Selasa, Disember 04, 2018

Mimpikan Zubaidah

Zubaidah atau nama sebenarnya Sukainah atau Amatul 'Aziz binti Ja'far bin Khalifah Abu Ja'far al-Manshur (wafat tahun 216H) adalah seorang puteri dan permaisuri daripada Khilafah Bani 'Abbas yang paling terkenal. Nama Siti Zubaidah adalah semasyhur nama suaminya, Khalifah Harun ar-Rasyid. Siti Zubaidah terkenal sebagai seorang wanita shalihah yang amat mencintai al-Quran. Beliau juga terkenal dengan kedermawanannya dan telah mendirikan banyak sekolah, rumah anak yatim dan hospital untuk umum.  Di antara jasa besar beliau yang berpanjangan manfaatnya sehingga lebih 1200 tahun adalah wakaf-wakaf beliau yang terkenal di sepanjang laluan jemaah haji dari Baghdad hingga ke Kota Makkah yang dikenali sebagai Darb Zubaidah. Siti Zubaidah telah membelanjakan jutaan dinar untuk menyediakan telaga dan kolam untuk menampung keperluan air bagi para pengembara yang menggunakan laluan tersebut. Menurut pengembara ulung, Ibnu Battutah, tanpa kolam-kolam yang diwakafkan oleh Siti Zubaidah, nescaya laluan tersebut pasti tidak akan dapat dilalui manusia. Dalam buku Pengembaraan Ibnu Battutah, yang merupakan terjemahan Rihlah Ibnu Battutah, dinyatakan pada halaman 201 - 203, antara lain, sebagai berikut: ....Seterusnya kami bergerak ke sebuah kawasan (sumber) air yang bernama Qarurah. Ia merupakan kolam yang dipenuhi oleh air hujan dan dibina oleh Zubaidah, puteri Ja'far, rahimahallah. Semoga Allah mengurniakan rahmatNya kepada Zubaidah dan menganugerahkan kebaikan kepada kita dengannya. ...... Jarak dari Tha'labiyyah ke Kufah ialah tiga marhalah. Kami meneruskan pengembaraan dan berhenti pula di Birkah al-Marjum ........ di sini terdapat sebuah kolam besar yang dapat menampung keperluan semua anggota kafilah. Ia juga merupakan sebuah lagi kolam yang dibina oleh Zubaidah rahimahallah. Setiap kolam dan telaga yang ada di jalan di antara Makkah dengan Baghdad ini menunjukkan kedermawanan Zubaidah yang tinggi. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan dan mengurniakan ganjaran yang sempurna kepadanya. Jikalah tidak kerana keprihatinannya ini, pasti jalan ini tidak akan dilalui oleh sesiapa pun.

Siti Zubaidah juga terkenal dengan projek mega 'Ain Zubaidah atau Nahr Zubaidah yang berjaya menangani masalah bekalan air di tanah suci, terutama sekali ketika musim kemarau dan musim-musim haji. Siti Zubaidah telah mengarahkan dan memperuntukan sejumlah besar dana untuk pembinaan saliran, jambatan dan terusan, kawasan teduhan dan tadahan, kawasan simpanan dan empangan serta penggalian telaga dan matair dari wadi-wadi yang berhampiran tanah suci seperti Wadi Hunain dan Wadi Nu'man, seterusnya menyalirkannya ke Arafah, Muzdalifah dan akhirnya ke Makkah al-Mukarramah. Dengan adanya 'Ain Zubaidah masalah bekalan air telah dapat diatasi dan berpanjangan manfaatnya sehingga 1,200 tahun. Projek ini termasuk projek kejuruteraan air yang amat mengkagumkan dan masih dapat bertahan sehingga ke hari ini. Bahkan Kerajaan Saudi berhasrat untuk merehabilitasi projek 'Ain Zubaidah ini sebagai satu peninggalan bersejarah dan agar ianya terus berfungsi untuk menyalirkan air ke berbagai kawasan di tanah suci.

