar bagi seseorang yang mengaku dirinya muslim pengikut Junjungan Nabi SAW untuk merasa benci kepada saudara-saudara seagama yang mengadakan perhimpunan memuji dan mengagungkan Junjungan Nabi SAW.... amat tak patuuuttttt. Sewajarnya majlis-majlis mawlid ini dilestarikan, sebagai tindakbalas terhadap perlakuan puak-puak yang mencemuh dan mencaci Junjungan Nabi SAW. Makin hebat musuh Allah mencemuh Junjungan Nabi SAW, sepatutnya makin hebat lagi kita mengagungkan baginda.

Maka tersebutlah satu kisah dalam "Targhiibul Musytaaqiin" karangan Imam an-Nawawi ats-Tsani, Syaikh Muhammad Nawawi al-Bantani rahimahUllah, diceritakan oleh Syaikh Abdullah bin 'Isa al-Anshari tentang jirannya seorang wanita yang sholehah. Jirannya itu mempunyai seorang anak lelaki yang juga sholeh. Wanita yang sholehah ini tidak mempunyai harta selain satu dinar hasil kerja tenunnya. Tatkala wanita tersebut meninggal dunia, wang satu dinar tersebut diwarisi oleh anaknya. Anaknya yang sholeh tersebut berkata kepada dirinya bahawa wang satu dinar hasil kerja ibunya itu hanya akan dibelanjakan untuk tujuan akhirat.

Pada suatu hari, pemuda anak perempuan sholehah tersebut keluar dari kediamannya kerana suatu keperluan, dia melalui satu perhimpunan orang sedang membaca al-Quran dan mengadakan Mawlidin Nabi SAW pada bulan Rabi`ul Awwal. Lalu dia pun duduk bersama mereka dan mengikuti majlis mawlid tersebut. Pada malamnya, pemuda tersebut telah bermimpi seolah-olah kiamat telah berlaku dan seorang penyeru menyeru: "Di manakah si fulan anak si fulan", disebutnya nama-nama orang yang dalam satu perhimpunan lalu digiringlah mereka ke syurga, dan adalah pemuda tersebut termasuk dalam kalangan mereka. Tatkala memasuki syurga, si penyeru tadi berkata: "Bahawasanya Allah telah memberi bagi setiap kamu sebuah mahligai dalam syurga." Maka masuklah si pemuda tadi ke dalam mahligainya, tidak pernah dia melihat mahligai yang seumpamanya dari segi keelokan dan keindahannya, ianya dipenuhi bidadari dan pada segala pintunya dijaga oleh khadam. Pemuda tersebut melihat bahawa ada mahligai-mahligai lain yang lebih elok daripada mahligainya, lalu dia pun berkehendak untuk memasukinya. Tatkala berdetik hatinya untuk memasuki mahligai tersebut, berkatalah khadam kepadanya: "Ini bukanlah untukmu, bahawasanya ini diperuntukkan bagi orang yang membuat mawlid Rasulullah SAW."

Keesokan harinya, pemuda tersebut awal-awal pagi lagi terus menggunakan satu dinar warisan daripada ibunya tersebut untuk mengadakan Mawlid Nabi SAW kerana sukacitanya dengan mimpinya itu. Dia menghimpunkan para faqir untuk berzikir kepada Allah, membaca al-Quran dan membaca Mawlid Nabi SAW. Dia juga menceritakan tentang mimpinya itu kepada mereka, lalu semua mereka merasa gembira mendengar ceritanya itu. Pemuda tersebut telah bernazar untuk tidak akan meninggalkan mengadakan mawlid selama hayatnya.

Kemudiannya, si pemuda tadi telah bermimpi lagi dan dalam mimpinya itu dia telah bertemu dengan ibunya. Ibunya berada dalam keadaan yang amat baik, berhias dengan segala perhiasan syurga dan berwangian dengan bauan syurga. Pemuda tersebut mencium tangan ibunya dan ibunya mengucup kepalanya lalu berkata: "Moga Allah membalasmu dengan kebaikan, wahai anakku, malaikat telah datang kepadaku membawa segala perhiasan ini." Si pemuda bertanya kepada ibunya: "Dari manakah ibu memperolehi kemuliaan ini?" Si ibu menjawab: "Kerana engkau telah mempergunakan satu dinar yang engkau warisi daripadaku untuk mengadakan mawlid Penghulu orang-orang terdahulu dan orang-orang yang kemudian, dan inilah balasan bagi orang yang mengagungkan Nabinya dan mengadakan mawlid baginda."

Di sini kita sekadar berkongsi kisah mimpi seorang yang sholeh yang diberitakan oleh seorang yang sholeh dan dinukilkan pula oleh seorang yang sholeh. Moga ada keberkatannya pada kesholehan mereka, sehingga kita pun digolongkan dalam kalangan mereka. Mudah-mudahan sahaja mimpi yang dimimpikan itu adalah suatu mubasysyiraat sebagaimana yang disabdakan oleh Junjungan Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari:-


"Tiadalah tinggal daripada kenabian / nubuwwah melainkan khabar-khabar gembira." Para sahabat bertanya: "Apakah itu al-mubasysyiraat?" Junjungan SAW bersabda: "Mimpi yang baik."

********************************
Why We Celebrate Mawlidin Nabi ?

Jumaat, November 19, 2010

Tahlil - Pandangan Dr. Luqman

MAJORITI ulama dunia menerima tahlil sebagai amalan yang membolehkan pahala ibadat ini disedekahkan kepada orang yang telah meninggal dunia.

Meskipun terdapat pandangan berbeza mendakwa tahlil sebagai bidaah (amalan ibadat sekarang yang tidak ada secara khusus dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW), ulama terkemuka menerima konsep tahlil.

Pensyarah Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya (UM) yang juga merupakan Pengerusi, Persatuan Ulama’ Malaysia Cawangan Wilayah Persekutuan, Dr Luqman Hj. Abdullah, berkata tahlil atau sebarang perkataan yang merujuk kepada kalimah 'tiada Tuhan melainkan Allah' dilakukan di kebanyakan dunia Islam.

Katanya, tahlil berjemaah sudah sebati dalam masyarakat Islam negara ini, terutama apabila berlaku kematian, malah kini menjadi program rasmi peringkat negara untuk menyambut perayaan tertentu.

“Sebenarnya ulama dunia seperti Mufti Besar Mesir, Sheikh Ali Gomaa, mengakui bahawa memang ada konsep tahlil dalam Islam. Bukan beliau saja, kebanyakan ulama lain mempunyai pandangan sama,” katanya.

Beliau berkata, tahlil juga adalah aktiviti sosial bermanfaat kerana umat Islam berkumpul dan berzikir untuk mengingati Allah.

“Saya tidak nampak ada masalah dari segi hukum syarak. Mungkin perbezaan dari segi tempat seperti bertahlil di Malaysia dan Indonesia tidak sama dari segi cara. Perbezaan ini lebih kepada faktor budaya, tetapi prinsip amalan tetap sama,” katanya.

Dr Luqman berkata, prinsip tahlil ialah pahala ibadat ini disedekahkan kepada si mati dan ini juga adalah pandangan majoriti ulama.

Katanya, ulama terkenal Arab Saudi, Sheikh Sayyid Muhammad Alawi, menyatakan bahawa orang yang meninggal dunia boleh mendapat manfaat daripada amalan soleh orang yang masih hidup, tetapi bentuk manfaat itu tidak diketahui.

“Terserah kepada Allah. Mungkin manfaat dalam bentuk pahala dan atau dosa diringankan. Prinsipnya adalah sampai kepada si mati,” katanya.

Beliau tidak menafikan ada yang menganggap tahlil sebagai bidaah, tetapi jika dilihat dari sudut ini, ini bermakna banyak perkara yang dilakukan umat Islam sekarang adalah bidaah.

“Kita tidak boleh menghukum setiap perkara yang Nabi Muhammad SAW tidak buat sebagai bidaah dan sesat,” katanya.

Mengenai amalan mengadakan majlis tahlil pada hari Khamis malam Jumaat, katanya selain berasaskan kelebihan malam Jumaat, ia mempunyai kaitan dengan pada zaman dulu, Jumaat adalah hari cuti menyebabkan masyarakat memilih hari itu.

Sepanjang Ramadan pula, katanya majlis tahlil semakin kerap diadakan kerana kelebihan beribadat sepanjang bulan ini mendapat pahala berlipat kali ganda.

Tahlil arwah:

Pertama: Amalan tahlil merupakan amalan yang baik dan berpahala kerana ia dipenuhi dengan zikir dan bacaan ayat-ayat al-Quran. Setiap huruf dan ayat al-Quran yang dibaca akan diberikan pahala oleh Allah sebagaimana sabda Baginda bermaksud: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada al-Quran maka dia akan mendapat satu kebaikan dan satu kebaikan digandakan sepuluh, aku tidak katakan bahawa ‘alif lam mim’ satu huruf tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. (Riwayat Tirmizi)

Selain itu, Rasulullah bersabda bermaksud: Barang siapa yang mendengar satu ayat daripada Kitab Allah maka dituliskan baginya satu kebajikan yang berlipat ganda, dan barang siapa yang membacanya adalah baginya cahaya pada hari kiamat. (Riwayat Ahmad)

Jadi pahala daripada amalan dan doa dalam tahlil akan sampai kepada si mati dan dapat memberi manfaat kepadanya. Dalam kitab Fatawa Syar'iyah karangan As-Syeikh Hasanain Makhluf, bekas Mufti Mesir, dinukilkan kata-kata Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah: “Bahawasanya mayat itu mendapat manfaat daripada seluruh ibadat badan seperti solat, puasa dan bacaan sebagaimana dapat manfaat daripada ibadat harta seperti sedekah dan seumpamanya.” Oleh itu kita boleh menghadiri majlis tahlil dan ia tidak dikatakan sebagai bidaah.

Kedua: Menetapkan hari-hari tertentu untuk mengadakan tahlil seperti hari ketiga, ketujuh dan 100 adalah perbuatan bidaah yang tiada nas dalam al-Quran atau sunah, lebih-lebih lagi apabila ia diyakini mendapat ganjaran tertentu apabila dilakukan pada hari-hari tertentu. HUKUM mengadakan majlis tahlil adalah harus, asalkan tidak mengambil harta si-mati tanpa hak. Keluarga si-mati pula tidak dibebankan dengan bayaran yang tinggi.

Sementara jiran tetangga boleh membantu keluarga si-mati dengan menyediakan makanan untuk tetamu yang majlis berkenaan.

Mengenai hadis 'terputus amalan si-mati kecuali tiga perkara iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh yang mendoakan' adalah benar. Bagaimanapun, ia tidak menafikan doa orang lain yang mendoakan kepada kesejahteraan roh si-mati, lebih-lebih apabila ia datang atas usaha anak atau keluarga si-mati.

Dalam al-Quran sendiri Allah menyarankan agar kita berdoa kepada orang yang sudah kembali lebih awal daripada kita seperti firman-Nya yang bermaksud: “Dan orang-orang Islam yang datang kemudian daripada mereka (berdoa dengan) berkata: Wahai Tuhan kami! Ampunkanlah dosa kami dan dosa-dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman dan jangan Engkau jadikan kami perasaan hasad dengki dan dendam terhadap orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Engkau Amat Melimpah Belas Kasihan dan Rahmat-Mu.” (al-Hasyr:10).

Sumber: Persatuan Ulama Malaysia

Rabu, November 17, 2010

Selamat Hari Raya Korban

Selamat hendaknya kita semua, selamat di dunia dan lebih-lebih lagi selamat di akhirat. Mari kita meriahkan hari raya akbar ini dengan amalan-amalan sholeh, dengan takbir dan tahmid, juga sholawat atas Junjungan Nabi SAW, juga dengan ibadah khusus padanya iaitu menumpahkan darah haiwan-haiwan korban serta bersedekah dengan dagingnya kepada para faqir dan miskin. Sesungguhnya Imam ath-Thabrani rahimahUllah meriwayatkan Sayyidina Ibnu 'Abbas radhiyaAllahu 'anhuma menyatakan bahawa Junjungan Nabi SAW bersabda: "Wang yang dinafkahkan untuk menyembelih haiwan korban pada hari raya 'Aidil Adha adalah harta yang paling dicintai Allah." Oleh itu, jangan lalai, jalan leka, jangan alpa, untuk meraih kecintaan Allah SWT. Moga sholat, puasa, haji, zikir, takbir, sholawat, korban dan lain-lain ibadah kita diterima Allah SWT.

Selasa, November 16, 2010

WACANA ILMU (26/11/2010)

Jom ngaji Ihya bersama al-Fadhil Ustaz Fuad Kamaluddin.
Tarikh : 26 November 2010
Tempat: Masjid Al-Azhar KUIS
Masa: 7.00 malam - 10.30 malam

Khamis, November 11, 2010

Kelebihan Zulhijjah

Bulan Zulhijjah sememangnya ditunggu-tunggu sekalian umat. Dalam bulan ini ada beberapa amalan yang hanya dilakukan dalamnya, antaranya ibadah haji dan juga korban. Selain dari itu, beramal di dalamnya dijanjikan dengan gandaan pahala berkali lipat. Maka inilah antara peluang - peluang keemasan setelah Ramadhan untuk kita mempergiatkan lagi amal ibadah kita. Imam Ahmad RA meriwayatkan dalam musnadnya daripada Sayyidina Ibnu 'Umar radhiyAllahu 'anhuma meriwayatkan bahawa Junjungan Nabi SAW bersabda:

"Tidak ada hari yang lebih agung di sisi Allah dan yang paling dikasihi padaNya untuk beramal dalamnya melainkan hari-hari yang sepuluh ini (yakni hari-hari 10 pertama bulan Zulhijjah), maka hendaklah kamu memperbanyakkan di dalamnya ucapan-ucapan tahlil, takbir dan tahmid."
Dan bagi yang berkemampuan untuk melaksanakan puasa sunnat dan berqiyamullail, maka berpuasa pada hari-hari awal Zulhijjah, terutamanya hari yang ke-9, juga mempunyai fadilat yang istimewa. Diriwayatkan bahawa berpuasa sehari pada awal bulan haram ini akan dinilai seumpama dengan ganjaran berpuasa setahun, manakala qiyam pada malam-malamnya dinilai seperti mendirikan qiyam pada malam Lailatul Qadr ... Allahu ... Allah... 'adzim. Ini diberitakan antara lain oleh Imam at-Tirmidzi dalam Sunannya sebagai berikut:-

"Tidak ada hari-hari yang lebih dikasihi Allah untuk beribadah kepadaNya melebihi sepuluh hari bulan Zulhijjah. Berpuasa pada setiap hari daripadanya menyamai ganjaran berpuasa setahun, dan beribadah pada setiap malam daripadanya menyamai ganjaran beribadah pada Lailatul Qadr."
Walaupun Nahhaas bin Qahm, salah seorang rawi hadits ini dikritik oleh Imam Yahya bin Sa`id dari segi kekuatan hafalannya, Imam at-Tirmidzi tetap menilai hadits ini sebagai hadits hasan gharib. Oleh itu, maka hendaklah kita merebut peluang ini untuk beribadah dengan lebih gigih lagi demi mencari keredhaan Allah SWT. Mudah-mudahan segala ibadah kita diberi ganjaran yang berlipat kali ganda sebagaimana dinyatakan dalam hadits di atas. Sesungguhnya tiadalah perkara tersebut sukar bagi Allah yang Maha Agung.

Isnin, November 08, 2010

Berkat Berbakti Kepada Ibu

Kisah-kisah pertemuan seseorang, terutamanya kaum sholihin, dengan Nabi Khidhir 'alaihis salam banyak dikisahkan dalam karya-karya besar karangan tokoh-tokoh ulama Islam. Imam al-Qusyairi rahimahUllah tidak ketinggalan menulis kisah-kisah tersebut dalam karya-karya beliau. Antara yang dibawanya adalah sebuah kisah mengenai bagaimana pertemuan seorang lelaki saleh bernama Bilal al-Khawwash dengan Sayyidina Khidhir AS. Kisah ini tercatat pada halaman 405 dalam karya agung Imam al-Qusyairi yang berjodol "ar-Risalah al-Qusyairiyyah".

"... Aku telah mendengar Bilal al-Khawwash berkata: " Adalah satu waktu, ketika aku berada di padang Tih Bani Israil (yakni padang pasir tempat Bani Israil berkeliaran apabila terhalang memasuki bumi Palestin), tiba-tiba muncul seorang lelaki berjalan bersamaku. Kemunculannya secara tiba-tiba tersebut amat menghairankan aku, lalu aku diilhamkan bahawa lelaki tersebut adalah Nabi Khidhir AS. Aku pun bertanya kepadanya: "Demi Allah, siapakah engkau?" Baginda menjawab: "Saudaramu al-Khidhir." Maka aku berkata lagi kepadanya: "Aku mohon untuk bertanya kepadamu". Nabi Khidhir berkata: "Tanyalah". Maka aku bertanya: " Apa yang engkau kata mengenai Imam asy-Syafi`i rahimahUllah ta`ala?" Baginda menjawab: "Dia tergolong dalam kalangan wali awtad (yang menjadi pasaknya agama)." Aku bertanya lagi: " Bagaimana pula dengan Imam Ahmad bin Hanbal?" Baginda menjawab: "Dia seorang lelaki yang shiddiq." Aku bertanya lagi: " Bagaimana pula dengan Bisyr bin al-Harits al-Haafi?" Baginda menjawab: " Allah belum lagi mencipta seseorang seumpamanya setelah dia meninggal dunia. Kemudian aku bertanya lagi: "Apakah penyebabnya sehingga aku dapat bertemu denganmu?" Baginda menjawab: "Dengan sebab kebaktianmu kepada ibumu."
Allahu ... Allah, tidak dimungkiri lagi bahawa kedua orang tua kita, teristimewanya ibu, adalah manusia - manusia penting dalam kehidupan kita. Mereka itu adalah antara sebab bagi kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Betapa tidak, jika Allah SWT memerintahkan kita agar sentiasa berbakti kepada mereka dan Junjungan Nabi SAW telah menggandengkan keredhaan Allah SWT dengan keredhaan mereka berdua. Sebahagian fuqaha` menghukumkan wajib bagi seseorang memutuskan sholat sunnatnya apabila ibunya memanggilnya berulang-ulang. Benarlah kata sebahagian bijakpandai bahawa ibubapa itu adalah seumpama wali-wali keramat bagi anak-anak mereka. Malang sekali jika kita mendurhakai mereka, baik sewaktu hayat mereka maupun setelah mereka berpulang ke rahmat Allah. Kita disuruh berbakti kepada mereka sewaktu mereka hidup di alam dunia, juga setelah mereka berpindah ke alam baqa. Ketaatan kepada mereka juga mempunyai andil besar dalam melancarkan perjalanan kerohanian seseorang untuk menuju keredhaan Allah dan ma'rifatUllah. Dengan berbakti kepada mereka, nescaya perjalanan yang dijalani seseorang akan dimudahkan Allah SWT dan menghasilkan kejayaan. Moga Allah menjadikan kita anak-anak yang sentiasa berbakti kepada dua ibubapa kita, ketika hayat mereka dan setelah kewafatan mereka.

**********************
Doa Untuk Ayah Ibu

Selasa, November 02, 2010

Tempat Amalan

Dalam satu syair dikhabarkan dengan bait yang indah bahawa mati itu akan datang secara tiba - tiba, tanpa mengira samada yang didatangi itu berada dalam apa jua keadaanya, samada berada dalam ketaatan dan ingat jalan pulang atau lupa lalai penuh kealpaan. Kematian yang pasti datang menemui kita, mestilah kita sambut dengan penuh kehormatan, kerana utusan Allah yang diperintahkan untuk mengambil nyawa kita itu adalah malaikat yang dimuliakan Allah. Janganlah kita menghina utusan Allah tersebut dengan mempersembahkan kebencian kita untuk bertemu dengan Pencipta kita. Kebencian yang dikeranakan kekurangan bekal kita untuk perjalanan tersebut, kerana hati kita masih bertaut dengan dunia - dunia yang fana, kerana kasih kita akan makhluk yang mengatasi kasihkan Pencipta. Di situlah timbul kebencian kita untuk menerima utusan kematian pabila ajal menjelang tiba. Kita tidak suka untuk menemui Allah, sedangkan kematian adalah tuhfatul mu'min (hadiah yang dianugerahkan kepada orang beriman), hadiah pertamanya adalah menemui Sang Pencipta SWT, menemui kekasihNya Junjungan Nabi SAW, belayar ke negeri abadi yang penuh kenikmatan sejati dan keluar dari negeri fana yang penuh ranjau duri pancaroba. Tapi malangnya, kita tidak bersedia, kita sibuk dengan kenikmatan duniawi yang fana dengan menggadaikan kenikmatan abadi. Aduhhhhhhhhhhhhhhh bagaimana hendak kita kembali kepadaNya. Kembali kita membawa apa???? Kubur itu tempat menghimpunkan segala amalan kita, yang baik dibalas baik, yang buruk, buruk juga balasannya. Dan itu hanyalah permulaan ...... Allahu Allah. Yang dapat kebebasan, berbahagia sepanjang masa, yang terbelenggu pasti menderita.

Oleh itu, wahai diri janganlah engkau alpa akan negeri kembali. Dunia yang engkau anggap luas dan indah ini, jangan sampai melalaikan engkau kepada keindahan negeri yang abadi. Gunakanlah dunia yang sebentar ini untuk meraih kenikmatan yang hakiki. Itu tanda kebijaksanaan, bijak sana dan bukannya bijak sini. Sana itu abadi, manakala sini pasti akan sirna suatu hari nanti. Bersedialah untuk kembali kepadaNya. Apabila kita memasuki gerbang barzakh, yang akan dibawa adalah amalan kita untuk diperkira baik buruknya, maqbul mardudnya ... Allahu ... Allah.

Marilah kita renungi satu cerita yang dinukil oleh Sayyidul Ulama al-Hijaz, Syaikh Muhammad Nawawi al-Bantani rahimahUllah dalam syarah beliau bagi nazam 'aqidatul 'awwam bagi Sidi Ahmad al-Marzuqi rahimahUllah dengan jodol "Nuruzh Zholaam". Pada halaman 30 karya tersebut dinyatakan sebagai berikut:-

".... Diceritakan bahawasanya ketika wafat Sayyidah Fatimah az-Zahra` binti an-Nabi SAW, jenazah baginda diusung ke tanah perkuburan oleh empat orang, iaitu Sayyidina 'Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dan Sayyidina Abu Dzar al-Ghifari, radhiyaAllahu 'anhum ajma`in. Tatkala jenazah baginda diletakkan di sisi kuburnya, maka berkatalah Sayyidina Abu Dzar: "Adakah engkau tahu siapa yang kami hantar kepadamu, inilah Sayyidah Fatimah az-Zahra` binti Rasulillah SAW, isteri Sayyidina 'Ali al-Murthada, bonda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain." Lalu mereka mendengar satu seruan dari kubur tersebut berkata: "Bukanlah aku tempat (membangga-banggakan) kebangsawanan dan nasab keturunan. Bahawasanya aku tempatnya segala amal salih, maka tiada yang selamat daripadaku (yakni dari azab kubur) melainkan orang yang banyak kebajikannya, sejahtera hatinya (yakni hatinya bersih dari segala penyakit hati), dan tulus amalannya.
Allahu ... Allah, inilah jugalah pesanan Baginda Nabi SAW kepada anakanda kesayangannya tatkala hayat mereka di dunia, iaitu jangan hanya mengandalkan keturunan tetapi beramallah. Ini tidaklah bererti menafikan keutamaan dan fadhilat berketurunan mulia seumpama Sayyidah Fatimah, tetapi ianya adalah pengajaran agar jangan hanya mengandalkan kemuliaan keturunan dengan meninggalkan amal-amal salih dan membersihkan jiwa dari segala mazmumah. Ianya mendidik agar sentiasa menjejaki jalan para leluhur yang mulia agar keturunan mereka juga turut mulia sebagaimana leluhur mereka terdahulu. Sungguh pelik dan mengherankan, jika ada orang yang kemuliaan keturunan dan kebangsawanannya tidaklah melebihi atau setara dengan Sayyidah Fatimah az-Zahra`, tetapi hanya bergantung dan berbangga-bangga dengan kebangsawanannya. Bukalah mata, janganlah tertipu dengan nasab keturunan, dan apa yang penting jangan bikin malu kompeni, jangan memalukan para leluhur yang mulia. Menapaklah atas tapak-tapak kesalihan mereka, agar kamu pun akan terpimpin sebagaimana mereka yang terdahulu terpimpin menuju keredhaan Allah SWT dan menjadi penyejuk mata Baginda Nabi SAW. Moga kubur kita nanti diluaskan Allah dan dijadikanNya satu taman dari taman-taman syurga ... Allahumma aamiiin bi jaahi Sayyidil Mursalin.

***************************
Menanti Di Barzakh

Khamis, Oktober 28, 2010

Ziarah Imam al-Haddad

Imam Bukhari meriwayatkan dalam shohihnya beberapa hadits berkaitan mimpi orang - orang mukmin yang sholeh. Antaranya diriwayatkan bahawa Junjungan Nabi SAW bersabda: "Mimpi yang elok yang dimimpikan oleh seorang sholeh adalah satu bahagian daripada 46 bahagian nubuwwah." Diriwayatkan juga bahawa Junjungan Nabi SAW bersabda bahawa: "Sesiapa yang melihat aku dalam mimpinya, maka (benarlah) dia telah melihat aku" dan "Sesiapa yang mimpi melihat aku (dalam mimpinya) maka apa yang dilihatnya itu adalah benar kerana syaitan tidak dapat menyerupaiku". Silalah tuan-tuan belek akan karya-karya hadits mengenai persoalan mimpi kaum sholihin ini sebelum memberi komentar-komentar yang tidak sewajarnya. Janganlah diqiyaskan mimpi para sholihin ini dengan mimpi-mimpi kita yang tholihin ini, ngak benar itu qiyas. Juga kepada yang menerima mimpi-mimpi para sholihin, maka berpada-padalah juga jangan berlebih-lebihan pula. Tidaklah menjadi kesalahan untuk kita memberi perhatian kepada mimpi-mimpi kaum sholihin, asalkan ianya tidak sampai kepada melampaui had batas ketentuan hukum syarak yang mulia.

Dalam sambutan haul Imam al-Haddad pada 16 Oktober 2010 (Sabtu malam Ahad), habib kita yang dimuliakan, Habib Umar bin Muhammad BinHafiz hafizahUllah telah membawa satu kisah di mana seorang syaikh daripada keluarga BaFadhal yang kesedihan kerana tidak berkesempatan untuk menziarahi makam Junjungan Nabi SAW di Madinah al-Munawwarah telah bermimpikan Junjungan Nabi SAW dan dalam mimpi tersebut Junjungan Mulia telah menggembirakan beliau dengan menyatakan bahawa sesiapa yang menziarahi makam anakanda baginda Imam al-Haddad di Tarim nescaya akan dikabulkan 70 hajatnya. Kisah yang serupa juga ese dengar daripada yang dimuliakan Ustaz Sayyid Muhammad bin Sayyid 'Abdul Rahman al-Qadri hafizahUllah. Ya inikan sekadar cerita mimpi, oleh itu usahlah mempertikaikannya sampai memutuskan ukhuwwah, sesiapa yang percaya ya silakan, sesiapa yang rasa tak nak percaya, ya terpulang. Ianya termasuk perkara mumkin, apatah lagi bila terdapat warid hadits-hadits sebagaimana tersebut terdahulu yang menyatakan bahawa mimpi orang mukmin itu adalah 1/46 daripada nubuwwah atau 1/70 daripadanya. Dan ada juga riwayat yang menyatakan bahawa sesiapa yang bermimpikan Junjungan Nabi SAW, maka benarlah yang dimimpikannya itu adalah baginda SAW.

Bagi yang mempercayainya akan kisah mimpi tersebut, kerana ianya dikhabarkan oleh ulama yang kepercayaan (yang tak percaya kepada ulama, tok sahlah nak halang sesiapa yang percaya), ulama yang tahu bahawa berdusta tentang mimpi adalah salah satu dusta yang paling buruk sebagaimana disabdakan oleh Junjungan Nabi SAW dalam sebuah hadits yang diriwayat oleh Imam al-Bukhari, maka mereka-mereka ini janganlah berlebih-lebihan pula berpegang dengan mimpi tersebut sehingga ianya dijadikan seolah-olah hukum yang qath`ie. Mimpi itu hanyalah sebagai tanda alamat dan bukannya sebagai ketetapan hukum. Dan janganlah pula dita'birkan mimpi Syaikh BaFadhal tersebut sebagai ketetapan bahawa menziarahi makam Imam al-Haddad itu lebih afdhal atau menyamai menziarahi makam Junjungan Nabi SAW. Sewajarnya mimpi tersebut dita'birkan bahawa jika saja menziarahi makam Imam al-Haddad menjadi penyebab dikabulkan 70 hajat, maka pasti menziarahi Junjungan Nabi SAW di Madinah al-Munawwarah berlipat kali ganda lagi fadhilat dan kelebihannya. Pasti apa yang akan dianugerahkan kepada para penziarah makam nenda Imam al-Haddad yang teragung, Junjungan Nabi SAW, yang bersemayam di Kota Madinah al-Munawwarah, melebihi apa yang diberikan kepada para penziarah Imam al-Haddad di Tarim. Sholawat dan salam ke atas Junjungan sekalian 'alam, para ahli keluarga baginda dan para sahabat sekalian. Keredhaan yang khusus moga dilimpahkan ke atas Shohibul Haul, Syaikhul Islam, al-Imam, al-Quthub, al-Ghauts, al-Habib 'Abdullah bin 'Alawi bin Muhammad al-Haddad. Dengan keberkatan mereka moga kita juga mendapat redha Ilahi Rabbi.

**********************************
Cuplikan Ceramah Habibna 'Omar hafizahUllahKhamis, Oktober 21, 2010

Faedah Bermanfaat

Di akhir kitab wirid yang masyhur, "al-Maslakul Qariib li kulli saalikin muniib" karya al-'Arif Billah al-Habib Thohir bin Husain bin Thohir rahimahUllah ta`ala, tercatat suatu faedah sebagai berikut:-
Jalan-jalan yang menyampaikan kepada Allah ta`ala adalah sebanyak bilangan nafas segala makhluk. Semuanya dibina atas dasar al-istiqamah dan menuruti Junjungan Nabi SAW, mendidik jiwa dengan mensucikan dan membersihkannya daripada segala akhlak yang keji serta menghiasinya dengan akhlak - akhlak mulia, sehingga terpancar kepadanya segala anwar dan tersingkap segala asrar, sehingga mencapai setinggi-tinggi martabat ketaqwaan kepada Allah.

Di antara sebaik-baik jalan yang berterusan diamalkan sejak berzaman oleh para pengamal dengan istiqamah adalah thoriqah para Saadah 'Alawiyyin (jalan para pemuka Bani 'Alawi iaitu anak cucu Imam 'Alawi bin 'Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir rahimahumUllah) yang diasaskan atas dasar ilmu dan amal menurut apa yang diterangkan oleh al-Imam Hujjatul Islam al-Ghazali rahimahUllah dalam kitab "Ihya' Ulumiddin", khasnya pada pertengahan yang kedua daripada kitab tersebut, kerana beliau telah menerangkan padanya perkara-perkara yang memusnahkan (al-muhlikaat) dan yang menyelamatkan (al-munjiyyat). Dengan mengetahui perkara tersebut, dapatlah disucikan diri daripada sifat-sifat yang keji dan dihiaskannya dengan sifat-sifat yang mulia.


Di antara zikir-zikir yang paling elok bagi ahli thoriqah ini (yakni Thoriqah Saadah 'Alawiyyin / Thoriqah Saadah Baa 'Alawi) adalah segala zikir yang telah dikumpul oleh Quthubul Haqiqah wal Irsyad al-Habib 'Abdullah bin 'Alawi al-Haddad rahimahUllah. Antaranya apa yang beliau himpunkan dalam kitab "Miftaahus Sa`aadah", di dalamnya beliau telah menghimpun kebanyakan zikir-zikir yang sahih yang warid daripada Junjungan Nabi SAW, di antaranya "al-Wirdul Lathiif" yang dibaca pagi dan petang, jika tidak berkelapangan maka memadai diamalkan pada waktu pagi sahaja. Faedah-faedah "al-Wirdul Lathiif" ini sangat banyak dan tidak terhingga, sesiapa yang membaca syarahnya dia akan melihat kelebihan faedah-faedahnya dan akan melaziminya dengan bersungguh-sungguh. Dan di antaranya juga adalah ratibnya yang masyhur dengan nama "Ratibul Haddad" yang dibaca orang selepas sholat 'Isya'. Ianya ringkas sahaja dengan bacaan-bacaan yang pendek tetapi mempunyai manfaat besar dan tidak terkira kelebihan dan keajaibannya. Dengan sebab keberkatannya, pengamal-pengamalnya akan menerima berbagai bantuan (madad) dan anugerah daripada Allah SWT yang tidak putus-putus. Ratib ini bermanfaat bagi orang dewasa, kanak-kanak, golongan atasan, golongan bawahan, peringkat muntahi ( peringkat kesudahan), peringkat mutawassith (peringkat pertengahan) dan juga peringkat mubtadi (peringkat permulaan). Sesiapa yang istiqamah mengamalkan ratib ini akan dikayakan Allah (yakni segala keperluannya akan dipenuhi Allah SWT). Demikianlah penjelasan al-'Arif Billah al-Mannan, asy-Syaikh 'Abdullah BaSaudan rahimahUllah ta`ala, yang mensyarahkan ratib tersebut.

Dan daripada zikir-zikir yang terbaik juga untuk diamalkan waktu petang dan pagi, yang mengandungi zikir-zikir yang warid daripada Junjungan Nabi SAW, adalah apa yang terkandung dalam kitab "al-Maslakul Qariib li kulli Saalikin Muniib"susunan al-'Aarif Billah al-Habib Thohir bin Husain bin Thohir Baa 'Alawi. Kitab "al-Maslak" ini mempunyai banyak manfaat dan faedah-faedah yang masyhur. Sesiapa yang berterusan mengamalkannya, dia akan terpelihara daripada gangguan jin dan manusia dan daripada segala yang di langit dan di bumi. Pendeknya segala-galanya itu terletak atas dasar keikhlasan dan niat yang baik, maka apabila baik niat akan terhasillah natijahnya.
Semoga kita dimudahkan Allah untuk istiqamah mengamalkan ratib yang banyak manfaatnya ini. Moga-moga dengan sedemikian, sedikit demi sedikit kita dapat menuruti segala jejak langkah Junjungan Mulia Nabi Besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan keberkatannya membawa kita lebih dekat dan hampir kepada Allah SWT.


Khamis, Oktober 14, 2010

Hol Sultan Aali Baa 'Alawi

7 Dzulqaedah setiap tahun diperingati sebagai hari haulnya Imam al-Haddad rahimahUllah. Adat atau tradisi "haul" atau "hol" sudah tidak asing lagi dalam masyarakat kita di Nusantara. Tradisi ini bukanlah perkara yang dibuat-buat sendiri oleh orang-orang Melayu, tetapi adat yang telah diterima daripada para ulama terdahulu. Tradisi ini juga wujud dalam masyarakat Islam di berbagai pelosok dunia termasuklah Kota Suci Makkah al-Mahmiyyah. Syaikh Muhammad Nawawi al-Bantani rahimahUllah menulis dalam "Nihayatuz Zain" halaman 281 sebagai berikut:- "... Dan telah menjadi adat kebiasaan orang untuk bersedekah bagi si mati pada hari ke-3 dari kematiannya, hari ke-7, pada sempurnanya hari ke-20, hari ke-40, hari ke-100, dan setelah itu dilakukan setiap tahun pada genapnya haul dari tarikh kematiannya...."

Kebiasaannya dalam majlis hol ulama, akan diperdengarkan serba sedikit mengenai biografi atau riwayat hidup almarhum Shohibul Haul. Dengan pembacaan manaqib dapatlah kita mengenali Shohibul Haul dan jasa-jasa beliau. Imam al-Haddad rahimahUllah, sedikit sebanyak, pasti ada jasanya kepada kita, umat Islam Nusantara, melalui dakwah para pendakwah yang datang dari Timur Tengah khususnya Hadhramaut. Maka sewajarnya kita mengenang jasa-jasa beliau dan juga jasa-jasa sekalian ulama yang telah menyampaikan kepada kita ajaran Junjungan Nabi SAW yang menjadi suluh dalam kehidupan kita. Membaca sejarah para pemuka Islam ini mempunyai faedah dan kelebihan tersendiri. Cukuplah faedahnya jika perjalanan hidup mereka menjadi tauladan bagi kita dalam menuruti jejak langkah Junjungan Nabi SAW.

Imam 'Abdul Rahman al-Masyhur rahimahUllah, mufti Hadhramaut, menulis dalam karya beliau "Bughyatul Mustarsyidin" sebagai berikut:-


Dan telah warid dalam satu atsar daripada Sayyidil Basyar SAW bahawasanya baginda bersabda: " Sesiapa yang menulis sejarah seorang mukmin (yakni seorang yang benar-benar beriman viz. wali), maka seumpama dia menghidupkannya. Sesiapa yang membaca sejarahnya seumpama dia menziarahinya. Sesiapa yang menziarahinya, maka pasti dia memperolehi keredhaan Allah ta`ala dalam kenyamanan syurga dan menjadi hak (yakni kewajipan) bagi seseorang untuk memuliakan penziarahnya."
Habib Muhammad bin Salim al-Hafiz, Habib Hasan bin 'Abdullah asy-Syaathiri dan al-'Allaamah Syaikh Saalim bin Sa`id Bukair rahimahumUllah dalam ta'liq mereka atas "Bughyatul Mustarsyidin" menyatakan atsar tersebut turut disebut oleh Imam as-Sakhawi al-Hafiz rahimahUllah dalam karya beliau berjodol " al-I'laan bi at-Tawabikh li Man Dzam at-Taarikh".

Mudah-mudahan dengan menghadiri haul seorang waliyUllah dan ulama besar seumpama Imam al-Haddad, kita memperolehi madad dan nadzrah Shohibul Haul yang bermuarakan syafaat dan jah Baginda Rasul SAW. Sesungguhnya Shohibul Haul, al-Imam al-Habib al-Quthub al-Ghawts 'Abdullah bin 'Alawi bin Muhammad al-Haddad al-Husaini asy-Syafi`i at-Tarimi rahimahumUllah adalah seorang ulama yang tidak dipertikaikan kewaliannya. Mereka - mereka yang sezaman dengan beliau telah mempersaksikan hal ini. Tersebut dalam beberapa manaqib Imam al-Haddad, antaranya "Busyral Fuad bi tarjamah al-Imam al-Haddad" karya Habib 'Alwi bin Hasan al-Haddad rahimahumAllah, "Nurul 'Ain wal fuad fi ba'dh manaqib as-Sayyid 'Abdillah bin as-Sayyid 'Alawi al-Haddad" karangan Syaikh Muhammad Taqiyuddin bin 'Umar bin 'Abdul Qaadir az-Zur`ah rahimahUllah dan "Irsyaadul 'Ibaad li ba'dhi manaqib Quthubil Irsyaad wa Ghawtsil 'Ibaad wal Bilaad 'Abdillah bin 'Alawi al-Haddad" karya Habib 'Aqiil bin Muhammad as-Saqqaf rahimahUllah, bahawa Quthubul Anfaas al-Habib 'Umar bin 'Abdul Rahman al-'Aththas rahimahUllah sangat memuliakan Imam al-Haddad dan memujinya dengan pujian-pujian yang tinggi. Bahkan jika Imam al-Haddad hadir, maka Imam al-Haddadlah yang akan disuruh menjadi Imam, mengepalai doa dan memulakan majlis. Begitulah ketinggian Imam al-Haddad dan kekhumulan Imam al-'Aththas. Manakala al-'Arif billah al-Habib 'Ali bin 'Abdullah al-'Aydrus rahimahUllah, Shohibu Surat, menyatakan bahawa Imam al-Haddad adalah SULTHAN KELUARGA BA 'ALAWI pada zamannya.

Maka marilah kita datang memeriahkan majlis haul Sulthan aali Baa 'Alawi ini. Datanglah kerana Allah ta`ala, kerana Rasulullah SAW, kerana al-Habib rahimahUllah, tanpa mengira siapa yang akan memberi tausyiah dalamnya nanti. Dambakanlah rahmat Allah yang akan diturunkan tatkala para sholihin diingati, dambakanlah syafaat Junjungan Nabi SAW tatkala para pewaris baginda dimuliakan, dambakanlah madad daripada al-Habib tatkala ratibnya dibaca. Insya-Allah, pasti keihsanan akan dibalas dengan keihsanan. Allah Maha Pemurah.

يا الله يا جوّاد ، جد لنا بالمراد بالحبيب قطب الإرشاد
عبد الله الحداد

Isnin, Oktober 04, 2010

Life Begins At 40 ?

Tulisan ese kali ni ese tujukan khas kepada sesiapa yang menjejaki usia 40 tahun. Kata-kata "life begins at 40" sering kita dengar, apa signifikannya usia 40 tahun ni. Sebenaqnya ramai yang bila dah sampai usia 40, perasaannya pun dah berubah, apa tidaknya kerana dah mulai memasuki usia tua. Kalau ibarat matahari, umpamanya dah nak mulai condong ke arah terbenam. Jadi untuk menyedapkan perasaan maka, terungkaplah kata-kata sedemikian. Tetapi terdapat juga kebenaran dalam ungkapan tersebut. Imamuna asy-Syafi`i RA tatkala menjejaki usia 40 tahun, beliau radhiyAllahu 'anhu berjalan dengan bertongkat. Apabila ditanya kenapa beliau bertongkat sedangkan beliau masih lagi gagah untuk berjalan tanpa tongkat. Maka Imam agung ini menjawab: "Untuk aku ingat bahawasanya aku ini seorang musafir (yakni seorang musafir yang sedang dalam perjalanan ke negeri yang abadi). " ... Allahu ... Allah, "the next life begins at 40".

Hujjatul Islam Imam al-Ghazali rahimahUllah menukil sebuah hadits dalam karya beliau "Ayyuhal Walad", di mana Junjungan Nabi SAW bersabda:-

من جاوز الأربعين ولم يغلب خيره شره فليتجهز إلي النار
"Sesiapa yang melepasi umur 40 tahun, tetapi kebajikannya tidak dapat mengatasi kejahatannya, maka bersedialah dia untuk ke neraka."
Hadits yang serupa juga dinukilkan oleh Syaikhul Islam Imam al-Haddad rahimahUllah dalam "Sabilul Iddikar" pada halaman 34. Juga dinyatakan dalam karya tersebut bahawa syaitan menyapu-nyapu wajah orang yang telah mencapai usia 40 tahun tetapi kebajikannya tidak melebihi kejahatannya dan berkata : "Demi ayahku, inilah wajah yang tidak akan berjaya."

Apa yang dinyatakan dalam riwayat-riwayat di atas, bukanlah untuk memutuskan harapan atau melemahkan semangat mereka-mereka yang telah mencapai atau melepasi usia 40 tersebut. Tetapi ianya hendaklah dipandang secara positif sebagai satu motivasi dan satu peringatan agar mereka-mereka yang telah mencapai usia tersebut untuk segera kembali ke jalan yang lurus, jika sekiranya mereka telah jauh dari jalan tersebut, dan bagi yang telah berada atas jalan yang lurus, biarlah tetap istiqamah dan terus mempertingkatkan ketaatan mereka. Ini adalah kerana waktu berangkat meninggalkan dunia yang fana ini semakin hampir. Maka jika sahaja para pemuda sibuk mempertingkatkan amal bekal ke negeri baqa', maka mereka-mereka yang telah mencapai usia 40 tahun ke atas hendaklah berlebih lagi. Entah berapa lama lagi masa yang ada sebelum meneruskan perjalanan ke negeri yang abadi. Bayangkanlah azabnya jika perjalanan diteruskan tanpa bekalan yang mencukupi .... Allahu ... Allah ... Rabbi sallim sallim. Maka seperti nasihat Imam asy-Sya'raani dalam "al-Bahrul Mawrud", lipatkanlah kasur kalian dan jangan tidur melainkan apabila mengantuk sangat, tingkatkan ibadah samada yang khas maupun yang umum sebagai bekalan di negeri abadi. Mudah-mudahan Allah memperbaikkan segala hal ehwal kita dan menjadikan kita tetap istiqamah atas jalan yang diredhaiNya.

Selasa, September 28, 2010

Ratibul Haddad - Pandangan Pejabat Mufti

Rupa-rupanya pihak Pejabat Mufti Kerajaan Negeri Sarawak telah pun memberikan pandangan mereka mengenai Ratib al-Haddad. Ianya dibuat setelah suatu pertanyaan dikemukakan kepada pihak mereka suatu ketika dahulu oleh seorang muhibbin dan ese telah berhasil mendapatkan salinan jawapan pihak Pejabat Mufti tersebut yang bertarikh 21 Syawal 1419H / 8 Februari 1999, iaitu kire-kire 12 tahun dahulu.

Isi kandung surat tersebut antara lain memperakui bahawa Imam al-Haddad adalah seorang alim dan warak, seorang mahaguru, ustaz, penulis, penyair, seorang pemimpin dakwah dan seorang yang mempunyai pendidikan dari keturunan al-Husaini al-Hadrami asy-Syafi`ie. Juga dinyatakan bahawa menurut kajian dan pengalaman pihak Pejabat Mufti, RATIB AL-HADDAD ADALAH BAIK DAN SESUAI UNTUK DIAMALKAN kerana dalam ratib tersebut tidak terdapat unsur-unsur yang bercanggah dengan syariat Islam.

Moga-moga Allah memberikan balasan kebajikan berganda kepada pihak Pejabat Mufti Kerajaan Negeri Sarawak teristimewanya kepada Shohibus Samahah Datuk Haji Murtadza Haji Daud dan Shohibus Samahah Datu Haji Loling Othman bin Haji Alwi. Juga mudah-mudahan Allah merahmati dan memberikan curahan kasih sayangNya kepada mereka-mereka yang bertolong bantu atas ketaqwaan dan atas kebajikan dengan mengamal serta menyebarluas kan amalan mulia berupa ratib dan wiridnya para sholihin yang bersumberkan ajaran Sayyidul Mursalin. Inilah surat tersebut untuk tatapan para ikhwah yang budiman:-

Isnin, September 20, 2010

Doa Ka`ab al-Ahbaar

Sayyidina Ka`ab al-Ahbaar RA atau nama sebenarnya Abu Ishaaq Ka`ab bin Maati' al-Himyari adalah seorang pendita Yahudi yang memeluk Islam pada zaman pemerintahan Amirul Mu'minin Baginda 'Umar RA. Ulama Ahlus Sunnah wal Jama`ah menerima beliau sebagai seorang yang tsiqah (dipercayai). Amirul Mu'minin fil Hadits, Imam Ibnu Hajar al-'Asqalaani rahimahUllah, dalam karya beliau "Taqrib at-Tahdzib" jilid 2 halaman 135 menyatakan:-
Ka`ab bin Maati' al-Himyari, Abu Ishaaq, dikenali sebagai Ka`ab al-Ahbaar. Seorang yang tsiqah, daripada generasi kedua (yakni daripada kalangan tabi`in). Beliau hidup di zaman Jahiliyyah dan juga zaman Islam. Berasal dari Yaman sebelum menetap di Syam. Beliau meninggal dalam pemerintahan Sayyidina Uthman RA dalam usia melebihi 100 tahun. Imam al-Bukhari tidak meriwayatkan apa-apa daripada beliau. Manakala Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadits daripada Sayyidina Abu Hurairah menerusi beliau daripada jalan al-A'masy daripada Abu Shalih.
Selain daripada Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud dan lain-lain muhadditsin juga menerima riwayat hadits daripada beliau. Imam Malik bin Anas RA dalam "al-Muwaththa'", halaman 583, menukil sebuah atsar daripada Sayyidina Ka`ab berupa doa yang diamalkan beliau untuk memohon perlindungan Allah SWT daripada kejahatan ciptaanNya. Imam Malik meriwayatkan daripada Sumayyin mawla Abu Bakar daripada al-Qa'qaa' bin Hakim bahawasanya Ka`ab al-Ahbaar berkata:- Jika bukan disebabkan beberapa kalimat yang aku baca nescaya kaum Yahudi telah menyihirkan aku menjadi seekor kaldai." Maka ditanyakanlah kepadanya: "Apakah kalimah-kalimah tersebut?"


Maka beliau berkata:- " Aku berlindung dengan Zat Allah yang Maha Agung, yang tiada sesuatu melebihi keagunganNya; (Aku berlindung) dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna, yang tidak dapat dilampaui oleh orang baik maupun orang jahat; (Aku berlindung) dengan semua nama-nama Allah yang indah, yang aku ketahui dan yang tidak aku ketahui; Daripada kejahatan apa-apa yang Dia ciptakan, jadikan dan perbanyakkan [yakni kejahatan segala makhluk ciptaan Allah SWT]."

Mudah-mudahan amalan ini dapat dijadikan sarana memohon perlindungan Allah SWT daripada segala kejahatan makhluk ciptaanNya terutama sekali para ahli-ahli sihir yang telah mula berkembang biak dalam masyarakat kita hari ini.

Khamis, September 16, 2010

Berwasilahkan Junjungan SAW

Berdoa atau memanjatkan sesuatu permohonan kepada Allah melalui Junjungan Nabi SAW, itu namanya berwasilah kepada Allah dengan Junjungan Nabi SAW. Inilah antara rupa bentuk tawassul dengan Junjungan Nabi SAW. Apabila bertawassul, tidaklah bererti kita menjadikan wasilah itu sebagai matlamat, namanya pun wasilah. Junjungan Nabi SAW pernah berwasilah dengan segala anbiya` yang diutuskan sebelum baginda, bahkan Junjungan pernah berwasilah dengan hak para hamba Allah yang memohon kepadaNya dan yang berjalan menuju ke masjid (atau yang menjalani jalan menuju kepada Allah SWT). Maka tidaklah menghairankan jika kaum muslimin, para ulama dan awamnya, turut mengamalkan tawassul dalam permohonan-permohonan mereka, teristimewa pula dengan Wasilatul 'Udhzma, Junjungan Nabi SAW.

Apabila Tuanku Muhammad Faris (moga-moga Allah memelihara baginda dan menjadikan baginda pemerintah sholeh yang menjadi payung kepada sekalian rakyat Kelantan dan Malaysia) dimasyhurkan sebagai Sultan Kelantan yang baru, sampai ke pengetahuan alfaqir yang perwartaan Perwawai Undang-Undang Perlembagaan Tubuh Kerajaan Kelantan dalam Warta Kerajaan Kelantan pada 22 Julai 2010, juga diakhiri dengan permohonan rahmat daripada Allah SWT berwasilahkan Junjungan Nabi SAW. Ini menunjukkan bahawa amalan bertawassul atau berwasilah dengan Junjungan Nabi SAW telah sebati dengan amalan kaum Muslimin zaman berzaman. Pada akhir undang-undang yang penting tersebut dinyatakan sebagai berikut:-
"Mudah-mudahan ALLAH yang Maha Kuasa melalui junjungan KITA NABI MUHAMMAD (Sallallahu 'alaihi wassalam) melimpahkan rahmatNya kepada Undang-Undang Perlembagaan Tubuh Kerajaan Kelantan (Bahagian Yang Kedua) (Pindaan) 2010 ini selama-lamanya."
Terjemahannya dalam Bahasa Inggeris pula dengan jelas bertawassul dengan "greatness" atau jah atau kemegahannya Junjungan Nabi SAW. Ianya berbunyi sebagai berikut:-
"May Allah, Lord of the Universe, through the Greatness of OUR PROPHET MUHAMMAD (Sallallahu 'alaihi wassalam) grant His Blessing to this Law of the Constitution of Kelantan (Second Part) (Amendment) 2010 for ever and ever."
Oleh itu, janganlah nak menghukum sembarangan kaum muslimin yang memohon kepada Allah berwasilahkan Junjungan Nabi SAW. Sesungguhnya kaum Muslimin kenal siapa al-Khaliq dan siapa makhluk. Sebagai peringatan bagi semua umumnya dan khususnya bagi para pencinta, penyokong, pengkagum Tuan Guru Nik Aziz (moga-moga Allah memberikan beliau umur yang panjang dengan kesihatan yang baik serta membimbing beliau agar sentiasa berada dan berbetulan atas jalan Ahlus Sunnah wal Jama`ah yang sebenar), ese ulangkan kembali pandangan beliau mengenai tawassul kepada Junjungan Nabi SAW. Perkara ini ese dah tulis dalam posting terdahulu bawah tajuk "Tawassul -TG Nik Aziz". Di sini ese suka menukilkan lagi pandangan beliau yang dinyatakan dalam karya beliau "Rasulullah Muhammad S.A.W. insan teladan sepanjang zaman", pada halaman 175 - 176, Tok Guru menulis, antara lain:-
Oleh yang demikian, apabila telah mengetahui bahawa mengambil berkat dengan sesuatu itu bererti mencari kebaikan melaluinya. Maka fahamlah bahawa bertawassul ataupun bertabarruk dengan kesan-kesan baginda itu adalah suatu perkara yang digalak dan disyariatkan oleh Islam. Lebih-lebih lagi mengambil berkat daripada zat Nabi yang mulia.

Mengambil berkat daripada kesan Nabi itu tiada beza antara semasa hidup ataupun selepas baginda wafat. Kerana para sahabat di zaman hidup Rasulullah SAW mengambil berkat dengan air basuhan wuduk baginda, ataupun air peluh dan juga air ludah serta rambut baginda. Kesan-kesan itu sama sahaja selepas wafatnya, semuanya bukanlah suatu yang hidup dan keadaannya sama semasa hayat baginda.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Sahih Bukhari. Ramai orang menjadi sesat selepas kewafatan Rasulullah SAW, kerana dalam hati mereka tiada kasih kepada baginda. Mereka telah menidakkan tawassul terhadap zat baginda selepas wafatnya. Mereka menganggap bahawa kesan keberkatan Rasulullah SAW itu telah habis apabila baginda wafat. Jika bertawassul selepas baginda wafat bererti bertawassul kepada suatu yang tidak berkesan.

Hujah seperti itu menunjukkan bahawa mereka sebenarnya jahil mengenai Rasulullah SAW. Persoalannya, adakah semasa hayat baginda ia memberi kesan? Sedangkan kesan hanya datang daripada Allah SWT sebagai Khaliq, tiada makhluk yang memberi kesan. Tiada siapa pun boleh mendakwa bahawa Rasulullah SAW boleh memberi kesan secara peribadi semasa hayatnya. Kerana dakwaan itu telah disepakati boleh membawa kerosakan akidah.

Para sahabat mengambil berkat daripada kesan-kesan baginda, bukan kerana baginda boleh memberi kesan. Tetapi baginda adalah seafdal-afdal manusia di muka bumi ini. Seluruh makhluk di langit atau di bumi, hanya Rasulullah SAW sahaja orang yang menjadi kesayangan Allah SWT. Baginda juga menjadi rahmat Allah kepada seluruh alam. Ia adalah tawassul disebabkan Rasulullah SAW sangat akrab dengan Allah SWT, melalui bagindalah seluruh makhluk mendapat rahmat daripada Allah SWT.
الله ربي، محمد نبي
الله يا الله بجاه رسول الله
الله يا الله بجاه رسول الله
الله يا الله بجاه رسول الله
صلى الله عليه و سلم

Khamis, September 09, 2010

تقبل الله منا و منكم

Insya-Allah, esok, Jumaat 10 September, kita akan menyambut 'Aidul Fitri. Maka ese dengan rendah hati mengucapkan Selamat Hari Raya kepada semua ikhwah, maaf zahir dan batin. Semoga hari raya ini lebih bermakna dalam kehidupan kita, bukan sekadar sesuatu yang hanya datang dan pergi begitu sahaja saban tahun. Di hari yang mulia ini juga kita dianjurkan untuk saling ziarah menziarahi untuk bermaafan dan menyambung tali silaturahim sesama kita, juga untuk saling doa-mendoakan dengan ucapan-ucapan keselamatan dan kesejahteraan agar memperolehi kebahagiaan yang hakiki lagi abadi dengan diterimanya segala amal-amal sholeh kita. Ucapan "Selamat Lebaran", "Selamat Hari Raya", "'Eid Mubarak", "TaqabbalAllahu minna wa minkum" dan seumpamanya ucapan-ucapan tahniah adalah sesuatu yang dianjurkan. Bahkan dalam mazhab kita asy-Syafi`iyyah dan mazhab jumhur ulama mengucapkan ucapan-ucapan tahniah di hari raya dihukumkan sebagai sunnat atau mandub, kerana telah datang berbagai riwayat yang menyatakan mengucapkan ucapan-ucapan tahniah pada hari raya telah dilakukan sejak zaman sahabat lagi.

Antara nya apa yang diriwayatkan dengan sanad kepada Jubair bin Nufair RA yang menyatakan bahawa para sahabat Junjungan Nabi SAW apabila bertemu pada hari raya saling mengucapkan sesama mereka dengan ucapan "TaqabbalAllahu minna wa minka". Menurut al-Hafiz Ibnu Hajar al-'Asqalani rahimahUllah sanad riwayat ini adalah hasan. Imam al-Ashbihaani dalam "at-Targhib wat Tarhib", juzuk 1 halaman 251 menukilkan juga riwayat ini dengan sedikit perbezaan lafaz, iaitu ucapan yang diucapkan adalah "TaqabbalAllahu minna wa minkum." Imam 'Ala-uddin ibn at-Turkamani al-Hanafi rahimahUllah, ulama hadits bermazhab Hanafi yang wafat tahun 749M/1348H, dalam karya beliau "al-Jawharun Naqiy 'ala Sunan al-Baihaqi" menukilkan sebuah hadits lain yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Ziyaad yang menyatakan bahawa dia berada bersama-sama Sayyidina Abu Umaamah al-Baahili RA dan beberapa sahabat Junjungan Nabi SAW yang lain, dan apabila mereka berpisah mereka saling mengucapkan sesama mereka dengan ucapan "TaqabbalAllahu minna wa minkum."

Imam al-Qalyubi rahimahUllah pada hasyiahnya atas kitab Minhajuth Thaalibiin, pada halaman 310 menulis satu faedah seperti berikut:-

Mengucapkan ucapan tahniah pada hari raya-hari raya, bulan-bulan (yakni bulan-bulan seperti Ramadhan dan seumpamanya) dan tahun-tahun (yakni menjelang tahun baru), menurut Imam Ibnu Hajar hukumnya adalah MANDUB.
Oleh itu, marilah kita saling ziarah menziarahi, bermaaf-maafan, bersilatur rahim dan saling doa mendoakan. Moga kehidupan kita di hari-hari depan bertambah cerah, bertambah cemerlang, bertambah gemilang.

من العائدين و الفائزين
تقبل الله منا و منكم

Jumaat, Ogos 27, 2010

Amalkan Ratibusy Syahir

Ratib al-Haddad juga dikenali sebagai "Ratibusy Syahir""kerana kemasyhurannya menjadi amalan jutaan umat Islam Ahlus Sunnah wal Jama`ah. Di sebelah Nusantara, ratib ini telah dikenali sejak dahulu lagi. Ianya disebut serta dimuatkan dalam karya ulama-ulama kita seperti Tok Syaikh Daud al-Fathani, Tok Syaikh Kelaba al-Fathani, Tok Syaikh Abdul Rasyid Banjar dan ramai lagi rahimahumUllah. Ratib ini walau pun ringkas dan ringan bacaannya, tetap penuh dan padat dengan keberkatan dan asrar. Maka tidak hairanlah para ulama kita, dahulu dan sekarang, di samping menjadikan ratib ini sebagai pakaian mereka, turut menganjurkan para murid mereka serta umum umat Islam untuk sama-sama mengamalkan ratib ini.

Kiyai Haji 'Abdullah Faqih hafizahUllah, ulama besar yang memimpin Pondok Pesantren Langitan, Tuban, sebagaimana diberitakan dalam Warta NU, Edisi Mei 2001, halaman 15, menyatakan:-" Warga Nahdliyyin diwajibkan secara rutin membaca Ratib al-Haddad secara berjamaah, baik di rumah maupun di mushalla." Anjuran beliau turut disokong oleh seorang lagi ulama terkenal iaitu Kiyai Haji Muhammad Subadar hafizahUllah dari Pasuruan yang menyatakan:- "Hendaknya semua warga NU selalu istiqamah membaca Ratibul Haddad."

Manakala Habib Luthfi BinYahya hafizahUllah, Ra’is ‘Am Jam`iyah Ahlu Thariqah al-Mu’tabarah an-Nahdiyah, pula menegaskan bahawa: "Ratib al-Haddad ini sudah menjadi amalan umum di kalangan warga Nahdliyyin sejak zaman Hadhratusy Syaikh KH. Hasyim Asy`ari Jombang. Pengamalan Ratib al-Haddad ini sebelumnya sudah disetujui al-`Allaamah asy-Syaikh Kholil Bangkalan Madura, yang ternyata salah satu thariqah beliau adalah Thariqah Haddadiyyah."

Maka sewajarnyalah kita mengambil berat akan pesanan para ulama kita ini untuk menjadikan Ratibul Haddad sebagai pakaian kita. Sungguh masa yang diambil untuk membaca ratib ini tidaklah panjang serta bacaan-bacaannya adalah warid dan iqtibas daripada firman Allah SWT dan sabdaan Junjungan Nabi SAW. Tiada keraguan pada keberkatannya, cuma perlu diingat bahawa Imam al-Haddad rahimahUllah, shohibur ratib, menyatakan:-

الأذكار و الأوراد لا تنفع إلا مع المداومة

و لا يظهر تأثيرها إلا مع الحضور و الخشوع


Segala zikir dan wirid tidak bermanfaat melainkan jika diamalkan secara dawam (berkekalan);
Dan tidak zahir kesannya melainkan jika diamalkan dengan hadir hati dan khusyu`.
Tapi bagaimana hendak mencapai zikir dengan dawam dan hudur serta khusyu`, jika ianya belum mula diamal. Jadi mulailah beramal, biar deh dengan malas dan ghaflah dahulu, insya-Allah, dengan inayah Allah ta`ala, moga-moga diberikan istiqamah, hudur dan khusyu`.