Hujjatul Islam Imam al-Ghazali radhiyaAllahu `anhu dalam Ihya` 'Ulumiddin, jilid 4, halaman 541 membawa 2 kisah orang bermimpikan Siti Zubaidah selepas kewafatannya. Mimpi yang pertama adalah sebagai berikut:- Ibrahim bin Ishak al-Harbi berkata: Aku bermimpikan Zubaidah, lalu aku bertanya: "Apakah yang dilakukan Allah terhadap dirimu?" Dia menjawab: "Dia telah mengampuniku." Lalu aku bertanya: "Adakah sebab harta yang telah engkau nafkahkan untuk jalan ke Makkah?" Zubaidah menjawab: "Adapun harta yang telah kubelanjakan tersebut ganjarannya telah dikembalikan kepada tuan-tuan empunyanya dan aku diampuni kerana niatku." Manakala kisah mimpi kedua adalah sebagai berikut: Seseorang telah bermimpi bertemu dengan Zubaidah, lalu dia berkata kepadanya: "Apa yang telah Allah lakukan terhadap dirimu?" Dia menjawab: "Telah diampunkan aku dengan (berkat) empat kalimah ini: La ilaha illa Allah, ufni biha 'umri; La ilaha illa Allah, adkhulu biha qabri; La ilaha illa Allah, akhlu biha wahdi; La ilaha illa Allah, alqa biha Rabbi."

Syaikh Yusuf bin Ismail an-Nabhani rahimahullah turut menukilkan kisah tersebut dalam Hujjatullah 'alal 'alamin pada halaman 544. Kisah yang sama dengan kisah kedua nukilan Imam al-Ghazali tersebut, iaitu Siti Zubaidah menyatakan dalam mimpi tersebut bahawa beliau mendapat keampunan dengan sebab 4 kalimah tadi. Kisah mimpi ini amatlah masyhur dalam nukilan para ulama termasuklah ulama Nusantara. Syaikh Wan Ahmad al-Fathani rahimahullah tidak ketinggalan menukilkan kisah mimpi zikir Zubaidah tersebut dalam kitabnya Bada-i`uz Zuhur.

Sebagai penutup, faqir kongsikan nukilan daripada ulama yang hampir masanya dengan kita, iaitu Ra-isul Muhadditsin, Mawlana Zakaria al-Kandahlawi dalam kitabnya yang masyhur Fadhilat Zikir. Pada perbahasan hadis yang ke-32, Mawlana turut menyentuh dan membawa kisah Siti Zubaidah, di mana beliau menulis sebagai berikut: Seorang telah melihat Hadrat Zubaidah rahimahallahu ta'ala dalam mimpi, kemudian beliau ditanya: "Bagaimana dengan keadaan puan?" Jawab beliau: "Aku telah mendapat keampunan dengan berkat empat kalimah:

Zikir tersebut, yang dikenali sebagai "Tahlil Zubaidah" atau "Tahlil Siti Zubaidah", mengandungi permohonan dan menyatakan hasrat serta harapan agar hidup - mati kita adalah atas kalimah tauhid tersebut. Kita mengharapkan agar umur kita di dunia ini dihabiskan untuk mengucap, membenar, mentahqiq dan merealisasikan segala kehendak, hak dan tuntutan kalimah tauhid yang suci tersebut. Harapan kita lagi, ketika kita masuk ke dalam kubur kita nanti, memulakan langkah ke alam barzakh, adalah dengan kalimah tersebut. Di dalam alam barzakh, ketika kita sendirian dalam liang lahad yang sempit, maka harapan kita adalah kalimah tersebut menjadi peneman dan penghibur menghilangkan kesunyian kita. Lalu ketika berdirinya Hari Kebangkitan, dibangkitkanlah kita bersama kalimah tersebut menuju Qadhi Rabbul Jalil, maka berjumpalah kita denganNya bersama kalimah tersebut, dipenuhi keimanan yang sempurna sehingga kita meraih keredhaanNya dan dimasukkan ke dalam syurga yang penuh kenikmatan. Mudah-mudahan Allah kabulkan segalanya.

Tiada ulasan: